ГРАМАТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ЧАСУ ЯК ЗАСІБ ВИРАЖЕННЯ ОЦІНКИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

О. В. Халіман

Анотація


У статті схарактеризовано граматичне значення майбутнього часу як засіб вираження оцінки. Описано моделі транспонованих уживань дієслівних форм майбутнього часу недоконаного виду як граматичні ігреми в сучасній українській мові в контексті аксіологічної прагмалінгвістики. У досліджуваних прикладах дію, здійснену в минулому, здійснювану в теперішньому чи таку, що передбачається, називає форма майбутнього часу. Такі моделі виражають негативне ставлення до дії, названої формою майбутнього часу недоконаного виду, через її несумісність з відповідним суб’єктом. У сучасній українській мові аналізована ігрема частотою використання не відзначається.

Ключові слова: граматичне значення, майбутній час, граматична ігрема, оцінка, українська мова.

 

В статье проанализировано грамматическое значение будущего времени как средство выражения оценки. Описаны модели транспонированных употреблений глагольных форм будущего времени несовершенного вида как грамматические игремы в современном украинском языке в контексте аксиологической прагмалингвистики. В исследуемых примерах действие, совершенное в прошлом, совершающееся в настоящем или предполагаемое называется формой будущего времени. Такие модели выражают негативное отношение к действию, названному формой будущего времени несовершенного вида, из-за ее несовместимости с соответствующим субъектом. В современном украинском языке рассматриваемая игрема частотой использования не отмечается.

Ключевые слова: грамматическое значение, будущее время, грамматическая игрема, оценка, украинский язык.

 

The intention to correlate theoretical grammar attainments with active language processes and represent grammatical phenomena in the aspect of communicative activity of a speaker is implemented in modern linguistics. Grammatical ludisms involving tense forms also serve for generation of evaluation. This fact determines the demand in generalized analysis of grammatical means that will provide the opportunity of formulation of rules of grammatical units’ usage in evaluative functions and treatment of regularity of their explanation. The aim of this scientific exploration is to characterize the methods of emergence of grammatical ludisms for the expression of axiological points based on the example of grammatical meaning of the Future Tense. Grammatical meaning of the Future Tense as the method of expression of evaluation has been characterized in the article. The models of conjugated usage of verbal forms of the Future Tense of imperfective aspect as grammatical ludism in the Modern Ukrainian language in the context of axiological pragmalinguistics have been described. In the investigated examples the action in the past, present or the assumed one is expressed by the Future Tense form. Such models express negative attitude to the action named with the Future Tense form of imperfective aspect due to its incompatibility with the corresponding subject. The analyzed ludism is not distinguished by the frequency of usage in the Modern Ukrainian language.

Key words: grammatical meaning, the Future Tense, grammatical ludism, evaluation, the Ukrainian language


Повний текст:

PDF

Посилання


Бондарко А. В. Вид и время русcкого глагола (значение и употребление). – М.: Просвещение, 1971. – 239 с.

Вихованець І. Р., Городенська К. Г. Теоретична морфологія української мови /за ред. І. Вихованця. К. : Унів. вид-во ≪Пульсари≫, 2004. 400 с.

Голуб И. Б. Стилистика русского языка; 3-е изд., испр. М. : Рольф, 2001. 448 с.

Загнітко А. П. Теоретична граматика сучасної української мови. Морфологія. Синтаксис. Донецьк: ТОВ ≪ВКФ ≪БАО≫, 2011. 992 с.

Калинин И. А. Морфология глагола. Горький : Горьковское книжное издательство, 1957. 119 c.

Космеда Т. Аксіологічні аспекти прагмалінгвістики : формування і розвиток категорії оцінки : моногр. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2000. 349 с.

Наконечна Л. Б. Семантико-функціональна транспозиція часових форм дієслова у поліпредикативних структурах сучасної української мови : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01. ≪Українська мова≫. Івано-Франківськ, 2008. 20 с.

Милославский И. Г. Морфологические категории современного русского языка. М.: Просвещение, 1981. 254 с.

Объяснительный словарь русского языка : структурные слова : предлоги, частицы, междометия, вводные слова, местоимения, числительные, связочные глаголы : около 1200 ед. / под ред. В. В. Моркокина. 2-е изд., испр. М.: ООО ≪Издательство Астрель≫: ООО ≪Издательство АСТ≫, 2002. 432 с.

Петрухина Е. В. Русский глагол: категории вида и времени (в контексте современных лингвистических исследований). М., 2009. 208 с.

Ремчукова Е. Н. Креативный потенциал русской грамматики. М. : Изд-во РУДН, 2005. 329 с.

Русская грамматика : в 2 т /под. ред. Н. Ю. Шведовой. М. : Наука, 1980.

Халіман О. В. Граматична ігрема в аспекті аксіологічної прагмалінгвістики (на прикладі граматичного значення минулого часу). Філологічний вісник Уманського державного педагогічного університету ім. П. Тичини : [зб. наук. праць / відп. ред. Г. І. Мартинова]. Умань : ВПЦ ≪Візаві≫, 2012. Вип. 3. С. 132–139.

Халіман О. В. Демінутивні дієслівні форми як засоби вираження оцінки в українській мові. Граматичні студії: зб. наук. праць. Донецький нац. ун-т; наук. ред. А. П. Загнітко. Вінниця: ДонНУ, 2016. Вип. 2. С. 32–36.

Халіман О. В. Транспозиція імперативних форм як механізм породження оцінних значень (на матеріалі російської та української мов). Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Л. Українки. Серія : Філологічні науки. 2015. № 6 (307). С. 137–142.

Шендельс Е. И. Грамматическая метафора. НДВШ: Филол. науки. 1972. № 3. С. 48–57.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1048766

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.