АКТУАЛЬНІСТЬ ПОГЛЯДІВ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО В УМОВАХ РОЗБУДОВИ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

О. М. Друганова, В. М. Білик

Анотація


У статті аналізуються основні положення творчої спадщини В. О. Сухомлинського щодо організації початкової школи, як основи підготовки нового покоління. В світлі реформування сучасної школи, поради видатного вченого стануть творчим орієнтиром для організації освітнього процесу у новій українській школі. Автори визначили найбільш актуальні для сьогодення поради науковця: організація начального процесу в початковій школі, спрямована на розвиток допитливості, творчості, мислення маленької дитини; створення позитивної атмосфери; застосування дослідницького підходу в роботі дітей; уважне ставлення вчителя до кожного учня. У статті проаналізовано зв’язок ідей В. О. Сухомлинського з концептуальними напрямами нової української школи: входження і адаптація дитини в шкільному житті, створення ситуації успіху в навчанні, виховання відповідальності, творчого мислення. На основі аналізу сучасних освітніх документів, відгуків учителів, батьків, науковців та вагомих праць В. О. Сухомлинського автори довели, що індивідуальні особливості дитини були пріоритетними в творчій спадщині видатного педагога і залишилися такими в українській школі нового типу. Проведене дослідження підтверджує актуальність поглядів відомого науковця для розбудови навчального процесу початкової школи України, формування нового вчителя та бачення розвиненої особистості учня.

Ключові слова: нова українська школа, В. О. Сухомлинський, реформування, актуальність поглядів.

 

 


Повний текст:

PDF

Посилання


Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої школи. Режим доступу: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf

Сімончук О. Без домашніх завдань і оцінок. Що таке Нова українська школа. Режим доступу: https://osvitoria.media/experience/bez-domashnih-zavdan-i-otsinok/

Сухомлинський В. О. Вчити вчитися. Вибрані педагогічні твори: в 5 т. Т. 5. К. : Радянська школа,1977. 637 с.

Сухомлинський В. О. Інтерес до учня – важливий стимул навчальної діяльності учнів. Вибрані педагогічні твори: в 5 т. Т. 5. К. : Радянська школа,1977. 637 с.

Сухомлинський В. О. Розумова праця і зв’язок школи з життям. Вибрані педагогічні твори: в 5 т. Т. 5. К. : Радянська школа,1977. 637 с.

Сухомлинський В. О. Розвиток індивідуальних здібностей і нахилів учнів. Вибрані педагогічні твори: в 5 т. Т. 5. К. : Радянська школа,1977. 637 с.

Ушинський К. Д. Праця в її психічному і виховному значенні. Вибрані педагогічні твори: в 2 т. Т. 1. К. : Радянська школа, 1983. С.43.

REFERENCES:

Nova ukrainska shkola. Kontseptualni zasady reformuvannia serednoi shkoly. (2016) [New Ukrainian School. Conceptual principles of secondary school reform]. Retrieved from https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf (in Ukranian).

Simonchuk, O. (2017) Bez domashnikh zavdan i otsinok. Shcho take Nova ukrainska shkola. [No homework and grades. What is New Ukrainian School]. Retrieved from https://osvitoria.media/experience/bez-domashnih-zavdan-i-otsinok/ (in Ukranian).

Sukhomlynskyi, V. O. (1977). Vchyty vchytysia. [Learning to learn]. Vybrani pedahohichni tvory: v 5 t. T. 5. Кyiv: Radianska shkola (in Ukranian).

Sukhomlynskyi, V. O. (1977). Interes do uchnia – vazhlyvyi stymul navchalnoi diialnosti uchniv. [Interest in the student is an important impetus for students' learning activities]. Vybrani pedahohichni tvory: v 5 t. T. 5. Кyiv: Radianska shkola (in Ukranian).

Sukhomlynskyi, V. O. (1977). Rozumova pratsia i zv’iazok shkoly z zhyttiam. [Mind work and the connection of school to life]. Vybrani pedahohichni tvory: v 5 t. T. 5. Кyiv: Radianska shkola (in Ukranian).

Sukhomlynskyi, V. O. (1977). Rozvytok indyvidualnykh zdibnostei i nakhyliv uchniv. [Development of students' individual abilities and inclinations]. Vybrani pedahohichni tvory: v 5 t. T. 5. Кyiv: Radianska shkola (in Ukranian).

Ushynskyi, К. D. (1983). Pratsia v yii psykhichnomu i vykhovnomu znachenni. [Work in its mental and educational value]. Vybrani pedahohichni tvory: v 2 t. Т. 1. Кyiv: Radianska shkola (in Ukranian).
DOI: https://doi.org/10.34142/23128046.2019.47.03

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.