МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

В. В. Сікора

Анотація


У статті висвітлено методологічні підходи щодо формування інтерактивної компетентності майбутніх учителів фізичної культури у процесі навчання у закладі вищої освіти (ЗВО). Формування інтерактивної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури відбувається через здатність здійснювати міжособистісну інтеракцію і взаємодію студентів між собою і з викладачами, як на заняттях з фізичної культури, так і в реальному житті; спроможність студентів активізувати інтерактивну навчальну діяльність на уроках фізичної культури з учнями середніх закладів освіти під час виконання будь-якого навчального завдання в межах міжсуб’єктної взаємодії; готовність студентів до застосування на уроках фізичної культури інтерактивних методів, прийомів, форм і засобів навчання. Такий складний процес розглядається нами через призму методологічних підходів – системного, діяльнісного, компетентнісного, кожен з яких має власні ознаки. Схарактеризовані підходи формують педагогічно-методичні підвалини формування означеної компетентності, що дозволяє здійснити її більш детальний аналіз і створити об’єктивне уявлення про предмет дослідження.

 

Ключові слова: методологічні підходи, формування інтерактивної компетентності, майбутній учитель фізичної культури.

 

В статье освещены методологические подходы к формированию интерактивной компетентности будущих учителей физической культуры в процессе обучения в высшем учебном заведении (вуз). Формирование интерактивной компетентности будущего учителя физической культуры происходит через способность осуществлять межличностную интеракцию и взаимодействие студентов между собой и с преподавателями, как на занятиях по физической культуре, так и в реальной жизни; способность студентов активизировать интерактивную учебную деятельность на уроках физической культуры с учениками школы во время выполнения любого учебного задания в пределах межсубъектного взаимодействия; готовность студентов к применению на уроках физической культуры интерактивных методов, приемов, форм и средств обучения. Такой сложный процесс рассматривается нами через призму методологических подходов – системного, деятельностного, компетентностного, – каждый из которых имеет собственные признаки. Охарактеризованные подходы формируют педагогико-методические основы формирования указанной компетентности, позволяют осуществить ее более детальный анализ и создать объективное представление о предмете исследования. Ключевые слова: методологические подходы, формирование интерактивной компетентности, будущий учитель физической культуры.  The article highlights the methodological approaches to forming interactive competence of future teachers of physical training in the learning process at a higher educational institution. Today labor market competition involves using more effective interactive forms, methods, techniques, means of physical training and health work by future teachers of physical training with schoolchildren, adolescents, and young people, it requires forming interactive competence of future teachers of physical training. Forming interactive competence of future teachers of physical training is realized through students’ ability to carry out interpersonal interaction, interaction with each other as well as with teachers, both at physical training lessons and in real life; the students’ ability to fulfill interactive learning tasks at physical training lessons with school learners during any active tasks within the intersubject interaction; students’ readiness to use interactive methods, forms and means at physical training lessons. To my mind, forming interactive competence of future teachers of physical training is a new, complex process. Such a complex process has to be considered through the prism of methodological approaches. No doubt, the process should be systemic, should rely on the activities as specific features of physical training, taking into account new requirements for forming modern competencies. In this paper we analyze three main methodological approaches to forming interactive competence of future teachers of physical training: systemic, active, competence ones, they all have their own characteristics. These methodological approaches are the analysis basis for forming interactive competence of the future teachers of physical training. These approaches form the pedagogical and methodological foundations for interactive competence, it allows to make more detailed analysis of the complex process and create the objective view to the research subject. The prospects for further research will be the definition and description of other methodological approaches such as personally oriented, communicative, facilitative ones to forming interactive competence of future teachers of physical training.

 

Key words: methodological approaches, forming interactive competence, future teachers of physical training.


Повний текст:

PDF

Посилання


Гринченко І. Б. Інтерактивні технології в підготовці студентів: формування професійної компетентності в галузі фізичної культури // Гуманітарний вісник. Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – Київ: Гнозис, 2012. – Вип.27. – Додаток 1. – Том IV (37). – С. 88-97.

Костікова І. І. Професійна самореалізація педагога у процесі інтерактивного навчання учнів англійської мови // Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: зб. наук. пр. Вип. 30 (40). – Київ, 2018. – С. 124-128.

Матвійчук Т. Ф. Модель формування педагогічної майстерності майбутніх учителів фізичної культури у процесі професійної підготовки // Педагогічні аспекти професійної підготовки майбутнього фахівця з фізичного виховання та спорту. – № 129. – Том ІІ. – 2015. – С. 208-212.

Радионова Н. Ф., Тряпицына А. П. Компетентностный подход в педагогическом образовании // Электронный научный журнал «Вестник Омского государственного педагогического университета». Вып. 2006. Российский государственный педагогический университет (С.-Петербург). Электронный ресурс. Режим доступа: http://omsk.edu/article/vestnik-omgpu-75.pdf

Радишевська М. М. Формування інтерактивної компетентності майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей в процесі професійної підготовки: дис. … докт. пед. наук: 13.00.04. – Житомир, 2015. – 306 с. Електронний ресурс. Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/18427/1/dys_Radyshevska.pdf

Романова К. Е. Методическая система формирования и развития педагогического мастерства будущих учителей технологии: дис. ... докт. пед. наук: 13.00.08. – Шуя, 2010. – 513 с.

Сікора В. В. Визначення інтерактивної компетентності майбутніх фахівців у галузі фізичної культури і спорту // Матеріали XІ Міжнародної конференції молодих вчених «Молодь та олімпійський рух». – Київ: КНУФВС, 2018. – С. 370–371.

Сікора В. В. Шляхи формування інтерактивної компетентності майбутніх учителів фізичної культури в освітньому процесі // Матеріали VIІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Педагогіка здоров’я». – Харків, 2018. – С. 611–614.

Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. Науково-методичний посібник / За ред. О. І. Пометун. – Київ: А.С.К., 2004. – 192 с.

Сущенко Л. П. Теоретико-методологічні засади професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту у вищих навчальних закладах: автореф. дис… докт. пед. наук: 13.00.04. – Київ, 2004. – 45 с.

Ходак Т. В. Роль інтерактивних методів навчання у процесі формування професійної компетентності студентів // Наукові записки НДУ ім. М. Гоголя. Психолого-педагогічні науки. Професійна підготовка. – 2012. – № 2. – С. 148–151.

Шабалина О. Л. Общепедагогическая подготовка учителя физической культуры в системе высшего профессионального образования: дис. ... докт. пед. наук: 13.00.08. – М., 2003. – 320 с.

REFERENCES

Hrynchenko, I. B. (2012). Interaktyvni tekhnolohiyi v pidhotovtsi studentiv: formuvannya profesiynoyi kompetentnosti v haluzi fizychnoyi kultury [Interactive Technologies in Students’ Training: Formation of Professional Competence in the Field of Physical Culture]. Humanitarnyy visnyk. Tematychnyy vypusk «Vyshcha osvita Ukrayiny u konteksti intehratsiyi do yevropeyskoho osvitn’oho prostoru». Kyiv. Hnozys. 27:1. IV (37). p. 88–97. (in Ukrainian).

Kostikova, I. I. (2018). Profesiyna samorealizatsiya pedahoha u protsesi interaktyvnoho navchannya uchniv anhliys’koyi movy. [Teacher’s Professional Self-realization in the Process of Interactive Students’ Learning of the English Language] Naukovyy chasopys NPU im. M.P.Drahomanova. Seriya 16. Tvorcha osobystist uchytelya: problemy teoriyi i praktyky. 30 (40). Kyiv, p. 124-128. (in Ukrainian).

Matviychuk, T. F. (2015). Model formuvannya pedahohichnoyi maysternosti maybutnikh uchyteliv fizychnoyi kultury u protsesi profesiynoyi pidhotovky [Model of Forming Pedagogical Skills of Future Teachers of Physical Training in the Process of Professional Training]. Pedahohichni aspekty profesiynoyi pidhotovky maybutnoho fakhivtsya z fizychnoho vykhovannya ta sportu. 129, II. p. 208-212. (in Ukrainian).

Radionova, N. F. & Tryapitsyna, A. P. (2006). Kompetentnostnyy podkhod v pedagogicheskom obrazovanii [Competence Approach in Pedagogical Education]. Elektronnyy nauchnyy zhurnal «Vestnik Omskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta». Rossiyskiy gosudarstvennyy pedagogicheskiy universitet (S.-Peterburg). URL http://omsk.edu/article/vestnik-omgpu-75.pdf (in Russian).

Radyshevska, M. M. (2015). Formuvannya interaktyvnoyi kompetentnosti maybutnikh uchyteliv humanitarnykh spetsial’nostey v protsesi profesiynoyi pidhotovky: dys. … dokt. ped. nauk: 13.00.04. [Formation of Interactive Competence of Future Teachers of Humanities in the Process of Professional Training]. Zhytomyr. 306 р. URL: http://eprints.zu.edu.ua/18427/1/dys_Radyshevska.pdf (in Ukrainian).

Romanova, K. Ye. (2010). Metodicheskaya sistema formirovaniya i razvitiya pedagogicheskogo masterstva budushchikh uchiteley tekhnologii: dis. ... dokt. ped. nauk: 13.00.08. [Methodical System of Formation and Development of Pedagogical Skill of Future Teachers of Technology]. Shuya. 513 p. (in Russian).

Sikora, V. V. (2018). Vyznachennya interaktyvnoyi kompetentnosti maybutnikh fakhivtsiv u haluzi fizychnoyi kultury i sportu. [Determination of Interactive Competence of Future Specialists in the Field of Physical Training and Sports]. Materialy XI Mizhnarodnoyi konferentsiyi molodykh vchenykh «Molod ta olimpiyskyy rukh». Kyiv: KNUFVS. p. 370–371. (in Ukrainian).

Sikora, V. V. (2018). Shlyakhy formuvannya interaktyvnoyi kompetentnosti maybutnikh uchyteliv fizychnoyi kul’tury v osvitn’omu protsesi [Ways of Formating Interactive Competence of Future Teachers of Physical Training in Educational Process]. Materialy VIII Vseukrayinskiy naukovo-praktychniy konferentsiyi «Pedahohika zdorovya». Kharkiv. p. 611–614. (in Ukrainian).

Suchasnyy urok. Interaktyvni tekhnolohii navchannia (2004). [Modern Lesson. Interactive Educational Technologies]. Ed. O. I. Pometun. Kyiv: A.S.K. 192 p. (in Ukrainian).

Sushchenko, L. P. (2004). Teoretyko-metodolohichni zasady profesiynoyi pidhotovky maybutnikh fakhivtsiv fizychnoho vykhovannya ta sportu u vyshchykh navchal’nykh zakladakh: avtoref. dys… dokt. ped. nauk: 13.00.04. [Theoretical and Methodological Principles of Professional Training of Future Specialists in Physical Education and Sport in Higher Educational Institutions]. Kyiv. 45 p. (in Ukrainian).

Khodak, T. V. (2012). Rol interaktyvnykh metodiv navchannya u protsesi formuvannya profesiynoyi kompetentnosti studentiv [The Role of Interactive Teaching Methods in the Process of Forming students’ professional competence]. Naukovi zapysky NDU im. M. Hoholya. Psykholoho-pedahohichni nauky. Profesiyna pidhotovka. 2. p. 148–151. (in Ukrainian).

Shabalina, O. L. (2003). Obshchepedagogicheskaya podgotovka uchitelya fizicheskoy kultury v sisteme vysshego professionalnogo obrazovaniya : dis. ... dokt. ped. nauk : 13.00.08. [General Pedagogical Teacher’s Training for Physical Culture in the System of Higher Professional Education]: M. 320 p. (in Russian)
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1412511

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.