СУТЬ І ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ХОРЕОГРАФІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

О. В. Авраменко

Анотація


У статті розглянуто підходи сучасних науковців до визначення суті підготовки майбутніх хореографів до професійної діяльності. Підготовку майбутніх хореографів до професійної діяльності визначено як процес становлення професійних орієнтацій і мотивів діяльності студентів, оволодіння майбутніми хореографами у процесі професійної підготовки системою знань про сучасні інноваційні форми і методи навчання в реальному та віртуальному середовищі, формування вмінь, розвиток необхідних професійних якостей для ефективного формування професійної компетентності. Доведено, що професійна компетентність майбутніх хореографів у професійній діяльності характеризується здатністю студентів використовувати основи теорії та методології хореографії в професійній діяльності, проектувати і здійснювати процес хореографічного навчання з урахуванням соціокультурної ситуації та рівня розвитку хореографічних здібностей учнівського колективу в системі освіти в реальному та віртуальному середовищі.

Ключові слова: навчально-виховний процес, майбутні хореографи, підготовка, професійна діяльність, професійна компетентність.

 

В статье рассмотрены подходы современных ученых к определению сущности процесса подготовки будущих хореографов к профессиональной деятельности. Подготовку будущих хореографов к профессиональной деятельности определено как процесс становления профессиональных ориентаций студентов и мотивов деятельности, овладение будущими хореографами в процессе профессиональной подготовки системой знаний о современных инновационных формах и методах обучения в реальной и виртуальной среде, формирование умений, развитие необходимых профессиональных качеств для эффективного формирования профессиональной компетентности. Доказано, что профессиональная компетентность будущих хореографов в профессиональной деятельности определяется способностью студентов использовать основы теории и методологии хореографии в профессиональной деятельности, проектировать и реализовывать процесс хореографического обучения с учетом социокультурной ситуации и уровня развития хореографических способностей ученического коллектива в системе образования в реальной и виртуальной среде.

 Ключевые слова: учебно-воспитательный процесс, будущие хореографы, подготовка, профессиональная деятельность,  профессиональная компетентность.

 

In connection with the updating of domestic choreographic education the problem of the training of future choreographers for the professional activity is getting acute. The choreographic activity is a synthesis of the students’ physical and aesthetic development and positively affects the preservation of their health, satisfaction of artistic and creative needs, contributes to the national consciousness development, and so on.

In the context of the above mentioned, it is equally important to modernize the training of choreographers for the professional activity, taking into account their psychological, individual and age characteristics and also being aware that this process is possible both in the real and virtual space. However, the study of the pedagogical experience shows the future choreographers’ insufficiently formed competence in the professional activities in modern conditions.

The article deals with modern scholars’ approaches to the determination of the essence of the process of training of future choreographers for the professional activity. The training of future choreographers for the professional activity has been defined as the process of the formation of students’ professional orientations and motives of the activity, mastering a system of knowledge about modern innovative forms and methods of teaching in the real and virtual environment by future choreographers in the process of the professional training, the formation of skills, the development of necessary professional qualities for the effective formation of the professional competence. It has been proved that future choreographers’ professional competence in the professional activity is determined by students’ ability to use the fundamentals and methodology of choreography in the professional activity, to plan and organize the process of choreographic training taking into account the sociocultural situation and the level of the development of students’ choreographic abilities in the educational system in the real and virtual environment.

 Keywords: educational process, future choreographers, training, professional activity, professional competence.

Повний текст:

PDF

Посилання


Андрощук Л. М. Формування індивідуального стилю діяльності майбутнього вчителя хореографії : дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.04. Умань, 2009. 200 с.

Благова Т. О. Хореографічна підготовка вчителя у системі вищих педагогічних навчальних закладів в Україні 20-х рр. ХХ ст. Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. праць. Полтава, 2011 С. 65-70.

Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; [гол. ред. В. Г. Кремень]. К. : Юрінком Інтер, 2008. 1040 с.

Кремень В. Г. Проблеми якості української освіти в контексті сучасних цивілізаційних змін. Український педагогічний журнал. 2015. №1. С. 8-15.

Мартиненко О. В. Проблеми формування готовності майбутніх педагогів до викладання шкільного курсу хореографії : монографія [ред. А. І. Омельченко]. Донецьк : вид-во «Ноулідж», 2010. С. 121–137.

Пархоменко О. М. Формування балетмейстерських умінь майбутніх учителів хореографії в процесі фахової підготовки : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. К., 2016. 210 с.

Реброва О. Є. Теорія і методика формування художньо-ментального досвіду майбутніх учителів музичного мистецтва та хореографії : дис. … д-ра. пед. наук : 13.00.02. Київ, 2013. 544 с.

Рожко М. М. Формування пластичної культури студентів мистецьких факультетів педагогічних університетів : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. К., 2006. 222 с.

Сердюк Т. І. Художньо-естетична школа майбутніх учителів хореографії: формування досвіду : [монографія]. Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2011. 273 с.

Степанюк І. В. Хореографічна освіта як чинник формування національної свідомості. Філософія освіти. № 24, 2011. Розділ ІІІ. С. 118-121.

Тараненко Ю. П. Підготовка майбутніх учителів хореографії до розвитку художньо-творчих здібностей молодших школярів: дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Бердянськ, 2017. 282 с.

Таранцева О. О. Формування фахових умінь майбутніх учителів хореографії засобами українського народного танцю : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. К., 2002. 262 с.

REFERENCES

Androshchuk, L. M. (2009). Formuvannia indyvidualnoho styliu diialnosti maibutnoho vchytelia khoreohrafii [Formation of the individual style of the activity of the future teacher of choreography] (Candidate’s thesis). Uman, Ukraine (in Ukrainian).

Blahova, T. O. (2011). Khoreohrafichna pidhotovka vchytelia u systemi vyshchykh pedahohichnykh navchalnykh zakladiv v Ukraini 20-kh rr. XX st. [Choreographic training of a teacher in the system of higher pedagogical educational institutions in Ukraine in the 20-ies of the XXth century.]. Vytoky pedahohichnoi maisternosti, pp. 65-70. Poltava (in Ukrainian).

Kremen, V. H. (Ed.). (2008). Entsyklopediia osvity [Encyclopedia of education]. Akademy of Educational Sciences of Ukraine. Kyiv: Yurinkom Inter, 1040 p. (in Ukrainian).

Kremen, V. H. (2015). Problemy yakosti ukrainskoi osvity v konteksti suchasnykh tsyvilizatsiinykh zmin [Problems of the quality of the Ukrainian education in the context of modern civilizational changes]. Ukrainskyi pedahohichnyi zhurnal, 1, pp. 8-15 (in Ukrainian).

Martynenko, O. V. (2010). Problemy formuvannia hotovnosti maibutnikh pedahohiv do vykladannia shkilnoho kursu khoreohrafii [Problems of the formation of future choreography teachers’ readiness for teaching school course of choreography]. Donetsk: Noulidzh, pp. 121-137 (in Ukrainian).

Parkhomenko, O. M. (2016). Formuvannia baletmeisterskykh umin maibutnikh uchyteliv khoreohrafii v protsesi fakhovoi pidhotovky [Formation of choreography skills of future choreography teachers in the process of the professional training] (Candidate’s thesis). Kyiv, Ukraine (in Ukrainian).

Rebrova, O. Ye. (2013). Teoriia i metodyka formuvannia khudozhno-mentalnoho dosvidu maibutnikh uchyteliv muzychnoho mystetstva ta khoreohrafii [Theory and methods of forming the artistic and mental experience of future teachers of musical art and choreography] (Doctor’s thesis). Kyiv, Ukraine (in Ukrainian).

Rozhko, M. M. (2006). Formuvannia plastychnoi kultury studentiv mystetskykh fakultetiv pedahohichnykh universytetiv [Formation of figurative culture of students of art faculties of pedagogical universities] (Candidate’s thesis). Kyiv, Ukraine (in Ukrainian).

Serdiuk, T. I. (2011). Khudozhno-estetychna shkola maibutnikh uchyteliv khoreohrafii: formuvannia dosvidu [Artistic and aesthetic school for future choreography teachers: making experience]. Donetsk: Landon-XXI, 273 p. (in Ukrainian).

Stepaniuk, I. V. (2011). Khoreohrafichna osvita yak chynnyk formuvannia natsionalnoi svidomosti [Choreographic education as a factor of the national consciousness formation]. Filosofiia osvity, 24, pp. 118-121 (in Ukrainian).

Taranenko, Yu. P. (2017). Pidhotovka maibutnikh uchyteliv khoreohrafii do rozvytku khudozhno-tvorchykh zdibnostei molodshykh shkoliariv [Training of future choreography teachers for the development of elementary school pupils’ artistic and creative skills] (Candidate’s thesis). Berdiansk, Ukraine (in Ukrainian).

Tarantseva, O. O. (2002). Formuvannia fakhovykh umin maibutnikh uchyteliv khoreohrafii zasobamy ukrainskoho narodnoho tantsiu [Formation of future choreography teachers’ professional skills by means of the Ukrainian folk dance] (Candidate’s thesis). Kyiv, Ukraine (in Ukrainian).
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1410170

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.