СУЧАСНІ МУЗИЧНО-КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ: СУТЬ, РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ В СУЧАСНІЙ ПРОФЕСІЙНІЙ МУЗИЧНІЙ ОСВІТІ

Ван Ціхуей

Анотація


У дослідженні визначено, що в останні роки комп’ютерні технології використовуються в усіх галузях професійної діяльності, в тому числі в музичній сфері. У світлі цього виникає актуальна потреба щодо вивчення особливостей використання музично-комп’ютерних технологій у професійній підготовці майбутніх музикантів.

 Так, окремі питання реалізації цих технологій в освітньому процесі вивчали І. Гайденко, І. Заболотська, А. Марков, М. Падражанська, Саньюй Хуан, М. Сова,  Чен Жуїн та ін. Проте аналіз наукової літератури засвідчує, що вчені тлумачать поняття комп’ютерно-музичних технологій неоднозначно. Тому дослідження проблеми використання музично-комп’ютерних технологій у професійній підготовці майбутніх музичних працівників вимагає уточнення, авторської точки зору щодо розуміння сенсу вищевказаного поняття.  

Мета та завдання статті: на основі аналізу наукової літератури уточнити визначення суті музично-комп’ютерних технологій, розкрити їх роль та значення у професійній музичній освіті. 

Під час проведення наукового пошуку використано такі методи, як: загальнонаукові методи (аналіз, зіставлення, узагальнення) для опрацювання наукової літератури з окресленої проблеми та визначення авторської точки зору щодо трактування ключових понять дослідження, розкриття ролі та значення музично-комп’ютерних технологій у музичній професійній освіті.

На основі вивчення сучасних наукових праць українських та китайських учених встановлено, що музично-комп’ютерні  технології – це сучасні інформаційні технології, які використовують у  музичній царині й, зокрема, у системі музичної освіти. Ці технології займають сьогодні важливе місце в професійній музичній освіті, оскільки вони дозволяють значно підвищити її ефективність та оновити модель комунікації між усіма учасниками освітнього процесу. Також установлено, що значення цих технологій у музичній індустрії з року в рік постійно зростає. 

Ключові слова: музично-комп’ютерні технології, інформаційні технології, професійна музична освіта, роль, значення.


Повний текст:

PDF

Посилання


Гайденко І.А. Роль музичних комп’ютерних технологій у сучасній композиторській практиці : дис. … канд. мистецтвознавства : 17.00.03; Харківський держ. ун-т мистецтв імені І. П. Котляревського. Х., 2005. 187 с.

Гайденко І. Особливості створення музичного твору за допомогою сучасних комп’ютерних технологій. Науковий вісник НМАУ імені П. І. Чайковського. К. : КДВМУ ім. Р. М. Глієра, 2002. Вип. 21. Музичний твір як творчий процес. С. 113-121.

Гайденко І. Створення музики за допомогою комп’ютера. Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти : зб. наук. праць. Х. : Каравела, 2001. Вип. 6. С. 37 - 42.

Луценко В. Музично-комп’ютерні технології у професійній діяльності майбутнього вчителя музики в умовах підвищення вимог до якості сучасної освіти. Молодь і ринок. 2011. № 7(78). С. 81-84.

Ракунова І. М. Нові композиторські технології (на прикладі творчості Алли Загайкевич): автореф. дис. … канд. мистецтвознавства : 17.00.03; Національна музична академія України імені П. І. Чайковського. К., 2008. 16 с.

Сова М. О. Музичні комп’ютерні технології як інструментарій сучасного освітнього процесу. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики. К., 2012. Вип. 16. С. 129-133.

Шилов В. Л. Практический словарь иностранных музыкальных терминов. М. : Изд. «Композитор», 2003. 528 с.

Юферова Г. Музичні комп’ютерні технoлогії в українській музичній творчості. До проблеми професійної музичної освіти. [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://glierinstitute.org/ukr/digests/046/34.pdf.

卢小旭, 江振兴, 卢小旭, 江振兴 译者. 电脑音乐技术与实践作者. 出版社:清华大学出版. 2005. 332页

计算机音乐 (计算机技术和音乐艺术相融合的音乐). URL: https://baike.baidu.com/item/计算机音乐/5195551.

陳冬亮. 「音樂技術」隨筆. URL: http://www.epochtimes.com/b5/9/3/23/n2472245.htm.

REFERENCES:

Gaidenko I. (2002). Osoblyvosti stvorennia muzychnoho tvoru za dopomogoiu suchasnykh kompiuternykh tekhnologii [Features of creation of a musical work by means of modern computer technologies]. Naukovyi visnyk NMAU imeni P. I. Chaikovskoho. Kyiv. 21. 113-121. (in Ukranian).

Gaidenko I. (2001). Stvorennia muzyky za dopomogoiu kompiutera. [Create music using your computer]. Problemy vzaiemodii mystetstva, pedahohiky ta teorii i praktyky osvity : zb. nauk. prats. Xarkiv. 6. 37-42. (in Ukranian).

Gaidenko I. A. (2005). Rol muzychnykh kompyuternykh tekhnolohii u suchasnii kompozytorskii praktytsi [The role of music computer technology in contemporary composing practice]: (Candidate’s thesis), Xarkiv. 187. (in Ukranian).

Lutsenko V. (2011). Muzychno-kompiuterni tekhnolohii u profesiinii diialnosti maibutnoho vchytelia muzyky v umovakh pidvyshchennia vymoh do yakosti suchasnoi osvity [Musical-computer technologies in professional activity of the future teachers of music in the conditions of toughening of requirements to the quality of modern education]. Molod i rynok. 7(78). 81-84. (in Ukranian).

Rakunova I. (2008). Novi kompozytorski tekhnolohii (na prykladi tvorchosti Ally Zahaikevych) [The new composition technologies (using compositions of Alla Zahaykevych as examples] : (Abstract of candidate’s thesis). Kiev. 16. (in Ukranian).

Sova M. O. (2012) Muzychni kompiuterni tekhnolohii yak instrumentarii suchasnoho osvitnoho protsesu [Musical computer technologies how to instrument the modern educational process]. Naukovyi chasopys NPU imeni M. P. Drahomanova. Kyiv. 16. 129-133. (in Ukranian).

Shilov V. L. (2003). Prakticheskij slovar' inostrannyh muzykal'nyh terminov [Practical Dictionary of Foreign Music Terms]. Moscva. 528. (in Russian).

Yuferova G. (2013). Muzychni kompiuterni tekhnologii v ukrainskii muzychnii tvorchosti. [Music computer technology in Ukrainian music.]. Do problemy profesiinoi muzychnoi osvity Retrieved from: http://glierinstitute.org/ukr/digests/046/34.pdf. (in Ukranian).

Lu Xiaoxu & Jiang Zhenxing (2005). Author of Computer Music Technology and Practice. Shuangqing. 332 (in Chinese)

Computer music (combination of computer technology and music art) (2004). Retrieved from: https://baike.baidu.com/item/computer music/5195551 (in Chinese)

Chen Dongliang (2019). «Music Technology» essay. Retrieved from: http://www.epochtimes.com/b5/9/3/23/n2472245.htm. (in Chinese)
DOI: https://doi.org/10.34142/23128046.2019.47.01

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.