ТЕХНОЛОГІЧНІ ЕТАПИ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

О. В. Гресь

Анотація


Обґрунтовано  етапи  технології  здійснення  керівником загальноосвітнього навчального закладу (ЗНЗ) здоров’язберігаючої діяльності, а  саме:  орієнтаційний  (розвиток  спрямованості  керівника  ЗНЗ  на  реалізацію здоров’язберігаючої  діяльності,  чому  сприяє  ознайомлення  управлінців  із найважливішими  проблемами  і  досвідом  розвитку  здоров’я  через  освіту  та всебічне  сприяння  підвищенню  кваліфікації  педагога  з  урахуванням  його особистісних  потреб  та  інтересів);  пізнавальний  (посилення  гносеологічного потенціалу  управлінця  шляхом  систематизації  й  узагальнення  професійно значущих  знань  і  уявлень  про  основи  людського  здоров’я  та  управління  його збереженням  у  процесі  освіти);  діяльнісно-результативний    (практичні  дії  з планування,  забезпечення,  мотивації  та  контролю  здоров’язбереження школярів, що вимагає вдосконалення сукупності вмінь, пов’язаних із реалізацією управлінських  функцій,  та  передбачає  використання  активно-дискусійних форм і методів освіти та самоосвітню роботу).

 

Ключові слова: керівник, загальноосвітній навчальний заклад, здоров’язберігаюча діяльність, технологія, етапи

 

 

Обосновано  этапы  технологии  осуществления  руководителем общеобразовательного  учебного  заведения  (ОУЗ)  здоровьесохраняющей деятельности,  а  именно:  ориентационный  (развитие  направленности руководителя  ОУЗ  на  реализацию  здоровьесохраняющей  деятельности,  чему способствует  ознакомление  управленцев  с  наиболее  важными  проблемами  и опытом развития здоровья через образование и всестороннее способствование повышению квалификации педагога с учетом его личностных потребностей и интересов);  познавательный  (усиление  гносеологического  потенциала управленца  путем  систематизации  и  обобщения  профессионально  значимых знаний  и  представлений  об  основах  человеческого  здоровья  и  управления  его сохранением  в  процессе  образования);  деятельностно-результативный (практические  действия  по  планированию,  обеспечению,  мотивации  и контролю здоровьесохранения школьников, что требует усовершенствования совокупности  умений,  связанных  с  реализацией  управленческих  функций,  и   предполагает  использование  активно-дискуссионных  форм  и  методов образования и самообразовательную работу).

 

Ключевые слова: руководитель, общеобразовательное учебное заведение, здоровьесохраняющая деятельность, технология, этапы.

 

 

The  stages  of  the  technology  for  the implementation  of  health-preserving  activities  by  the  manager  of  the  general educational  institution  (GEI)  were  substantiated,  namely:  orientational  (the development of the orientation of the manager of the GEI for the implementation of health-preserving activities, which is facilitated by familiarization of managers with the  most  important  problems  and  experience  of  health  development  through education  and  comprehensive  promotion  of  teacher  training  with  considering  his personal  needs  and  interests);  cognitive  (strengthening  of  the  epistemological potential  of  the  manager  by  systematization  and  generalization  of  professionally significant knowledge and ideas about the basics of human health and management of its preservation in the process of education); activity-productive (practical actions to plan, ensure, motivate and control the health-preserving of schoolchildren, which requires  improvement  of  the  set  of  skills  associated  with  the  implementation  of management functions, and involves the use of active-discussion forms and methods of education and self-educational work).

 

Keywords: a manager, general educational institution, health-preserving activity, technology, stages.


Повний текст:

PDF

Посилання


Гресь О. В. Суть і структура здоров’язберігаючої діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів / О.В. Гресь //Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології : зб. наук. пр. – Херсон : Херсонський національний технічний університет, 2015. – Вип. 1(12). – Т.3 – С. 18-21.

Гресь О. В. Педагогічні умови організації здоров’язберігаючої діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу / О. В. Гресь // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. – Харків : ХНПУ імені Г.С.Сковороди, 2015. – № 10. – С. 11-17.

Іонова О.М. Салютогенетичний підхід до підготовки майбутніх педагогів / О.М.Іонова // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: зб. наук. пр. – Харків: ХНПУ імені Г.С.Сковороди, 2015. – № 2. – С.34-42.

Іонова О.М. Здоров’язбереження особистості як психолого-педагогічна проблема / О.М.Іонова, Ю.С.Лук’янова // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: зб. наук. пр. – Харків: ХДАДМ, 2009. – № 1. – С.69-72.

Іонова О.М. Фактори ризику здоров’я сучасних школярів / О.М. Іонова // Актуальні питання навчання та виховання особистості: зб. наук. статей. – Харків: ХНПУ імені Г.С.Сковороди, 2008. – С.27-38.

Формування здоров’я особистості в умовах навчального закладу: навчальний посібник [Бойчук Ю.Д., Васильєва К.І., Гринь Л.В., Єрмаков С.С., Єрмакова Т.С., Іонова О.М., Лозова В.І., Лукашенко О.М., Лук’янова Ю.С., Омельченко О.В., Прусик Катерина, Прусик Кристофф, Русланов Д.В.]. – Харків: ХДАДМ, 2012. – 146 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.