РОЗБУДОВА ПОНЯТІЙНОГО АПАРАТУ ТЕОЛІНГВІСТИКИ: БІБЛІЇЗМ, БІБЛІЄМА, БІБЛІЙНІСТЬ, БІБЛІОНІМ

Н. В. Піддубна

Анотація


У статті розглядаємо окремі аспекти становлення й функціювання термінів теолінгвістики в українському мовознавстві, що вживаються на позначення тих чи тих виявів впливу Біблії на сучасну українську мову, з’ясовуємо особливості дефініювання мовних одиниць, що сягають своїм корінням Святого Письма, – бібліїзмів. Здійснюється спроба визначення деяких інших термінів теолінгвістики, обґрунтовується потреба їхнього вживання в термінологічному обігу.

Ключові слова: Біблія, бібліїзм, біблієма, біблійність, бібліонім, теолінгвістика, символема, термінологічна омонімія, термінологічна паронімія.

 

В статье рассматриваются отдельные аспекты становлення и функционирования терминов теолингвистики в украинском языкознании, употребляемых для обозначения тех или иных проявлений влияния Библии на современный украинский язык, определяются особенности дефинирования языковых единиц, исходящих из Священного Писания, – библеизмов. Осуществляется попытка дефинирования некоторых других терминов теолингвистики, обосновывается потребность их употребления в терминологическом обороте.

Ключевые слова: Библия, библеизм, библийность, библеоним, символема, теолингвистика, терминологическая омонимия, терминологическая паронимия.

 

The article reviews particular aspects of the appearance and functioning of the terms of theolinguistics in Ukrainian linguistics (the ones that are used to denote various expressions of Biblical influence on the modern Ukrainian language); the principles of defining language units that are rooted in the Bible are identified. The topicality of the article is presupposed by the necessity of stable scientific terminology in general and theolinguistic in particular. The main attention is concentrated on the analysis of defining terms bibleism, biblieme, biblicality, biblionim; the necessity of their use in linguistic researches, theolinguistic in particular, is proved. It is grounded that they are actively used as components of theolinguistic metalanguage as well as the terms in Ukrainian linguistics in general. As it is characteristic for any terminological system on the stage of its development, in theolinguistics there appear undesirable but objective phenomena of polysemy, synonymy, homonymy and paronymy.

Key words: Bible, bibleism, biblieme, biblicality, biblionim, theolinguistics, symboleme, terminological homonymy, terminological paronymy.


Повний текст:

PDF

Посилання


Баранська Л. Лінгвостилістика знакових сакральних образів у творі Марії Матіос ≪Приватний щоденник. Майдан. Війна…≫. Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича : збірник наукових праць. Чернівці : Чернівецький національний університет, 2016. Вип. 772: Романо-слов’янський дискурс. С. 66–70.

Белей О. Статус українських сакронімів та принципи їх класифікації. Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. 2014. Вип. 19. С. 12–16.

Бербер Н. М. Щодо питання про терміносистему поетонімології. Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри. Одеса: ВМВ, 2011. С. 180–183.

Богдан С. Біблеїзми в системі епістолярного автопортретування Лесі Українки. Волинь філологічна: текст і контекст. Лінгвостилістика ХХІ століття: стан і перспективи : зб. наук. пр. / упор. І. П. Левчук. Луцьк : Східноєвропей. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2014. Вип. 17. С. 15–36.

Браїлко Ю. І. Конфесійна лексика у творчості українських поетів 60– 80‑х років ХХ століття (семантико-стилістичний аспект) : дис.… канд. філол. наук : 10.02.01 ≪Українська мова≫. К., 2005. 245 с.

Головкина О. А. История ветхозаветных фразеологизмов в русском и английском языках : Дисс. … кандидата филологических наук. – спец. 10.02.20. – сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание. М. : Московский государственный педагогический университет, 2014. 217 с.

Даниленко В. П. Русская терминология. Опыт лингвистического описания. М.: Наука, 1977. 245 с.

Дубровина К. Н. Библейские фразеологизмы в русской и европейской культуре. М. : Флинта, 20102. –http://modernlib.ru/books/kira_nikolaevna_dubrovina/bibleyskie_frazeologizmi_v_russkoy_i_evropeyskoy_kulture/read/.

Загнітко А. П. Словник сучасної лінгвістики :поняття і терміни : в 4‑х томах. Донецьк: ДонНУ, 2012. 10. Івченко А. Біблійна фразеологія верхньолужицької мови. Питання сорабістики. – Львів : Вид-ий центр ЛНУ імені Івана Франка, 1999. С. 190–196.

Калдиева-Захариева С. Библията във фразеологията и фразеологията в Библията и нейните преводи. У кн. Калдиева-Захариева С. Българска фразеология. София: Академично изд-во .≪Проф. Марин Дринов≫, 2013. С. 245–264.

Карпенко О. Ю. Проблематика когнітивної ономастики : [моногр.]. Одеса : Астропринт, 2006. 378 с.

Коваль А. П. Спочатку було Слово: Крилаті вислови біблійного походження в українській мові. – К.: Либідь, 2012. – 312 с.

Ковач О. Явна та прихована біблійна фразеологія у сучасних європейських мовах. Dialogul slaviştior la ȋnceputul secolului al XXI-lea / edit. K. Balázs, I.Herbil. Cluj-Napoca: CasaCărţiide Ştiinţă, 2016. Fnu lV. Nr. 1 / 2016. S. 100–111.

Кочан І. Динаміка і кодифікація термінів з міжнародними компонентами у сучасній українській мові: монографія. Львів: Вид-ий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. 519 с.

Левченко О. Українсько-російсько-білорусько-болгарсько-польський словник порівнянь. Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2011. 748 с.

Лепта библейской мудрости : библейские крылатые выраженияи афоризмы на шести языках : краткий русско-англо-белорусско-немецко-словацко-украинский словарь. Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2014. 240 с.

Лукаш Г. Про Гога і Магога. Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича: збірник наукових праць. Вип. 772. Романо-слов’янський дискурс. Чернівці: Чернівецький національний університет, 2016. С. 165–169.

Мокиенко В. М. Фразеологические библеизмы: непонятное в понятном. Słowo. Tekst. Czas : Frazeologia w idiolekcie і systemach jȩzyków słowiańskich (W 200. rocznicȩ urodzin Tarasa Szewczenki). Szczecin-Greifswald, 2014. Tom 1. S. 414–429.

Піддубна Н. В. До питання про статус бібліїзмів у сучасній українській мові. Лінгвістичні дослідження [зб. наук. праць / гол. ред. проф. К. Ю. Голобородько та ін.]. Х. : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2016. Вип. 45. С.40–46.

Постовалова В. И. Теолингвистика в современном гуманитарном познании: истоки, основные идеи и направления. Научно-педагогический журнал Восточной Сибири Magister Dixit. 2012. № 4. С. 56–103. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://md.islu.ru/.

Решетняк О. А. Парадигма біблійних символів з онімним компонентом в українській лінгвокультурі : дис. канд. філол. наук. – Дніпропетровськ, 2015. – 203 с.

Сахадзе С. Г. Краткий русско-французский словарь библеизмов. М. : Российский университет дружбы народов, 2007. 81 с.

Скаб М. Вплив Біблії на українську мову: обшир, аспекти та основні проблеми їх вивчення. Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича : збірник наукових праць. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2016. Вип. 772 : Романо-слов’янський дискурс, 2016. С. 13–0.

Словник іншомовних слів : 23 000 слів та термінологічних словосполучень. К. : Довіра, 2000. 1018 с. (Б-ка держ. службовця. Державна мова і діловодство).

Словник фразеологізмів української мови. К. : Наукова думка, 2008.

Солошенко О. Д. Про визначення і типологію біблеїзмів. Іноземна філологія. Український науковий збірник. Вип. 111. Львів, 1999. С. 132–138.

Тимошик Г. ≪Увидимо сї на Сафатовій долині≫ : означення потойбіччя крізь призму есхатологічних образів у мікротекстах ≪Галицько-руських народних приповідок≫ Івана Франка. Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича : збірник наукових праць. Чернівці : Чернівецький національний університет, 2016. Вип. 772 : Романо-слов’янський дискурс, 2016. С. 143–147.

Торчинський М. М. Структура онімного простору української мови : [моногр.]. Хмельницький: Авіст, 2008. 550 с.

Chlebda W. Библия в языке – язык в Библии Problemy frazeologii europejskiej. II : Frazeołogia a religia / red. A. Lewickiego I W. Chlebdy. Warszawa: Energea, 1997. S. 67–74.

Chlebda W. Stereotyp jako jedność języka, myślenia і dziania. Stereotyp jako przedmiot lingwistyki. Teoria, metodologia, analizy empiryczne / red. J. Anusiewicz, J. Bartmiński, Wrocław, 1998. S. 16–27.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1048768

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.