РИБАЛЬСЬКИЙ ХРОНОС В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

Р. В. Міняйло

Анотація


Зіставлення власне лінгвістичних характеристик рибальських етимонів з історико-археологічними даними допомогло встановити, що етимологія назв ручного риболовлення походить зі звуконаслідувальних вигуків, а етимологія назв настромлювальних рибальських знарядь – із хронології історичних етапів винайдення людством відповідного матеріалу для виготовлювання накінечників. Етнографічний матеріал засвідчив, що в семантичній структурі досліджених назв протиставляються факультативні семи ‘каламутна вода’ і ‘прозора вода’. Ця дихотомія відбиває принципову різницю постання цих стародавніх способів рибальства.

Ключові слова: рибальство, етимон, хронологія, діалектні назви, семантична структура, мотивація.

 

Сопоставление собственно лингвистических характеристик рыболовных этимонов с историко-археологическими данными помогло установить, что этимология названий ручной ловли рыб происходит от звукоподражательных возгласов, а этимология названий накалывающих рыболовных орудий – из хронологии исторических этапов изобретения человечеством соответствующего материала для изготовления наконечников. Этнографический материал засвидетельствовал, что в семантической структуре исследованных названий противопоставляются факультативные семы ‘мутная вода’ и ‘прозрачная вода’. Эта дихотомия отображает принципиальную разницу в происхождения этих древних способов рыбной ловли.

Ключевые слова: рыболовство, этимон, хронология, диалектные названия, семантическая структура, мотивация.

 

The relevance of the study is caused by necessity to follow up the realization of the peculiarities of the ancient fisheries in the language world of the Ukrainians. The aim of the study is to identify the motivation and chronical depth of etymons in lexicalsemantic groups ‘Names associated with hands catching fish’ and ‘Names of fishing tools, which are used to catch the fish with spear (spearing fish)’. The oldest methods of fishing were non-instrumental – the fish were caught by hands. The Ukrainian dialects retain the names of this fishing methods: e.g. lapavka (лапавка), matsuny (мацуни) etc. V.M. Illich-Svitych suggested that the oldest meaning of the lexical reconstruct *łара is the specific meaning ‘the flat part of hand, leg’ (= ‘palm, foot’), which were retained in Nostratic languages (Semitic, Hamitic, Indo-European and Uralic languages). According to etymologists the protoslavic lapati ‘to grab, to catch’, lapiti ‘to grabbed, to caught’ closely connected to the onomatopoeic exclamation lap. The semantic structure of the word osten’ (остень) keeps the primary motivation: the part of instrument made with animal bone (bones). This conclusion is proved by the dialect lexicon of the Ukrainian language. Thus, the comparison of actual linguistic characteristics of the fishing etymons with the historical and archeological data about territorial spreading and possible time of emergence fishing artefacts helped to identify that the etymology of ancient names of fishing tools (for catching fish with hand) derives from onomatopoeic exclamations, and the etymology of names of tools for spearing fish relates to chronology of historical periods of creation the appropriate materials for producing the spear heads (tips). Dichotomy ‘muddy water’ and ‘clear water’ in the semantical structure of studied names reflects the fundamental difference between these ancient ways of fishing.

Key words: fishing, etymon, chronology, dialect names, semantical structure, motivation.


Повний текст:

PDF

Посилання


Бирих А.К. Словарь русской фразеологии. Историко-этимологический справочник / А. К. Бирих, В. М. Мокиенко, Л. И. Степанова ; [под ред. В.М. Мокиенко]. Спб. : Фолио‑Пресс, 1998. 704 с.

Бурдо Н. Б. Трипільська культура. Спогади про золотий вік / Н. Б. Бурдо, М. Ю. Відейко. Харків : Фоліо, 2007. 415 с.

Этимологический словарь славянских языков : праславянский лексический фонд / Ин‑т рус. яз. им. В. В. Виноградова РАН. – М.: Наука, 1974. Вып. 36 : [под ред. А. Ф. Журавлева]. 2010. 260 с.

Етимологічний словник української мови : у 7 т. / [редкол.: О. С. Мельничук (голов. ред.) та ін.]. К. : Наук. думка, 1982– 012. Т. 1–6.

Иллич‑Свитыч В. М. Опыт сравнения ностратических языков (семитохамитский, картвельский, индоевропейский, уральский, дравидийский, алтайский) : в 3 т. / Владислав Маркович Иллич‑Свитыч ; [под ред. В. А. Дыбо]. М.: Наука, 1971-1984.

Котова Н. С. Культурно-історичні процеси у Північному Причорномор’ї у VI – V тис. до н. е. : автореф. дис. … д‑ра істор. наук : спец. 07.00.04 – археологія / Н. С. Котова. – Київ, 2010. 30 с.

Крохмалюк Д. І. Словник говірки села Шендерівка та інших населених пунктів Могилівського Придністров’я / Д. І. Крохмалюк. – К. : ВПЦ Літопис-ХХ, 2015. - 248 с.

Лисенко П. С. Словник поліських говорів / П. С. Лисенко. К. : Наук. думка, 1974. 260 с.

Нечитайло І. М. Історія і типологія праслов’янських девербативів : [монографія]. К. : Вид. центр КНЛУ, 2011. 356 с. 10. Пиртей П. С. Короткий словник лемківських говірок; [упоряд. й підгот. до друку Є.Д. Турчин]. Івано‑Франківськ : Сіверсія МВ, 2004. 364 с.

Півторак Г. П. Походження українців, росіян, білорусів та їхніх мов: Міфи і правда про трьох братів слов’янських зі ≪спільної колиски≫. К. : Академія, 2001. 152 с.

Російсько-русинський словник : у 2 т. / [склав І. Керча]. – Ужгород : ПоліПрінт, 2012. 13. Російсько-український словник сталих виразів / [уклад. І. О. Вирган, М. М. Пилинська ; за ред. М. Ф. Наконечного]. Х. : Прапор, 2000. 864 с.

Словник буковинських говірок / За заг. ред. Н. В. Гуйванюк. Чернівці: Рута, 2005. 688 с.

Українсько-російський і російсько-український фразеологічний тлумачний словник / [уклад. І. С. Олійник, М. М. Сидоренко]. К. : Рад. школа, 1991. - 400 с.

Франко І. Як Юра Шикманюк брив Черемош. Терен у нозі: Перше книжкове видання. Львів-Київ, 1923 : З друкарні Наукового Товариства імени Шевченка. 88 с.

Чабаненко В. А. Словник говірок Нижньої Наддніпрянщини : у 4 т. Запоріжжя, 1992. 18. Шухевич В. О. Гуцульщина: Перша і друга частини. – Репринтне відтворення тексту 1899 року (Книжка перевидана коштом Танасія Опарика). Снятин : Прут-Принт, 1997. 351 с.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1048575

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.