ВИХОВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ В УЧНІВ ШКІЛ ФРАНЦІЇ У КОНТЕКСТІ МОРАЛЬНОЇ ТА ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ

Н. Г. Лисенко

Анотація


Толерантність є однією з важливих цінностей французької системи освіти, яка виховується у школі. Передавати цінності є місією школи наряду з передачею знань та вмінь. Необхідність виховання толерантності в учнів французьких шкіл зумовлена актуальною політичною та соціально- економічною ситуацією у Франції. Зростання проявів нетерпимості, насильства, ксенофобії, расизму у суспільстві спонукало державу до активних дій у сфері державної освіти, зокрема, до введення такого обов’язкового предмету, як моральна та громадянська освіта. Метою статті є висвітлення досвіду виховання толерантності в учнів середніх шкіл Франції у контексті шкільного предмету «моральна та громадянська освіта». У статті розглянуто процес виховання толерантності через призму морального та громадянського виховання. За допомогою аналізу змісту навчальної програми, а також таких методів, як синтез, узагальнення, систематизація, структурний метод, виокремлено основні підходи до виховання толерантності, відповідні принципи морального та громадянського виховання, а також компоненти, за допомогою яких здійснюється прищеплення толерантності учням шкіл Франції.

Виховання толерантності в учнів середніх шкіл Франції є системним, постійним процесом, організованим на державному рівні. Воно реалізується, зокрема, через викладання обов’язкового предмету «моральна і громадянська освіта», що охоплює всіх учнів від початкової до старшої школи. Виховання толерантності здійснюється згідно принципів морального і громадянського виховання (принципу автономії, принципу дисципліни, принципу співіснування, принципу спільності) та ґрунтується на цінностях Французької республіки.

Згідно принципів морального та громадянського виховання виявлено підходи до виховання толерантності: чутливий, нормативний, когнітивний та практичний. Кожному з цих підходів відповідають певні компоненти, такі як чутливість, судження, закон та правило, обов’язок та відповідальність. Вони знаходять своє втілення на практиці під час проведення занять із предмету «моральна та громадянська освіта».

Ключові слова: виховання, толерантність, школа, Франція, моральна та громадянська освіта.

 

 


Повний текст:

PDF

Посилання


Боберо Ж. Світськість: французька винятковість чи універсальна цінність? Дух і Літера. 2004. №13-14. С. 227–235.

Декларация принципов терпимости, принятая резолюцией 5.61 Генеральной конференции ЮНЕСКО от 16 ноября 1995 года. URL: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000101803_rus.page=94 (дата звернення: 23.03.2019).

Матієнко О. С. Виховання толерантності у старшокласників середніх загальноосвітніх ліцеїв Франції : автореф. дис. ... канд. пед. наук. Київ, 2006. 17 с.

Audigier F. Enseigner la société, transmettre des valeurs: la formation civique et l’éducation aux droits de l’homme : une mission ancienne, des problèmes permanents, un projet toujours actuel. Revue française de pédagogie. 1991. № 94. С. 37-48.

Collin D. Valeurs et idéologies. URL: http://denis-collin.viabloga.com/news/valeurs-et-ideologies (дата звернення: 01.07.2019).

Détrie С., Lauriol С. L’idéologie des Lumières. Dire la tolérance. UNESCO, 2014. С. 49-53.

Hammoud G. Éducation à la tolérance. Empan. 2015. № 98. С. 122-125.

Mc Andrew M., Tessier C., Bourgeault G. L’éducation à la citoyenneté en milieu scolaire au Canada, aux Etats-Unis et en France: des orientations aux réalisations. Révue francaise de pédagogie. 1997. vol. 121. C. 57-77.

Programme d'enseignement moral et civique. Bulletin officiel spécial n° 6 du 25 juin 2015. URL: http://cache.media.education.gouv.fr/file/MEN_SPE_6/66/2/2015_BO_SPE_6-pdf_478662.pdf (дата звернення: 10.09.2019).

Socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Bulletin officiel n°17 du 23 avril 2015. URL: https://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=87834 (дата звернення: 31.08.2019).

REFERENCES:

Bauberot, J. (2004). Svitskist: frantsuzka vyniatkovist chy universalna tsinnist? [Secularity: French exclusiveness or universal value?]. Dukh i Litera. 13-14. 227-235 (in Ukranian).

UNESCO (1995, November 16). Deklaratsija printsipov terpimosti [Declaration of Principles on Tolerance]. Retrieved from: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000101803_rus.page=94 (in Russian).

Matienko, O. S. (2006). Vykhovannia tolerantnosti u starshoklasnykiv serednikh zahalnoosvitnikh litseiv Frantsii [Upbringing tolerance in senior pupils of secondary general education lycеes at France] (Abstract of candidate’s thesis, The Institute of Educational Problems of the Academy of Pedagogical Science of Ukraine). Kyiv (in Ukranian).

Audigier, F. (1991). Enseigner la société, transmettre des valeurs: la formation civique et l’éducation aux droits de l’homme : une mission ancienne, des problèmes permanents, un projet toujours actuel. [Teaching society, transmitting values: civic education and human rights education: an old mission, permanent problems, a project that is still current]. Revue française de pédagogie. 94. 37-48 (in French).

Collin, D. (2005). Valeurs et idéologies. [Values and ideologies]. Retrieved from http://denis-collin.viabloga.com/news/valeurs-et-ideologies (in French).

Détrie, С. & Lauriol, С. (2014). L’idéologie des Lumières. [The Enlightenment ideology]. Dire la tolérance. 49-53 (in French).

Hammoud, G. (2015). Éducation à la tolérance. [Education to tolerance]. Empan. 98. 122-125 (in French).

Mc Andrew, M., Tessier, C. & Bourgeault, G. (1997). L’éducation à la citoyenneté en milieu scolaire au Canada, aux Etats-Unis et en France: des orientations aux réalisations. [Citizenship Education in Schools in Canada, the United States and France: Directions to Achievements]. Révue francaise de pédagogie. 121. 57-77 (in French).

Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement sepérieur et de la recherche (2015, June 25). [Ministry of National Education, Teaching and Research]. Programme d'enseignement moral et civique. Retrieved from http://cache.media.education.gouv.fr/file/ MEN_SPE_6/66/2/2015_BO_SPE_6-pdf_478662.pdf (in French).

Ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse (2015, April 23). [Ministry of National Education and Youth]. Socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Retrieved from https://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=87834 (in French).
DOI: https://doi.org/10.34142/23128046.2019.47.05

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.