СЕМАНТИКО-ПРАГМАТИЧНІ ПРОЦЕСИ У СФЕРІ НОМІНАЦІЙ – ВЕРБАЛІЗАТОРІВ НЕВЕРБАЛІКИ: ДІАХРОННО-СИНХРОННИЙ ЗРІЗ

Т. Ф. Осіпова

Анотація


У статті розглянуто функціональні можливості невербальних знаків комунікації за умови їхньої вербалізації, зокрема процеси семантико-прагматичної формації фразем з невербальним компонентом дуля, що ілюструють механізми розширення, звуження, нейтралізації оцінного значення, актуалізацію відповідної прагматики розглядуваних одиниць, що номінують невербальні явища з урахуванням діахронно-синхронного зрізу.

Ключові слова: діахронно-синхронний зріз, невербальні засоби комунікації, семантико-прагматичні процеси модифікації значення, розширення, звуження, нейтралізація чи

актуалізація оцінки, конотація, прагматика.

 

В статье рассмотрены функциональные возможности невербальных знаков коммуникации в условиях их вербализации,

в частности, процессы семантико-прагматической формации фразеологизмов с невербальным компонентом дуля, которые иллюстрируют механизмы расширения, сужения, нейтрализации оценочного значения, актуализацию соответствующей прагматики исследуемых единиц, номинующих невербальные явления с учетом диахронно-синхронического среза.

Ключевые слова: диахронно-синхронический срез, невербальные средства коммуникации, семантико-прагматические процессы модификации значения, расширение, сужение, нейтрализация или актуализация оценки, коннотация, прагматика.

 

The article highlights the functional abilities of non-verbal marks of communication when they are verbalized, especially the processes of the semantic and pragmatic formation of phraseological units with the component “fig”. The “fig” is considered to be the offensive gesture, though according to folk customs the fig was chosen to be the amulet to protect from the evil spirit, witchcraft and illnesses. The verbalization of the communicative gesture with the component “fig” in the phraseological speech represents the meanings, which are on the assessing scale from the most positive up to the least negative. There are some factors that enable, on the one hand, to actualize the system of nonverbal communicative means in the speech. They tend to convey the memory of the past. In this case they actualize diachrony. On the other hand, they enable to notice expanding of the lexical and semantic paradigm of nominations-verbalizators of nonverbal means. Such expanding occurs according to the traditional, fixedmeaning creating mechanisms, their transformation (expanding, narrowing, neutralization of positive assessment, accumulation of negative assessment, modification of connotations). Such factors include the verbalization of nonverbal means as a lexical and semantic, sense creating process, the process of producing the pragmatic meaning and appropriate pragmatic mode. The interdisciplinary approach in the contemporary linguistics enables to discover new functional potentials of nonverbal means of communication that are represented in the speech. In general, it modernizes the process of sense creating in the contemporary Ukrainian communication space. That is why the prospect of this article lies in the necessity of more proper research of specific facts of nonverbal signs of verbalization. It is also necessary to clarify the system of actualized processes that produce appropriate semantics and pragmatics.

Key words: diachronic and synchronic cut, nonverbal means of communication, semantic and pragmatic processes of modification of meanings, expanding, narrowing, neutralization or actualization of assessment, connotation, pragmatics.


Повний текст:

PDF

Посилання


Булаховський Л. А. Переваги звукової мови. Булаховский Л. А. Избр. труды : в пяти томах. Т. 1 : Общее языкознание. К. : Наук. думка, 1975. 495 с.

Вундт В. Душа человека и животных; пер. с нем. –Т. II. СПб.: В тип. Н. Тиблена и комп. (Н. Неклюдова), 1866. 551 с.

Демиденко Г. Паралінгвальні фразеологізми в українській етнокультурі: моногр. . – Кривий Ріг: НПП АСТЕРІКС, 2014. 175 с.

Дуля, что означает? [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://bewitchit.com/zagovoryi-na-zdorove/dulya-chto-oznachaet.html

Забіяка В. А. Світ фразеологізмів. Етимологія, тлумачення, застосування : практичний посібник. Київ : ВЦ ≪Академія≫, 2015. 304 с.

Загнітко А. Словник сучасної лінгвістики: поняття і терміни : у 4 томах. – Донецьк : ДонНУ, 2012. Т. 2. 350 с.

Космеда Т. Аксіологічні аспекти прагмалінгвістики: формування й розвиток категорії оцінки. Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2000. 350 с.

Крейдлин Г. Е. Невербальная семиотика в ее соотношении с вербальной : автореф. дис. … док. филол. наук : спец. 10.02.19. ≪Общее языкознание, социолингвистика, психолингвистика≫. Москва, 2000. 68 с.

Осіпова Т. Ф. Параметри вербальної і невербальної комунікації в українських пареміях: дис. … канд. філол. наук ; спец. 10.02.01 – ≪українська мова≫. Харків, 2010. 210 с.

Пелепейченко Л. М. Перехідність значень слів та словосполучень : Автореферат дис. ... докт. філол. наук ; спец. 10.02.01 – ≪російська мова≫. – Київ, 1996. – 48 с.

Петровська Л. Є. Явища омонімії і полісемії у фразеології (до питання про особливості семантики кінематичних фразеологізмів болгарської мови). Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур : Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : [зб. наук. праць]. 2010. Вип. 12. С. 152–156.

Потебня А. А. Из записок по теории словесности. Xарьков, 1905. 652 с.

Селіванова О. Сучасна лінгвістика : термінологічна енциклопедія. Полтава : Довкілля-Д, 2006. 720 с.

Словник української мови : в 11 тт. / АН УРСР. Інститут мовознавства ; за ред. І. К. Білодіда. К. : Наукова думка, 1970–1980. Т. 2. С. 434.

Словопедія [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://slovopedia.org.ua/49/53396/357392.html
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1048795

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.