ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ БІОЛОГІЇ В КОНТЕКСТІ ЗАВДАНЬ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ

О. М. Воробйова

Анотація


У статті обґрунтовано сучасні тенденції професійної підготовки майбутнього вчителя біології в контексті завдань компетентнісного підходу. Встановлено, що підвищення якості професійної підготовки майбутнього вчителя біології обумовлене можливістю мобільного реагування освітнього процесу на потреби суспільства, школи, особистості. Реалізувати означені завдання можна шляхом побудови системи управління якістю підготовки майбутнього вчителя, яка  спрямована на формування ключових та спеціальних компетентностей. На основі аналізу комплексу літературних джерел визначено, що важливим чинником формування компетентності майбутнього вчителя біології є забезпечення якісно нового рівня вивчення методичних дисциплін, оскільки методична підготовка вчителя-біолога є частиною загальнодидактичної культури, яка також є основною ланкою загальної структури якостей, що лежить в основі моделі сучасного вчителя.

Ключові слова: професійна підготовка, майбутній учитель біології, професійна компетентність, компетентнісний підхід, загальна компетентність, спеціальні (предметні) компетентності.

 


Повний текст:

PDF

Посилання


Біляковська О. Професійна підготовка майбутніх вчителів природничо-математичних дисциплін: якісний вимір. Педагогічні науки: зб. наук. праць. Херсон, 2017. Вип. LXXХ. Т. ІІ. С. 125-129.

Глузман О. В. Базові компетентності : сутність та значення в життєвому успіху особистості. Педагогіка і психологія. 2009. № 2. С. 51-61.

Дубасенюк О. А. Креативний підхід до професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів. Креативна педагогіка. 2011. № 4. С. 23-28.

Зимняя И. А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентностного подхода в образовании. М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004. 40 с.

Коренева І. М. Педагогічна система підготовки майбутніх учителів біології до реалізації функцій освіти для сталого розвитку. Інноваційна педагогіка. 2018. Вип. 4(2). С. 7-12.

Кухначева А І. Формування професійної компетентності майбутніх учителів початкових класів. Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти: зб. наук. праць. Х. : НТУ «ХПІ». Вип. 30-31 (34-35). С. 50-57.

Мороз В. Сучасні проблеми підготовки вчителя біології. Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції «Розвиток біологічної освіти в Україні». Мелітополь. 2006. С. 19-23.

Овчарук О. В. Компетентність як ключ до оновлення змісту освіти. Стратегія реформування освіти в Україні : рекомендації з освітньої політики. К., 2003. 296 с.

Савченко О. Я. Удосконалення професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Підготовка педагогічних кадрів до роботи в умовах нової структури і змісту початкової освіти». Полтава. 2001. 148 с.

Селевко Г. Компетентности и их классификация. Народное образование. 2004. № 4. С. 138-143.

Соснова М. А. Формування ключових компетентностей майбутніх молодших медичних спеціалістів у медичних коледжах: дис. … канд. пед. наук. Кропивницький. 368 с.

Шапран Ю. П. Теоретичні і методичні засади формування професійної компетентності майбутніх учителів біології. автореф. дис. ... д-ра пед. наук Київ. 2014. 40 с.

REFERENCES

Biliakovska, O. (2017). Profesiina pidhotovka maibutnikh vchyteliv pryrodnycho-matematychnykh dystsyplin: yakisnyi vymir. [Training of future teachers of natural and mathematical subjects: a qualitative dimension]. Pedahohichni nauky. Kherson. Vyp. LXXKh. T. II. 125-129. (in Ukranian).

Dubaseniuk, O. A. (2011). Kreatyvnyi pidkhid do profesiino-pedahohichnoi pidhotovky maibutnikh uchyteliv. [A creative approach to the professional and pedagogical training of future teachers]. Kreatyvna pedahohika. № 4. 23–28. (in Ukranian).

Hluzman, O. V. (2009). Bazovi kompetentnosti : sutnist ta znachennia v zhyttievomu uspikhu osobystosti. [Basic competences: the essence and value in a person's life success]. Pedahohika i psykholohiia. № 2. 51-61. (in Ukranian).

Koreneva, I. M. (2018). Pedahohichna systema pidhotovky maibutnikh uchyteliv biolohii do realizatsii funktsii osvity dlia staloho rozvytku. [Pedagogical system of preparation of future biology teachers for realization of educational functions for sustainable development]. Innovatsiina pedahohika. Vyp. 4(2). 7-12. (in Ukranian).

Kukhnacheva, A. I. (2011). Formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnikh uchyteliv pochatkovykh klasiv. [Formation of professional competence of future primary school teachers]. Problemy ta perspektyvy formuvannia natsionalnoi humanitarno-tekhnichnoi elity. Kharkiv: NTU «KhPI». Vyp. 30-31 (34-35). 50-57. (in Ukranian).

Moroz, V. (2006). Suchasni problemy pidhotovky vchytelia biolohii. [Modern problems of biology teacher training]. Materialy Vseukrainskoi naukovo-metodychnoi konferentsii «Rozvytok biolohichnoi osvity v Ukraini». Melitopol. 19-23. (in Ukranian).

Ovcharuk, O. V. (2003). Kompetentnist yak kliuch do onovlennia zmistu osvity. [Competence as the key to updating the content of education]. Stratehiia reformuvannia osvity v Ukraini : rekomendatsii z osvitnoi polityky. Kyiv: K.I.S. 296 s. (in Ukranian).

Savchenko, O. Ia. (2001). Udoskonalennia profesiinoi pidhotovky maibutnikh uchyteliv pochatkovykh klasiv. [Improving the professional training of future primary school teachers]. Materialy vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Pidhotovka pedahohichnykh kadriv do roboty v umovakh novoi struktury i zmistu pochatkovoi osvity». 148 s. (in Ukranian).

Selevko, H. (2004). Kompetentnosty y ykh klassyfykatsyia. [Competencies and their classification]. Narodnoe obrazovanye. 138-143. (in Ukranian).

Shapran, Yu. P. (2014). Teoretychni i metodychni zasady formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnikh uchyteliv biolohii. avtoref. [Theoretical and methodological principles of formation of professional competence of future biology teachers]. (Doctor’s thesis). Kyiv. 40 s. (in Ukranian).

Sosnova, M. A. (2010) Formuvannia kliuchovykh kompetentnostei maibutnikh molodshykh medychnykh spetsialistiv u medychnykh koledzhakh. [Formation of key competencies of future junior medical specialists in medical colleges]. (Candidate’s thesis). Kropyvnytskyi. 368 s. (in Ukranian).

Zimnjaja, I. A. (2004). Kljuchevye kompetentnosti kak rezul'tativno-celevaja osnova kompetentnostnogo podhoda v obrazovanii. [Key competencies as an effective and targeted basis of the competency-based approach in education]. M.: Issledovatel'skij centr problem kachestva podgotovki specialistov, 40 s. (in Russian).
DOI: https://doi.org/10.34142/23128046.2019.47.02

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.