ПОГЛЯДИ НА МОВНІ ІННОВАЦІЇ В НАУКОВИХ ПРАЦЯХ О. Г. МУРОМЦЕВОЇ

В. Г. Сухенко

Анотація


Статтю присвячено висвітленню інноваційних процесів української літературної мови на основі аналізу наукових праць відомого мовознавця О. Г. Муромцевої. На матеріалі монографії та наукових статей дослідниці розглянуто основні продуктивні способи словотворення інноваційної лексики, характер словотвірного потенціалу, проаналізовано варіантність однокореневих новотворів, виникнення складних слів,тенденції розвитку словникового складу української літературної мови та розкрито взаємозв’язок екстралінгвальних та інтралінгвальних чинників, що зумовлюють процес неологізації сучасної української лексики і впливають на перегрупування словника національної мови.

Ключові слова: О. Г. Муромцева, монографія, наукові статті, лексичні інновації, словотвірні типи, однокореневі новотвори, запозичення.

 

The article is dedicated to exhibition of innovative processes of the literary Ukrainian language, based on the analysis of scientific works by a prominent linguist, Doctor of Philology, professor O. H. Muromtseva. Study of the neologism emergence features at different stages of the Ukrainian language development is a topical task. Thus, based on the monography «Development of the literary Ukrainian language lexis during the second half of the XIX century and in the beginning of the XX century» and the researcher’s scientific articles, the main productive ways of innovative lexis word formation and its potential are studied. Variance of cognate neologisms, composite word emergence, and the tendencies of the literary Ukrainian language vocabulary development during different historical periods are analysed. Extralingual and intralingual factors influencing the contemporary Ukrainian lexis neologisation and regrouping the national language vocabulary are discovered. An emphasis is put on the Muromtseva’s views on using neologisms and borrowed words, as newly created words must correspond to the models established in the literary language. The researcher’s scientific works are the basis for further research of innovative processes at the contemporary stage.

Key words: O. H. Muromtseva, monography, scientific articles, lexis innovations, word formation types, cognate neologisms, borrowed words.


Повний текст:

PDF

Посилання


Життєсвіт Учителя і Друга: збірник матеріалів ІІІ Муромцевських читань на пошану доктора філологічних наук, професора Муромцевої Ольги Георгіївни (до 75-річчя від дня народження) / Упорядники О. С. Черемська, В. Ф. Жовтобрюх. Харків, 2013. 164 с.

Муромцева О. Г. З історії української літературної мови. Вибрані праці. Харків, 2008. 229 с.

Муромцева О. Г. Розвиток лексики української літературної мови в другій половині XIX – на початку XX ст. Харків: Вища школа, видавництво при ХДУ, 1985. 152 с.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1242965

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.