ДИПЛОМАТИЧНИЙ ПІДСТИЛЬ ЯК РІЗНОВИД ОФІЦІЙНО-ДІЛОВОГО СТИЛЮ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Г. Д. Канкаш

Анотація


У пропонованій статті автор здійснює спробу схарактеризувати дипломатичний  підвид української мови (на матеріалі дипломатичних документів другої половини 50-х – початку 70 років ХХ століття). Дослідник доходить висновку, що дипломатичний під стиль як різновид офіційно-ділового стилю використовується в сфері міжнародної по- літики, диференціюється за усталеними критеріями виділення стилів і підстилів, має своєрідні мовно-комунікативні ознаки (визначеність мовленнєвих конструкцій, архітек- тонічних форм і мовних прийомів побудови тексту) і реалізується в документах різних жанрів.

Ключові слова: сфера міжнародної політики, офіційно-діловий стиль, дипломатичний підстиль, мовно-комунікативні ознаки, жанр.

 

В предлагаемой статье автор предпринимает попытку охарактеризовать дипломатический подвид украинского языка (на материале дипломатических документов второй половины 50-х – начала 70 годов ХХ века). Исследователь приходит к выводу о том, что дипломатический подстиль как разновидность официально-делового стиля используется в сфере международной политики, дифференцируется по определенным критериям выделения стилей и подстилей, имеет специфические коммуникативные черты (предписанность речевых конструкций, архитектонических форм и языкових прийомов построения текста) и реализуется в документах различных жанров.

Ключевые слова: сфера межнародной политики, официально-деловой стиль, дипломатический подстиль, коммуникативные черты, жанр.

 

In the article the author attempts to characterize the diplomatic substyle of the Ukrainian language (on the material of the diplomatic documents of the twentieth century (the second half of the 50’s – early 70’s), since the development of the business style of this period was not considered in the scientific researches). Despite the considerable number of works on the formation and development of the business style in the Ukrainian language, some issues concerning the substyles differentiation of the business style, in particular the diplomatic one, as well as the peculiarities of its implementation in the Modern Ukrainian language, remain unclear. This fact emphasizes the relevance of addressing the problem that has been raised. The purpose of the work is to analyze the state of studying the diplomatic substyle as a kind of the business style in the Modern Ukrainian language. The outlined goal involves the following tasks: to investigate the source base associated with the study of the business style in general and the diplomatic substyle, which is allocated within it, in particular; to determine the criteria of its identification and to clarify the main features inherent in this substyle. The researcher delineates the concept of «substyle» and «genre» («genre variety») and concludes that the diplomatic substyle as a kind of business style is used in the field of international politics, is differentiated according to established criteria of recognizing the styles and substyles, has the peculiar language and communicative traits (definition of speech constructs, architectonic forms and speech techniques of constructing the text) and is implemented in the documents of different genres.

Key words: field of international politics, business style, diplomatic substyle, language and communicative traits, genre.


Повний текст:

PDF

Посилання


Брандес М. П. Стилистика текста. Теоретический курс (на материале немецкого языка): учебник. Москва: Прогресс-Традиция, 2004. 416 с.

Дудик П. С. Стилістика української мови: навчальний посібник. Київ: Видавничий центр ≪Академія≫, 2005. 368 с.

Загнітко А. П., Данилюк І. Г. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. Донецьк: ТОВ ВКФ ≪БАО≫, 2006. 480 с.

Загнітко А. Словник сучасної лінгвістики : поняття і терміни: у 4 т. Донецьк: ДонНУ, 2012. Т. 1. 402 c.

Загнітко А. Словник сучасної лінгвістики: поняття і терміни: у 4 т. Донецьк: ДонНУ, 2012. Т. 3. 426 c.

Кащишин Н. Є. Стиль текстів дипломатичних документів як поєднання стилів. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія ≪Філологічна≫. 2014. Вип. 44. С. 120 – 123.

Коваль А. П. Практична стилістика сучасної української мови. Київ: Наукова думка, 1967. 349 с.

Кожина М. Н. К основам функциональной стилистики. Пермь: Издательство Пермского университета, 1968. 251 с.

Куньч З., Куньч М. Особливості дипломатичного мовлення якрізновиду офіційно-ділового стилю [Електронний ресурс] // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. 2014. Вип. 26. URL: irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/.../cgiirbis_64.exe (дата звернення: 28.09.2017).

Логинова К. А. Деловая речь и ее стилистические изменения в советскую эпоху. Развитие функций стилей современного русского языка. Москва: Наука, 1968. С. 186–230.

Мацько Л. І., Сидоренко О. М., Мацько О. М. Стилістика української мови: підручник. Київ: Вища школа, 2003. 462 с.

Мацько О. М. Дипломатичний підстиль української мови. Наука і сучасність: збірник наукових праць Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Київ: ІЗМН, 1998. Ч. 1. С. 194–200.

Мацько О. М. Мовні формули у дипломатичних текстах сучасної української мови (функціонально-стилістичний аналіз): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.01 ≪Українська мова≫. Київ, 2001. 20 с.

Мацько О. М. Проблема мовного жанру і його особливості в дипломатичних текстах. Наука і сучасність: збірник наукових праць Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Київ: ІЗМН, 2000. Вип. 2. Ч. 2. С. 295–303.

Мова і час. Розвиток функціональних стилів сучасної української літературної мови / Відп. ред. В. М. Русанівський. Київ: Наукова думка, 1977. 237 с.

Пазинич О. М. Функціонально-структурні особливості текстів дипломатичного листування: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.15 ≪Загальне мовознавство≫. Київ, 2001. 20 с.

Поліщук Н. М. Українська дипломатична лексика періоду УНР: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.01 ≪Українська мова≫. Київ, 1994. 20 с.

Словник української мови: в 11 томах. Київ: Наукова думка, 1971. Т. 2. 550 с.

Солганик Г. Я. К проблеме классификации функциональных стилей на интралингвистической основе. Основные понятия и категории лингвостилистики: межвузовский сборник научных трудов. Пермь: Пермский госуниверситет им. А. М. Горького, 1982. С. 43–52.

Солганик Г. Я. Стилистика текста. Москва: Наука, 2001. 252 с.

Тихоненко О. В. Проблема диференціації офіційно-ділового стилю української мови // Філологічні студії: науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету. 2012. Вип. 7. С. 141–146.

Тихоненко О. В. Становлення норм офіційно-ділового стилю української мови у 20–30‑ті рр. ХХ ст.: дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.01 ≪Українська мова≫. Харків: ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2011. 237 с.

Українська мова: Енциклопедія. Київ: Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 2004. 824 с.

Шинкаренко Т. І., Гуменюк А. Г., Ковтун О. Ю. Мова дипломатичних документів: навчальний посібник. Київ: Видавничо-поліграфічний центр ≪Київський університет≫, 2009. 112 с.

Якимович Р. Лінгвальна характеристика української дипломатичної мови в ретроспективі [Електронний ресурс]. URL: http://dl.franko.lviv.ua/faculty (дата звернення: 28.09.2017). 26. Ure J. The Theory of Register in Lenguage Teaching. N. Y., 1966. 36 р.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1048771

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.