Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання Теорія та методика навчання та виховання?
Увійдіть на сайт

Потрібні Ім'я користувача/Пароль?
Зареєструйтеся

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Керівництва для авторів

Вимоги до публікації

З вересня 2017 року згідно із Законом України "Про вищу освіту" не допускається використання даних, які було представлено у захищених дисертаційних дослідженнях, а також опублікованих раніше статтях.

У статті мають бути посилання на іншомовні джерела (мінімум 20%).

Переклад засобами онлайн-сервісів (типу Google Translate, prompt тощо) є неприпустимим.

Максимальна кількість авторів у статті – три особи.

Авторам (за виключенням докторів наук) разом зі статтею необхідно пред’являти до редакції рецензію-відгук доктора наук (у відповідній галузі науки).

Обсяг статті: від 10 (без урахування списків літератури та резюме) до 30 сторінок.

Структура статті

 1. Номер УДК (вирівнювання по лівому краю)
 2. Особистий код ORCID (вирівнювання по лівому краю)
 3.  Ініціал та прізвище (вирівнювання по правому краю, курсив)
 4. Назва статті (вирівнювання по центру, ВЕРХНІЙ РЕГІСТР)
 5.  Резюме і ключові слова (курсив, міжрядковий інтервал 1,0) українською та англійською мовами з такими обов'язковими елементами: актуальність проблеми, мета, методи та результати дослідження (1800 знаків без пробілів та 5-10 ключових слів).
 6.  Текст статті, де присутні такі необхідні елементи:

- Вступ / Introduction

Постановка проблеми, її актуальність для теорії і практики, аналіз основних досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми;

- Мета та завдання / Aim and tasks

- Методи дослідження / Research methods

Методи дослідження передбачають опис їх основного змісту, характеристик і показників, які вони фіксують, та одиниць вимірювання. Зазначається інформація щодо організації дослідження, якісних та кількісних характеристик вибірки тощо. Вичерпну інформацію щодо процедури організації та проведення Вашого дослідження.

- Результати  / Research results

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Теоретичний аналіз не повинен обмежуватися посиланнями на авторів, які вивчали порушене питання. Він повинен містити стисле узагальнення отриманих ними даних із виділенням напрямків, тенденцій, підходів до пізнання проблеми.

Опис емпіричних результатів повинен містити конкретні дані, що підтверджують статистичну достовірність отриманих результатів. Останні можуть бути представлені у вигляді таблиць, графіків, діаграм з подальшою інтерпретацією.

- Обговорення / Discussion

По завершенні описання вирішених завдань бажано провести порівняльний аналіз отриманих даних з результатами інших дослідників, що вивчали це питання (з'ясувати, чи проведене Вами дослідження підтверджує або спростовує гіпотези інших науковців).

- Висновки / Conclusion

Висновки з дослідження, які стисло висвітлюють сутність отриманих результатів згідно з поставленими у роботі завданнями.

 1. Список бібліографічних посилань (ЛІТЕРАТУРА) згідно з «ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання», що вступив в дію 01.07.2016
 2. Список бібліографічних посилань (REFERENCES) в романському алфавіті в АРА стилі (додаток 1)
 3. Інформація про автора українською та англійською мовами: прізвище, ім’я, по-батькові; особистий код ORCID, вчене звання, науковий ступінь, місце навчання чи роботи із зазначенням посади та повної назви кафедри або підрозділу, навчального закладу.

 

Технічні вимоги до оформлення статті:

Формат – А 4

Поля – 3 см (нижнє),2 см(верхнє),2 см(ліве),2 см(праве)

Абзац –1,25 см

Міжрядковий інтервал –1,5 см

Шрифт – Times New Roman

Кегль – 14.

Примітка. У тексті слід використовувати символи за зразком: лапки типу «…», дефіс (-), тире (–), апостроф (’).

 

Редакційна колегія журналу «Теорія та методика навчання та виховання» не несе відповідальності за зміст статей та може не поділяти думку автора.

 

Додаток 1.

Правила бібліографічного опису для списку використаних джерел в АРА стилі

 

КНИГИ:

 

Один автор:

Антошкіна Л.І. Вища освіта в системі суспільних інтересів : монографія / Л. І. Антошкіна. – Донецьк : ТОВ “Юго-Восток, Лтд”, 2008. – 284 с.

Antoshkina, L. (2008). Vyshcha osvita v systemi suspilnykh interesiv [Higher education system in the public interest]. Donetsk: Yuho-Vostok, Ltd (in Ukranian).

 

Два автори:

Антошкина Л.И. Мировые экономические кризисы: история, современность, проблемы, решения : монография / Л.И. Антошкина, В. А. Висящев. – Донецк; Бердянск : Норд- Пресс, 2009. – 370 с.

Antoshkina, L. & Visjashhev, V. (2009). Mirovye jekonomicheskie krizisy: istorija, sovremennost', problemy, reshenija : [World Economic Crisis: Past, present, problems, solutions]. Doneck: Nord- Press (in Ukranian).

 

Три автори:

Антошкіна Л.І. Товарна інноваційна політика: навчально-методичний посібник / Л.І. Антошкіна, О.П. Сологуб, І.О. Тарлопов. – Донецьк: ТОВ "Юго-Восток, Лтд", 2007. – 213 с.

Antoshkina, L.,  Solohub, O. & Tarlopov I. Tovarna innovatsiina polityka [Trading innovation policy]. Donetsk: Yuho-Vostok, Ltd (in Ukranian).

 

Чотири автори:

Антошкіна Л.І. Соціолінгвістика : навчальний посібник / Л. Антошкіна, Г. Красовська, П. Сигеда, О. Сухомлинов. – Донецьк : ТОВ «Юго-Восток Лтд», 2007. – 360 с.

Antoshkina, L.,  Krasovska, H.,  Syheda, P., &  Sukhomlynov, O. (2007). Sotsiolinhvistyka [Sociolinguistics] Donetsk: Yuho-Vostok, Ltd (in Ukranian).

 

П’ять і більше авторів:

Фінанси підприємств / [А. М. Поддєрьогін та ін.] ; наук. ред. А. М. Поддєрьогін ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. ”Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана”. — 8-е вид., перероб. та допов. — К. : КНЕУ, 2013. — 519 с.

Так само, як і чотири автори.

По можливості вказувати всіх авторів. Якщо такої можливості немає, то після останнього вказаного автора зробити позначку «et al.»

Редактор (без автора):

Економічний енциклопедичний словник: у 2 т. / за ред. С. В. Мочерного. – Львів : Світ, 2005. – 616 с.

Mochernyi, S.V. (Ed.). (2005). Ekonomichnyi entsyklopedychnyi slovnyk [Encyclopedic dictionary of economics in two volumes]. Lviv: Svit. (in Ukranian).

Перекладні видання:

Бланкарт Ш. Державні фінанси в умовах демократії: вступ до фінансової науки: підручник / Шарль Бланкарт : за наук. ред. та перед. В. М. Федосова ; пер. з нім. С.І. Терещенко, О.О. Терещенка. – К. : Либідь, 2000. – 653 с

Blankart, S. (2000). Derzhavni finansy v umovakh demokratii: vstup do finansovoi nauky [Public finance in democracy: introduction to financial studies] (Trans. from German). Kyiv: Lybid (in Ukranian).

Частина книги, продовжуваного видання, стаття періодичного видання:

Кузьминчук Н.В. Аналіз видів міжбюджетних трансфертів щодо вирішення регіональних проблем формування бюджетів / Н.В. Кузьминчук, О.Г. Зима // Проблеми економіки. – 2013. – №4. – 198-205.

Kuz'mynchuk, N. (2013). Analiz vydiv mizhbiudzhetnykh transfertiv schodo vyrishennia rehional'nykh problem formuvannia biudzhetiv [Analysis of types of inter-budget transfers with respect to solution of regional problems of budget formation]. Problemy ekonomiky. 4. 198-205 (in Ukranian).

Антошкіна Л.І. Попит і пропозиція в системі державного регулювання / Л. Антошкіна, В. Беседін // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2012. – № 1 (17). – С. 46–52.

Antoshkina, L. & Besedin, V. (2012), Popyt i propozytsiia v systemi derzhavnoho rehuliuvannia [Demand and supply in the system of State regulation], Visnyk Berdianskoho universytetu menedzhmentu i biznesu, 1 (17), 46–52. (in Ukranian).

Фоміна О. В. Оцінка ризиків підприємства в системі обліку / О. В. Фоміна, О. М. Гончаренко // Економічний часопис-XXI. – 2015. – № 3–4(2). – С. 67–70.

Fomina, O., & Honcharenko, A. (2015). Otsinka ryzykiv pidpryiemstva v systemi obliku [Enterprise’s risks assessment in accounting]. Ekonomicnij casopis-XXI (Economic Annals-XXI), 3-4(2), 67-70 (in Ukranian).

Непочатенко О.О. Використання міжбюджетних трансфертів з метою вирівнювання доходної бази місцевих бюджетів [Електронний ресурс] / О.О. Непочатенко, П.М. Боровик, О.М. Преде // Економіка. Управління Інновації. – 2013. – Вип. 2 (10).  – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2013_2_56

Nepochatenko, O., Borovyk, P., & Prede, O. (2013). Vykorystannia mizhbiudzhetnykh transfertiv z metoiu vyrivniuvannia dokhodnoi bazy mistsevykh biudzhetiv [The use of inter-budgetary transfers with the purpose of equating of income basis of local budgets]. Ekonomika. Upravlinnia Innovatsii, 2 (10). Retrieved from  http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2013_2_56 (in Ukranian).

Єфименко Т.І. Бюджетне вирівнювання в реалізації політики розвитку регіонів / Т.І. Єфименко // Управління державним бюджетом України : підручник / колектив авторів [заг. Редакція М.Я. Азарова]. – К. : Міністерство фінансів України, 2010. – 816 с. – С. 758–776.

Yefymenko, T. (2010). Biudzhetne vyrivniuvannia v realizatsii polityky rozvytku rehioniv [The budgetary smoothing is in realization of politics of development of regions]. In M. Azarov (Ed.) Upravlinnia derzhavnym biudzhetom Ukrainy [Management of Ukraine the state budget], (1st ed., pp. 758-776). Kyiv: Ministry of Finance of Ukraine (in Ukranian).

Матеріали конференції:

Озарко Е. С. Система обеспечения людскими ресурсами инновационных проектов / Е. С. Озарко, Ю. В. Опотяк // Матеріали 6-ї міжнародної науково-практичної конференції «Технології цифрового мовлення: стратегія провадження» (DBT-2011). – Одеса : Видавництво Одеської національної академії зв’язку ім. О. С. Попова, 2011. – С. 115–139.

Ozarko, E. & Opotyak, Yu. (2011). Sistema obespechenija ljudskimi resursami innovacionnyh proektov [System for human resources innovation projects ensuring]. Sixth International Conference, Digital Broadcasting Technology-2011 (115-139). Odessa: ONAT n.a. A. S. Popov (in Russian).

Іванунік В. О. Антропогенні атракції в туристичному ринку / В. О. Іванунік // Відтворення господарського комплексу регіону: методо- логія, механізми, інструментарій : матеріали Міжнар. наук-практ. конф., Чернівці, 22–23 лютого 2007 р. : у 2-x т. – Чернівці : Книги-XXI, 2007. – Т. 2.– С. 336–339.

Іvanunіk, V. O. (2007, February 22-23). Antropohenni atraktsii v turystychnomu rynku [Quaternary attractions in the tourism market]. Paper presented at Intern. Science and Practical Conf. «Rebuilding of economical complex: methodology, mechanisms, tools» (336- 339). Chernivtsi: Books-XXI (in Ukranian).

 

Електронні ресурси:

Про парламентські слухання на тему: «Сучасний стан, шляхи і перспективи реформи у сфері охорони здоров’я України» [Електронний ресурс] / Урядовий портал, 5 червня 2013 року. – Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/printable_article?art_id= 246410397

The Cabinet of Ministers of Ukraine (2013, June 5). Parlamentski slukhannia: Suchasnyi stan, shliakhy i perspektyvy reformy u sferi okhorony zdorov’ia Ukrainy [The modern state, ways and prospects of reform in the field of Ukraine’s health protection] (The parliamentary listening). Retrieved from http://www.kmu.gov.ua/control/uk/ publish/printable_article?art_id=246410397 (in Ukranian).

Бюлетень Національного банку України, 2006–2014 рр. [Електронне видання]. – Режим доступу : http://bank.gov.ua/doccatalog/document

The National Bank of Ukraine (2006-2014). Biuleten Natsionalnoho banku Ukrainy  [The Bulletin of the NBU] (Electronic edition). Retrieved from http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document  (in Ukranian).

«Горизонт 2020»: Презентація програми. – [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.fp7-ncp.kiev.ua/assets/Horizont_2020/Hori zon2020.pdf

Horizon 2020. Presentation of Program. (2015). Retrieved from http://www.fp7-ncp.kiev.ua/assets/Horizont_2020/Horizon2020.pdf  (in Ukranian).

 

Автореферати дисертацій та дисертації:

Волошин М. В. Видатки державного бюджету на розвиток людського капіталу : автореф. дис. …канд. екон. наук за спец. 08.00.08 / М. В. Волошин ; Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – 20 с

Voloshyn, M. V. (2011). Vydatky derzhavnoho biudzhetu na rozvytok liudskoho kapitalu [Expenditures of the state budget on human capital development] (Abstract of candidate’s thesis, Classic Private University). Zaporizhzhia, Ukraine (in Ukranian).

Лизун М. В. Випереджаюче економічне зростання: міжнародний та український аспекти : дис. …канд. екон. наук : 08.00.02 / М. В. Лизун. – Тернопіль, 2007. – 207 с

Lyzun, M. V. (2007). Vyperedzhaiuche ekonomichne zrostannia: mizhnarodnyi ta ukrainskyi aspekty [The outstripping economic development: international and Ukrainian aspects] (Candidate’s thesis). Ternopil, Ukraine (in Ukranian).

Антонюк В. П. Оцінка та забезпечення розвитку людського капіталу України : автореф. дис. …д-ра екон. наук за спец. 08.00.07 / В. П. Ан- тонюк ; Донецький національний університет. – Донецьк, 2008. – 30 с

 

Antoniuk, V. P. (2008). Otsinka ta zabezpechennia rozvytku liudskoho kapitalu Ukrainy [Estimation and providing of Ukraine’s human capital development] (Abstract of Doctor’s thesis, Donetsk National University). Donetsk, Ukraine (in Ukranian).

Звіти:

Звіти про виконання Державного та місцевих бюджетів України за 2007–2014 роки [Електронний ресурс] / Державне казначейство України, Міністерство фінансів України. – Режим доступу : http://www.treasury.gov.ua/main/uk/doccatalog/list?currDir=146477

The State Treasury Service of Ukraine (2015). Reporting on budget execution of the 2007-2014. Retrieved from http://www.treasury.gov.ua/main/uk/doccatalog/list?currDir=146477 (in Ukranian).

Виконання бюджетів: доходи [Електронний ресурс] / Державна казначейська служба України. – Режим доступу : http://www.treasury.gov.ua/main/uk/publish/category/23596

The State Treasury Service of Ukraine (2015). Reporting on budget execution (revenue). Retrieved from http://www.treasury.gov.ua/main/uk/publish/category/23596 (in Ukranian)

Виконання бюджетів: міжбюджетні відносини [Електронний ресурс] / Державна казначейська служба України. – Режим доступу : http://www.treasury.gov.ua/main/uk/publish/category/23602

 

The State Treasury Service of Ukraine (2015). Reporting on budget execution (inter-budget relations). Retrieved from http://www.treasury.gov.ua/main/uk/publish/category/23602. (in Ukranian).

Статистичні дані:

Бюджет України – 2006 [статистичний збірник] / [Міністерство фінансів України]. – К. : Міністерство фінансів України, 2007. – 301 с.

Ministry of Finances of Ukraine (2007). Budgets of Ukraine. Kyiv: Ministry of Finances of Ukraine (in Ukranian).

Наукова та інноваційна діяльність в Україні. Статистичний збірник. – К. :

Державна служба статистики України, 2014. – 305 с.

Research and Innovation in Ukraine (Statistical book). (2014). Kyiv: State Statistics Service of Ukraine (in Ukranian).

Національні рахунки [Електронний ресурс] / Державний комітет статистики України. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/nac_r.htm

The State Statistics Service of Ukraine (2015). National accounts. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/nac_r.htm (in Ukranian).

Населення та міграція [Електронний ресурс] / Державний комітет статистики України. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publnasel_u.htm

 

The State Statistics Service of Ukraine (2015). Population and migration. Retrieved from  http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publnasel_u.htm (in Ukranian).

Державний та гарантований державний борг Україною станом на 31.12.2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minfin.- gov.ua/control/uk/publish/archive/main?cat_id=224493.

Ministry of Finances of Ukraine (2015). Public and government-guaranteed debt as of 31.12.2014. Retrieved from http: //www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/archive/main?cat_id=224493 (in Ukranian).

Законодавчі та нормативні документи:

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони : міжнародний документ від 27.06.2014 р. / Україна, Європейський Союз, Євратом [...] // Офіційний вісник України. – Офіц. вид. – К., 2014. – № 75. – Т. 1. – С. 83

Ukraine, The European Union & Euratom (2014). Association Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Ukraine, of the other part. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy (Official Herald of Ukraine), 75(1), 83 (in Ukranian).

Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин : Закон України від 28.12.2014 № 79 – VIII. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/79-viii

The Verkhovna Rada of Ukraine (2014). On Amendments to the Budget Code of Ukraine on the reform of intergovernmental relations. (The Law of Ukraine). Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/79-viii  (in Ukranian).

Про держaвно-привaтне партнерство : Закон України від 01.07.2010 № 2404-VІ [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим до- ступу : zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

The Verkhovna Rada of Ukraine (2010). About Public-private Partnership (Law of Ukraine). Retrieved from zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi (in Ukranian).

Розпорядження КМУ від 01.04.2014 р. № 333-р «Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні». – Режим доступу : http://www.minregion.gov.ua/ regional-dev/reformuvannya-miscevogo-samovryaduvannya-ta-teritorialnoyiorganizaciyi-vladi-v-ukrayini

The Government of Ukraine (2014). On approval of the Concept of reforming the local self-government and territorial organization of power in Ukraine. Retrieved from http://www.minregion.gov.ua/regional-dev/reformuvannya-miscevogo-samovryaduvannya-ta-teritorialnoyi-organizaciyi-vladi-vukrayini  (in Ukranian)

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України : наказ від 29.10.2013 р. № 1277 / Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. – 2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://document.ua/pro-zatverdzhenn ja-metodichnih-rekomendacii-shodo-rozrahunku-doc168080.html

The Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine (2013). Approval of recommendations for the calculation of the level of economic security of Ukraine. Retrieved from http://document.ua/pro-zatverdzhennjametodichnih-rekomendacii-shodo-rozrahunku-doc168080.html (in Ukranian)

 

Написання обов’язкових елементів REFERENCES

Тези доповідей 

Abstracts of Papers 

Матеріали (праці) конференції 

Proceedings of the Conference Title 

Матеріали 3 міжнар. конференції симпозіуму, з'їзду, семінару)

Proceedings of the 3rd International Conference (Symposium, Сongress, Seminar)

Матеріали II Всеукраїнської конференції 

 

Proceedings of the 2nd All-Ukrainian Conference

Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції

Proceedings of the 5th All-Ukrainian Scientific and Practical Conference 

Дис. ... канд. наук

Candidate’s thesis

Дис. ... д-ра наук

Doctor’s thesis

Автореф. дис. ... канд. наук

Abstract of candidate’s thesis

Автореф. дис. ... д-ра наук 

Abstract of Doctor’s thesis

 

Написання загальноприйнятих скорочень слів англійською мовою

Випуск = Вип. 

Іssue = Iss.

Cтаття = Ст.  

article 

У книзі: = У кн.:

in 

С. 12-15, 123 с.

pp. 12-15, 123 p.

Том = Т. 

volume  = Vol.

Серія = Сер. 

ser. 

Частина = Ч. 

part

Гл.  

сh.

та ін.  

еt al.

Без року публікації = Б.р. 

No date = n.d.

Без місця публікації = Б.м. 

N.p. 

Спец. випуск (розділ) 

special issue (section)

 

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

 1. Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 2. Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
 3. Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 4. Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 5. Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
 6. Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.
 

Положення про авторські права

Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна 4.0 Міжнародна, котра дозволяє іншим особам вільно поширювати (копіювати і розповсюджувати матеріал у будь-якому вигляді чи форматі), змінювати,  реміксувати, трансформувати, і брати матеріал за основу на наступних умовах:

 • Зазначення Авторства — Ви маєте вказати автора, розмістити посилання на ліцензію та вказати чи було внесено зміни до твору. Ви можете зробити це у будь-який розумний спосіб, але так, щоб не створювати враження стосовно того, що ліцензіар підтримує чи схвалює вас або ваше використання твору.
 • Некомерційна — Ви не можете використовувати матеріал для комерційних цілей.
 • Без додаткових обмежень — Ви не можете висувати додаткові умови або застосовувати технологічні засоби захисту, що обмежують права інших на дії дозволені ліцензією

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.