МУЗИЧНА ОСВІТА ШКОЛЯРІВ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ КНР: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

С. Т. Золотухіна, О. М. Іонова, С. Є. Лупаренко

Анотація


Актуальність дослідження зумовлена недостатньою розробкою в педагогіці проблеми музичної освіти школярів у закладах загальної середньої освіти КНР, значущістю використання педагогічно цінного китайського досвіду музичної освіти у вітчизняній освітній практиці. Метою дослідження є висвітлення тенденцій і перспектив музичної освіти школярів у закладах загальної середньої освіти КНР.

Використано загальнонаукові (аналіз, синтез, систематизація, узагальнення, порівняння, класифікація), історичні, емпіричні, прогностичні методи дослідження. Розкрито загальні тенденції розвитку музичної освіти в закладах загальної середньої освіти КНР в історичному, змістовому, організаційно-методичному аспектах. Визначено спільні тенденції розвитку музичної освіти в закладах загальної середньої освіти України та КНР: прогресивність загальної стратегії музичної освіти, її спрямованість на розвиток духовності нації; демократизація освітнього процесу; відкритість світовому й європейському досвіду; постійна модернізація змісту освіти, форм і методів його засвоєння; поліпшення умов освітнього процесу; збільшення уваги до професійної підготовки вчителів музики.

Перспективними напрямами розвитку музичної освіти школярів у закладах загальної середньої освіти КНР є: інтенсифікація наукових досліджень та активізація впровадження інновацій у практику музичної освіти; створення національної концепції загальної музичної освіти з урахуванням прогресивного світового досвіду та національних культурних традицій; розроблення навчальних програм загальної середньої музичної освіти з урахуванням специфіки і можливостей регіонів, поєднання традицій та інновацій у музичній педагогіці. Визначено напрями використання китайського досвіду в сучасній школі України: розробка концепцій музичної освіти школярів з урахуванням реалій і перспектив розвитку вітчизняної освіти, національних і загальнолюдських культурних традицій; засвоєння зростаючим поколінням найважливіших цінностей засобами музичного мистецтва; забезпечення педагогічно доцільної організації та поліпшення умов здійснення музичної освіти школярів; підвищення вимог до професійності вчителів музики.

Ключові слова: музична освіта, школярі, заклади загальної середньої освіти, КНР, тенденції, перспективи.

 

 

 


Повний текст:

PDF

Посилання


Вюнш В. Формирование человека посредством музыки: [пер. с нем. Н.Т.Григорьевой]. Москва: Парсифаль, 1998. 160 с.

Горбенко С. Історія гуманізації музичної освіти дітей шкільного віку : навч. посіб. Житомир : В. Б. Котвицький, 2008. 416 с.

Ионова Е.Н. Вальдорфская педагогика: теоретико-методологические аспекты: [монография]. Харьков: Бизнес-Информ, 1997. 300 с.

Ионова Елена, 王越之«音乐教育和教育华德福教音法»北方音乐, 音教论坛,中国,2019,№ 11, 103-105页。(Олена Іонова, Ван Юечжи. Музичне виховання та навчання у початковій Вальдорфській школі. Північна музика, практичний форум, Китай. 2019. № 11. C. 103 – 105).

Олексюк О. Музична педагогіка : навч. посіб. Київ : КНУКіМ, 2006. 188 с.

Падалка Г. Педагогіка мистецтва (теорія і методика викладання мистецьких дисциплін). Київ : Освіта України, 2008. 274 с.

Раструба Т. Розвиток музичної освіти учнів загальноосвітніх навчальних закладів України ХХІ століття: особистісно-орієнтований підхід. Актуальні питання гуманітарних наук: зб. наук. праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. Вип. 13. С.145-152.

Ростовський О. Теорія і методика музичної освіти : навч.-метод. посіб. Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2011. 640 с.

Рудницька О. Педагогіка: загальна та мистецька: навч. посіб. Київ : Освіта, 2002. 270 с.

Сайт Міністерства освіти КНР. Режим доступу: http://www.moe.gov.cn (дата звернення: 02.12.2019)

Су Цзюнь. Тенденции современного музыкального образования детей в России и Китае (в аспекте сравнительно педагогики). Режим доступу: http://www.jurnal.org/articles/2013/ped54.html (дата звернення: 30.11.2019)

Чжоу Шэннань. Развитие общего музыкального образования в Китае (1950–2014 гг.) : автореф. дис. …канд. пед. наук: 13.00.01. Минск, 2018. 20 с.

Ян Бохуа. Музыкальное воспитание в общеобразовательной школе современного Китая : дис. …канд. педаг. наук : 13.00.02 / РГПУ им. А. И. Герцена. Санкт-Петербург, 2008. 161 с.

Ionova E.N., Lakhmotova Y.V. Question of learning English in the Waldorf schools of China. Virtus, 2017. Iss. 17 (October). P. 109-111.

REFERENCES:

Vjunsh, V. (1998). Formirovanie cheloveka posredstvom muzyki [The formation of a man through music] (Trans. from German). Moscow: Parsifal (in Russian).

Нorbenko, S. (2008). Istoriia humanizatsii muzychnoi osvity ditei shkilnoho viky [History of humanization of schoolchildren’s music education]. Zhytomyr : V. B. Kotvytskyi (in Ukrainian).

Ionova, E. (1997). Val'dorfskaja pedagogika: teoretiko-metodologicheskie aspekty. [Waldorf Pedagogy: theoretical-methodical aspects]. Kharkov: Business-Inform (in Russian).

Ionova, Ye. & Yiechzhy, V. (2019). Muzychne vyhovannia ta navchannia u pochatkoviy valdorfskiy shkoli [Music education in primary Waldorf school]. Pivnichna muzyka, practychnyi forum, Kutai (Northern music, practical forum, China), 11, 103-105 (in Chinese).

Oleksiuk, O. (2006). Muzychna pedagogika [Musical pedagogy]. Kyiv: KNUKiM (in Ukrainian).

Padalka, H. (2008). Pedagogika mystetstva (teoriia i metodyka vykladannia mystetskykh dystsyplin) [Pedagogy of art (theory and methodics of teaching art disciplines)]. Kyiv : Osvita Ukrainy (in Ukrainian).

Rastruba, T. (2015). Rozvytok muzychnoi osvity uchniv zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv Ukrainy XXI stolittia: osobystisno-orientovannyi pidkhid [The students’ music education development of secondary educational institutions in Ukraine of the 21st century: person-oriented approach]. Actualni pytannia humanitarrnykh nauk (Humanities Science Current Issues), 13, 145-152 (in Ukrainian).

Rostovskyi, О. (2011). Teoriia i metodyka muzychoi osvity [Theory and methodics of music education]. Ternopil : Navchalna knyha – Bohdan (in Ukrainian).

Rudnytska, О. (2002). Pedahohika: zahalna ta mystetska [Pedagogy: general and art]. Kyiv : Osvita (in Ukrainian).

Sait Ministerstva osvity KNR [Site of Ministry of education of the People’s Republic of China]. Retrived from http://www.moe.gov.cn (in Chinese).

Su, Czjun' (n. d.). Tendencii sovremennogo muzykal'nogo obrazovanija detej v Rossii i Kitae (v aspekte sravnitel'noj pedagogiki). [Tendencies of children’s modern music education in Russia and China (in the aspect of comparative pedagogy)]. Retrived from http://www.jurnal.org/articles/2013/ped54.html

Zhou, Shengnan. (2018). Razvitie obshchego muzykalnogo obrazovaniya v Kitae (1950-2014 gg.) [The development of the universal musical education in China (1950–2014)] (Abstract of candidate’s thesis, Belarusian State Pedagogical University named after Maxim Tank). Minsk, Republic of Belarus (in Russian).

Yan, Bohua. (2008). Muzykalnoe vospitanie v obshcheobrazovatel'noi shkole sovremennogo Kitaya [Music education in secondary school of modern China] (Candidate’s thesis). St Petersburg, Russia (in Russian).

Ionova, E. & Lakhmotova. Y. (2017). Question of learning English in the Waldorf schools of China. Virtus, 17, 109-111.
DOI: https://doi.org/10.34142/23128046.2019.47.04

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.