ОСОБЛИВОСТІ ОСУДУ ЯК МОВЛЕННЄВОГО ЖАНРУ

Ю. В. Коваленко

Анотація


У статті аналізуються наявні жанрознавчі розвідки, розглядаються відмінності мовленнєвого акту від мовленнєвого жанру. На матеріалі публіцистичних текстів (зокрема онлайн-видань) окреслюються характерні жанрові ознаки осуду. У статті представлено аналіз основних випадків вживання мовленнєвого жанру осуду та дотичних до нього жанрів, визначаються головні їх відмінності. Здійснюється спроба виокремити жанрові характеристики осуду на основі паспорту жанру, запропонованого Х. Дяків.

Ключові слова: оцінка, мовленнєвий жанр, мовленнєвий акт, осуд, жанрові ознаки, паспорт жанру.

 

В статье анализируются имеющиеся жанроведческие исследования, рассматриваются различия речевого акта и речевого жанра. На материале публицистических текстов (в частности онлайн-изданий) определяются характерные жанровые признаки осуждения. В статье представлен анализ основных случаев употребления речевого жанра осуждения и касательных к нему жанров, определяются главные их отличия. Осуществляется попытка выделить жанровые характеристики осуждения на основе паспорта жанра, предложенного Х. Дякив.

Ключевые слова: оценка, речевой жанр, речевой акт, осуждение, жанровые признаки, паспорт жанра.

 

The problem of evaluating speech genres is currently relevant, since modern journalistic discourse often indicates the need to express a particular position or attitude of the speaker; evaluation of an event, object or personality. In particular, negative evaluation can be expressed by the speech genre of condemnation. The purpose of this work is to define the concept and relevant features of the speech genre of condemnation. The achievement of the purpose includes a number of tasks: analyzing the differences between the speech act and the speech genre; outlining of genre peculiarities of the speech genre of condemnation; analyzing features that distinguish the actual condemnation from other speech genres. The article analyzes the existing genre research studies, examines the differences in the speech act and speech genre, the characteristic genre signs of condemnation, analyzes the main cases of use of the speech genre of condemnation and the genres related to it. Thus, condemnation is a complex communicative phenomenon, which is a speech realization of the evaluation and expression of the negative emotions of the speaker. It is characterized by certain parameters. The communicative goal is to provide a certain assessment. The general communicative meaning is a negative, disagreeable attitude to someone or something. The genre tone is aggressive, sometimes manipulative.

Key words: evaluation, speech genre, speech act, condemnation, genre signs, passport of the genre.


Повний текст:

PDF

Посилання


Брандес М.П. Стилистика текста . Теоретический курс : [учебник]. М.: Прогресс-Традиция; ИНФРА-М, 2004. 416 с.

Бахтин М.М. Проблема речевих жанров. М.: Искусство, 1879. 423 с.

Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1879. 424 с.

Бацевич Ф.С. Вступ до лінгвістичної генології: Навчальний посібник. К. : Академія, 2006. 247 с.

Гусліста Л.О. Негативна етична оцінка в контекстах осуду (на матеріалі сучасної публіцистики): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.02 ≪російська мова≫. Х., 2002. 16 с.

Жартовська М., Шеремет П. Головний військовий прокурор: Завжди винен той, хто командує [Електронний ресурс]. Українська правда. 2015. Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/articles/2015/02/10/7058074/.

Злочинці Путін і ≪Моторола≫ визнають лише мову сили (світова преса) [Електронний ресурс]. Українська правда. 2015. Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/inozmi/svoboda/2015/04/12/7064456/.

Карамишева Р. Д. Мовленнєвий жанр ≪повідомлення≫ в засобах масової інформації (на матеріалі української та англійської мов): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.17 ≪порівняльно-історичне і типологічне мовознавство≫. Л., 2011. 17 с.

Карасик В. И. Языковые ключи: монографія. ВГПУ, Науч.-иссл. лаборатория ≪Аксиологическая лингвистика≫. Волгоград: Парадигма, 2007. 519 с.

Колінько В. Стратегія для оптимістів [Електронний ресурс]. Українська правда. 2015. Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/columns/2015/01/1/7053731/.

Комлева Е. В. Соотношение понятий ≪речевой жанр≫ и ≪речевой акт≫ (на материале немецких апеллятивных текстов). Теория и практика общественного развития. 2011. № 5. С. 296 – 300.

Кузьменко О. Ю. До проблеми кореляції понять ≪мовленнєвий жанр≫ і ≪мовленнєвий акт≫. Наукові записки Національного університету ≪Острозька академія≫. Серія: Філологічна. 2014. Вип. 48. С. 80 – 83.

Медіа-профспілка вимагає дисциплінарного стягнення з Коломойського [Електронний ресурс]. Українська правда. 2015. Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/news/2015/03/20/7062148/.

Мовленнєвий жанр ≪застереження≫ в аспекті міжкультурної комунікації . [Х. Дяків, Р. Помірко, Ф. Бацевич, А. Паславська та ін.]. Львів: ПАІС, 2010. 450 с.

Москвин В.П. К соотношению понятий ≪речевой жанр≫, ≪текст≫ и ≪речевой акт≫. Жанры речи: Сборник научных статей. Саратов: Изд-во ГосУНД ≪Колледж≫, 2005. Вып. 4. Жанр и концепт. 438 с. С. 63 – 76.

Островська О.М. Лінгвостилістичні засоби реалізації категорії оцінки (на матеріалі американської художньої прози) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філ. наук : спец. 10.02.04 ≪германські мови≫. Львів, 2001. 24 с.

Саламатіна О.О. Мовленнєвий жанр ≪інтерв’ю≫ в сучасній німецько-мовній та україномовній пресі: функціональні та прагматичні ознаки: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.15 ≪загальне мовознавство≫. О., 2011. 20 с.

Семиволос В. Обережно! Цунамі! І томати ≪Бичаче серце≫ [Електронний ресурс]. Українська правда. 2015. Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/columns/2015/01/1/7053820/.

Серебряков М. Час покінчити з кнопкодавством [Електронний ресурс]. Українська правда. 2015. Режим доступу: http://www.pravda.

com.ua/columns/2015/06/3/7069917/.

Словник української мови: в 11 т. АН УРСР, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні . [редкол.: акад. І. К. Білодід та ін.]. К.: Наук. думка, 1978— 1988.

Федосюк М.Ю. Нерешенные вопросы теории речевых жанров. Вопросы языкознания. 1997. № 5. С. 102–119.

Шлапаков О.С. Мовленнєвий жанр ≪поздоровлення≫: комунікативно-прагматичні та структурно-семантичні особливості: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.15 ≪загальне мовознавство≫. Донецьк, 2011. 20 с.

Charlie Hebdo надрукує нові карикатури на пророка Мухаммеда [Електронний ресурс]. Українська правда. 2015. Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/news/2015/01/12/7054781/.

John R. Searle: Speech Acts. An Essay in the Philosophy of Language, Cambridge University Press: Cambridge, 1969. 203 S.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1048791

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.