ХУДОЖНЄ ДЕФІНІЦІЮВАННЯ СВІТУ В ЗБІРЦІ Ю. ІЗДРИКА «ТАКЕ»: СТИЛІСТИКО-СИНТАКСИЧНИЙ АСПЕКТ

Ю. І. Калашник, А. В. Фесенко

Анотація


Стаття присвячена актуальному на сьогодні вивченню форм оповідності постмодерністського тексту. Метою є виявлення стилістико-синтаксичних особливостей художнього дефініціювання світу в оповіданнях та есе збірки Ю. Іздрика «Таке». Відповідно до завдань проаналізовано структуру й семантику синтаксичних конструкцій, у яких у художній формі подано визначення різних понять, переважно духовної сфери. Розглянуто стилістичні прийоми екпресивізації викладу. Виявлено функційний потенціал визначень як текстотвірних елементів.

Ключові слова: модель речення, синтаксична конструкція, художнє визначення, дефініція, парцеляція, іронія.

 

This article focuses upon studying of the narration forms in postmodern texts, that is highly relevant today. The main objective is to define the syntactical stylistic devices of the world literary definition of language in short novels and essays of Y. Izdryk’s the «Take» («Such a Thing»). The research objectives are: to analyze the structure and semantics of syntactical constructions, to define the artistic literary forms of insights and definition of different notions, philosophical in particular; to get a view of stylistic devises of speech expression; to identify the textual potential of definitions. The results of this research provide the evidence that the concepts of narrator are such notions as truth, goodness, evil, Christianity, prayer, fate etc. The writer uses various models of syntactical constructions, modifying them to make the narration more comprehensible and serve for further sequence of events. One of the most significant feature of Y. Izdryk’s works is functioning of definition constructions. The author prefers using simple sentence construction, thus he uses them as components of complex ones. Expression of the narration is created by overlapping of special definitions, parceling, gradationand usage of rhetorical questions. Quite often, the analyzed constructions carry ironical meaning, which is marked by post-modernism.

Key words: sentence model, syntactic construction, artistic literary definition, definition, parceling, irony.


Повний текст:

PDF

Посилання


Гринишин У. П. Структурно-семантичні типи градаційних синтаксичних конструкцій. С. 56-62. [Електронний ресурс]. URL: http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/5012.

Дегтярьова І. О. Cтилістичний потенціал української постмодерністської прози: автореф. дис ... канд. філол. наук, К. 2009. 27 с.

Дегтярьова І. О. Стилістичний синтаксис української постмодерністської прози. Українська мова. 2009. № 3. С. 27–37.

Іздрик Ю. Таке / Юрій Іздрик. Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2009. 268 с.

Карпенко Н. Моделювання мовної гри у творах Ю. Іздрика. Лінгвістичні дослідження: зб. наук. праць ХНПУ. 2015. Вип. 39. С. 146–152.

Кондратенко Н. В. Синтаксис українського модерністського і постмодерністського художнього дискурсу : монографія. Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. 320 с.

Михед О. «Таке» Іздрика як «Все» Пєлєвіна. ЛітАкцент, 2009 [Електронний ресурс]. URL: http://litakcent.com/2009/12/23/take-izdryka-jak-vse-pjeljevina/

Пошибайло О. В. Книга року Бі-Бі-Сі / Укл. О. В. Пошибайло; Полтавська обласна бібліотека для юнацтва ім.О. Гончара. Полтава, 2016. Вип. 1. С. 21–25.

Словник української мови: в 11 томах. К. 1970, 1971. Т.1, 2.

Тулузакова О. Актуалізація лексики: стан дослідження проблеми.Наукові праці [Чорноморського держ. ун-ту ім. Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія»]. Серія: «Філологія». Мовознавство. 2015. Т. 255. Вип. 243. С. 92–96 [Електронний ресурс]. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdufm_2015_255_243_19.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1242943

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.