ЛЕКСИКОГРАФІЯ ХАРКІВСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЧНОЇ ШКОЛИ ПЕРІОДУ УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ

О. С. Черемська

Анотація


У статті схарактеризовано лексикографічні праці представників Харківської філологічної школи періоду українського романтизму 20–60-х рр. ХІХ ст. (І. Кулжинського, М. Цертелєва, А. Метлинського, П. Білецького-Носенка, П. Морачевського, О. Афанасьєва-Чужбинського, М. Закревського), що стали поштовхом до нормалізації й кодифікації української мови в другій половині ХІХ ст.; здійснено спробу окреслити значення лексикографії в історії українського мовознавства з опертям на лінгвонацієтворчу концепцію професора О. Муромцевої.

Ключові слова: лексикографія, український романтизм, Харківська філологічна школа, лінгвонацієтворча концепція професора О. Муромцевої, нормалізація.

 

The article examines the process of the national and cultural revival in the Sloboda Ukraine which caused the development of lexicography. The attempt is undertaken to determine the significance of the Ukrainian lexicography in the history of Ukrainian studies basing on the language-centric conception of Prof. O. Muromtseva. The first lexicographic works on the Ukrainian language during the 1820s – 60s Ukrainian Romanticism period are considered. It is characterized the lexicographic works of representatives of the Kharkiv Philological School, such as I. Kulzhynskyi, M. Tsertelev, A. Metlynskyi, P. Biletskyi-Nosenko, P. Morachevskyi, O. Afanasiev-Chuzhbynskyi, M. Zakrevskyi, that became the drivers of structuration and codification of the Ukrainian language in the second half of the nineteenth century. It is underlined that the lexicographical process during the 1820s – 60s Ukrainian Romanticism, in spite of local character and applied significance, has demonstrated the vocabulary riches of Sloboda dialects and become an impetus for a research on history of the Ukrainian language. The intensification of the lexicographical practice favored its further structuration and codification. Prof. O. Muromtseva’s language-centric conception evidences continuity of the development of the Ukrainian literary language and unbrokenness of the Ukrainian studies traditions of the Kharkiv Philological School.

Key words: lexicography, the Ukrainian Romantism, Kharkiv Philological School, Prof. O. Muromtseva’s language-centric conception, normalization.


Повний текст:

PDF

Посилання


Білецький-Носенко П. Словник української мови / АН УРСР. Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні; підгот. до вид. В. В. Німчук. Київ: Наук. думка, 1966. 421 с.

Блик О. І. О. Афанасьєв-Чужбинський та Харківська школа романтиків: творчі перегуки та паралелі. Література та культура Полісся. Серія: Філологічні науки. 2016. Вип. 82. С. 16–25.

Галас Б. К. Ф. С. Шимкевич як лексикограф і українське словникарство кінець XVIII–початок ХХ ст. Ужгород. 1995, 297 с. [Електронний ресурс] URL: http://movahistory.org.ua/wiki/Шимкевич_Ф._«Словарь_малороссийского_наречия...».

Листування між подружжям Муромцевих і Юрієм Шевельовим (1990–2000 рр.). Збірник Харківського історико-філологічного товариства. 2014. Т. 15. С. 320–404.

Муромцева О. Г. Розвиток лексики української літературної мови у другій половині XIX–на початку XX ст. Харків: Вища школа, 1985. 152 с.

Муромцева О., Головченко В. Рух за національне відродження та національну незалежність Рідний край [Навчальний посібник з народознавства / За ред. І. Ф. Прокопенка]. Xарків: Основа, 1993. С. 519–580.

Німчук В. В. Перший словник української мови Павла Білецького-Носенка [Електронний ресурс] URL: http://movahistory.org.ua/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%92.%D0%92._%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B0_%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-D0%9D%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0

Полюга Л. М. Українська мова у процесі духовного відродження українського народу (про збереження і тяглість національної свідомості). Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. 1992. Вип. 1. С. 208–224 [Електронний ресурс] URL: http://shron1.chtyvo.org.ua/Poliuha_Lev/Ukrainska_mova_u_protsesi_dukhovnoho_vidrodzhennia_narodu_pro_zberezhennia_i_tiahlist_natsionalnoi_s.pdf

Самойленко Г. В. Ніжинський період життя і творчості П. С. Морачевського. Література та культура Полісся. Серія «Філологічні науки». 2016. № 7. Випуск 84. С. 235–264.

Ставицький О. Примітки // Старе гніздо й молоді птахи. Київ: Дніпро, 1990. С. 396.

Черемська О. Витоки Харківської філологічної школи і потебнянські національно-мовні традиції. Українська мова, 2016. № 2. С. 92–111.

Шевельов Ю. Портрети українських мовознавців. К.: Вид. дім «КМ Академія», 2002. 132 с.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1242978

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.