НЕОСЕМАНТИЗАЦІЯ ЯК ВІДДЗЕРКАЛЕННЯ СОЦІОДИНАМІКИ В СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКОМОВНИХ ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Ю. О. Цуркан

Анотація


На основі українськомовних мас-медіа 2013–2018 рр., що відтворюють активний лексикон сучасного українця в його неоднорідності й новизні, з’ясовано деякі позамовні чинники, що впливають на творення семантичних неологізмів: виникнення певних політичних колізій, зміни в соціально-економічному житті, прискорений розвиток науки, тісні контакти із зарубіжжям, налагоджені упродовж останніх років. Автор указує на основні закономірності семантичних перетворень (метафорне й метонімійне перенесення номінацій, енантіосемію як поєднання мовцем бажаного й небажаного, перевагу негативнооцінних конотацій), а також стверджує, що істотних трансформацій зазнає лексика політичної та економічної сфери.

Ключові слова: лексема, семантика, сема, неосемантизм, екстралінгвальний чинник.

 

Due to the fact that the number of semantic neologisms in the Ukrainian language is growing steadily, the issues of studying neosemantisation and proper lexicographic interpretation of semantic neologisms are particularly relevant for the domestic linguistic science. The purpose of the study is to characterize the main trends that emerged in the semantic derivation of the Ukrainian language at the beginning of the 21st century under the influence of extralingual factors, and the identification of areas of society most sensitive to lingual changes. Based on the analysis of the speech of the Ukrainian-language media of 2013-2018, the author comes to the conclusion that the neolexemes reflect public concerns and moods in the society through the mechanisms of enriching the lingual system with lexical units, updated by gaining new meanings. The study identifies the main reasons for the creation of neosemantisms (the emergence of certain political collisions, changes in socio-economic life, accelerated development of science, close contacts with foreign countries). The author states that there are major transformations in the vocabulary of the political and economic sphere, and points out the main regularities of the semantic transformations: metaphorical and metonymic transfer of nominations, enantiosemia as a combination of what the speaker expects and avoids, prevalence of negative-evaluative connotations.

Key words: lexeme, semantics, seme, neosemantism, extralingual factor.

 


Повний текст:

PDF

Посилання


Виноградов В. В. Стилистический аспект руського словообразования. Москва: Наука, 1984. 184 с.

Волков С. С., Сенько Е. В. Неологизмы и внутренние стимулы язикового развития. Новые слова и словар иновых слов. Ленинград: Наука, 1983. С. 43–57.

Вплив суспільних змін на розвиток української мови: монографія /Є. А. Карпіловська, Л. П. Кислюк, Н. Ф. Клименко, В. І. Критська, Т. К. Пуздирєва, Ю. В. Романюк; відп.ред. Є. А. Карпіловська. Київ: Видавн. дім Дмитра Бураго, 2017. 444 с.

Ермакова О. П. Семантические процессы в русаком языке на рубеже веков. Acta Neophilologic. VIII. 2006. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2006. С. 23–33.

Етимологічний словник української мови: у 7 т. /гол. ред. О. С. Мельничук; уклад. Г. П. Півторак; АН УРСР, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. Київ: Наук. думка, 2012. Т. І:У‒Я. 568 с.

Кислюк Л. П. Сучасна українська словотвірна номінація: ресурси та тенденції розвитку: монографія. Київ: Видавн. дім Дмитра Бураго, 2017. 424 с.

Ковтун А. Неосемантизація релігійної лексики в сучасних засобах масової інформації. Лінгвістичні дослідження: зб. наук. праць. Харків, 2016. Вип. 42. С. 19–128.

Лыков А. Г. Современная русская лексикология (русское окказиональное слово. Москва: Высш. шк., 1976. 119 с.

Мариненко П. І. Лексичні новотвори в сучасній іспанській мові: структурний та семантичний аспекти: дис. ... канд. філол. наук: 10.02.05. Київ, 2006. 277 с.

Словник іншомовних слів. Тлумачення, словотворення та слововживання: близько 35000 слів і словосполучень / С. П. Бибик, Г. М. Сюта; за ред. С. Я. Єрмоленко. Харків: Фоліо, 2005. 623 c.

Словник української мови / відп. ред. В. В. Жайворонок Київ: Видавн. центр «Просвіта», 2012. 1316 с.

Словник української мови: в 11 т. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. Київ: Наук. думка, 1970–1980.

Стишов О. А. Семантичні неологізми в дискурсі українськомовних мас-медіа початку ХХІ століття. Філологічні студії. Наук. вісник Криворіз. держ. пед. ун-ту.2015. Вип. 13. С. 364-374. URL: file: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PhSt_2015_13_53.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1242997

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.