АНТРОПОНІМІКОН РОМАНУ «ЕҐОЇСТ» МАРИНИ ГРИМИЧ: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ І ФУНКЦІЙНИЙ АСПЕКТИ

Т. В. Бєляєва, Н. В. Щербакова

Анотація


Статтю присвячено дослідженню структурно-семантичних і функційних особливостей літературно-художніх антропонімів роману «Еґоїст» Марини Гримич; визначенню зв’язку з реальними постатями в українській історії як логічною основою для формування прецедентних номінацій; установленню вектора декодування авторського задуму. Зазначено, що функція прізвищ персонажів твору полягає, загалом, у встановленні походження, соціального становища, визначенні комплексу ментальних і поведінкових характеристик, що регламентують віднесеність/не віднесеність до еліти суспільства, а власне імена покликані зорієнтувати на характер стосунків між героями твору.

Ключові слова: літературно-художній антропонім, прізвище, особове ім’я, гіпокористичний варіант імені, структура власної назви, функція власної назви.

 

Статья посвящена изучению структурно-семантических и функциональных особенностей литературно-художественных антропонимов романа «Эгоист» Марины Грымыч; определению связи с реальными фигурами в украинской истории как логической основой для формирования прецедентных номинаций; установлению вектора декодирования авторского замысла. Указано, что функция фамилий персонажей произведения заключается, в основном, в установлении происхождения, социального положения, определении комплекса ментальных и поведенческих характеристик, регламентирующих отнесенность / неотнесенность к элите общества, а собственно имена ориентируют на характер отношений между их носителями-персонажами.

Ключевые слова: литературно-художественный антропоним, фамилия, личное имя, гипокористический вариант имени, структура имени собственного, функция имени собственного.

 

Despite numerous works in the field of literary and artistic onomastics, the study of the onomastic space of works of Ukrainian writers remains relevant. The object of this mini-research is defined as the proper names of the characters of the novel by Maryna Hrymych “Egoist”, and the subject is their structure and features in the text. The goal is to establish the correlation between the formation of characters and the structural and semantic characteristics of the proper names. Thus, the main tasks are to study the structural, semantic and functional features of literary and artistic anthroponyms of the novel “Egoist” by Marina Grymych; to define the connection with real figures in Ukrainian history as a logical basis for the formation of precedent nominations; to decode the author’s ideas. It is indicated that the function of the characters names consists, basically, in establishing the origin, social status, the definition of a complex of mental and behavioral characteristics regulating the reference / non-reference to the elite of society, and the names themselves focus on the nature of the relationship between the characters.

Key words: literary and artistic anthroponym, surname, personal name, shortened variant of name, structure of proper name, function of proper name.


Повний текст:

PDF

Посилання


Белей Л.О. Нова українська літературно-художня антропонімія: проблеми теорії та історії. Ужгород, 2002. 175 с.

Воронкова Н.Р. Інтерпретація та лінгвістичний аналіз художнього тексту. Наукові записки КДПУ. Серія: Філологічні науки (Мовознавство). Кіровоград : Видавець Лисенко В.Ф., 2015. Вип. 138. С. 409-411.

Голянич М.І. Лінгвістичний аналіз художнього тексту у світлі сучасних наукових парадигм. Мовознавчий вісник: Збірник наукових праць на пошану професора Катерини Городенської з нагоди її 60-річчя. Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. Відповідальний ред. Г.І. Миронова. Черкаси, 2008. Вип. 8. С. 287–297

Гримич М. Еґоїст: Роман. К.: ПП ≪Дуліби≫, 2006. 324 с. 5. Редько Ю.К. Сучасні українські прізвища. К.: Наук. думка, 1966. 217 с.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1048523

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.