РОЛЬ НАУКОВЦІВ СЛОБОЖАНЩИНИ У ПОПОВНЕННІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ МАТЕРІАЛАМИ ПРОСВІТНИЦЬКОГО ХАРАКТЕРУ: РЕГІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ПІДХІД

Т. В. Лутаєва, О. А. Жукова

Анотація


Окреслюючи особисті ціннісні орієнтації та намагаючись динамічно реагувати на запити громадського життя, сучасні фахівці проводять дослідження просвітницької діяльності науковців як представників певних історичних періодів та регіонів. Автори статті висвітлюють роль науковців-медиків та природодослідників Слобожанщини у поповненні інформаційного простору матеріалами просвітницького характеру наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Цілісний аналіз цієї ролі уможливлюється розкриттям сутності поняття «інформаційний простір», обґрунтуванням значущості діяльності науковців стосовно поповнення інформаційного простору матеріалами просвітницького характеру як протягом досліджуваного періоду, так і у період сьогодення. Методами дослідження було обрано: історико-ретроспективний, біографічний методи; метод історичної актуалізації. Запропоновано розглядати інформаційний простір як домінантну складову простору культури протягом певного історичного періоду, що сприяє обґрунтуванню певної картини дійсності. Акцентовано увагу на тому, що важливими складовими інформаційного простору слід уважати спеціалізований інформаційний простір та інформаційний простір освіти. До важливих напрямів просвітницької діяльності представників наукової спільноти в інформаційному просторі віднесено просвітницьку діяльність в університетському просторі та за його межами.

Констатовано, що науковці-медики та природодослідники Імператорського Харківського університету, поповнюючи інформаційний простір матеріалами просвітницького характеру, уможливили діалог між поколіннями мешканців Слобожанщини й взагалі між представниками різних регіонів. Інтелектуальна діяльність науковців втрачала сугубо елітарний характер й слугувала потребам просвітительства. Визнано корисним при створенні центрів спільного інноваційного простору у період сучасності брати до уваги досвід Харківського товариства поширення серед народу грамотності. У статті доведено, що матеріали науковців Слобожанщини стосовно значущості ігрової діяльності, які поширювалися в інформаційному просторі освіти протягом досліджуваного періоду, можуть бути корисними у процесі гейміфікації освіти у період сьогодення. 

Ключові слова: інформаційний простір, Слобожанщина, науковці, Харківський університет, просвітитель, просвітницька діяльність.

 

 


Повний текст:

PDF

Посилання


Alokhina N. V., Lutaieva T. V. Psychological and pedagogical conditions of multicultural competence of future specialists in medical and pharmaceutical industry. Еuropejskie studia humanistyczne : Państwo i Społeczeństwo. 2014–2015. № 2. Р. 44–55.

Lutaieva T., Fesenko V., Alokhina N. Role of intercultural communications in implementation of innovations in higher education: historical and pedagogical aspects. European Humanities studies: State and society. 2017. № 1. P. 140 – 153.

Vikhanski L. Immunity: How Elie Metchnikoff Changed the Course of Modern Medicine. Chicago : Chicago Review Press, 2016. 336 p.

XXX-летие научной, педагогической и общественной деятельности профессора И. П. Осипова : [крат. биогр.. очерк и торжественное заседание Общества физико-химических наук 1 декабря 1907 г.]. Общество физико-химических наук при Харьковском университете. Х. : Печатное дело, 1910. 39 с.

Бак М. Поняття інформаційного простору освіти в структурі сучасного педагогічного дискурсу. Вісник Інституту розвитку дитини. Сер. : Філософія, педагогіка, психологія. 2014. Вип. 35. С. 5-12.

Жукова О. А. Дидактичні засади формування соціальної компетентності студентів класичних університетів засобами ігрових технологій : монографія. Х. : Мітра, 2019. 593 с.

Заседение Общества испытателей природы. Южный край. 1903. 23 декабря.

Кодекс цінностей Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. URL : https://www.univer.kharkov.ua/ua/general/docs/kodeks (дата звернення : 05.06.2019).

Красіков М. М. Краєзнавча діяльність Харківського губернського статистичного комітету (1861–1917 рр.). Всеукраїнська краєзнавча конференція, присвячена 70-річчю укр. ком. краєзнавства : тези доп. конф., 28-29 червня 1995 р. Харків, 1995. С. 23–25.

Лесгафт П. К вопросу о физическом воспитании в школе. Научное обозрение: ежемесячный научно-философский и литературный журнал. 1902. № 5. С. 26-36.

Лутаєва Т. В. Педагогічна та громадсько-просвітницька діяльність фундаторів вищої медичної та фармацевтичної освіти: регіональний історико-педагогічний аспект. Х. : Видавництво Іванченка І. С., 2019. 599 с.

Мельников-Разведенков Н. Ф. Из воспоминаний о С. С. Корсакове, как университетском и общественном деятеле : речь на конференции врачей Харьковской губернской земской больницы 10 сент. 1910 г. Харьков : Тип. и лит. М. Зильберберг и С-вья, 1910. 10 с. Отд. отт. из «Современной психиатрии», 1911 г.

Мірошніченко С. В. Харківський періодичний друк у ХІХ – на початку ХХ століття (на основі матеріалів Харківських наукових бібліотек). Збереження бібліотечно-інформаційних ресурсів України: нова політика і нові технології : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Харків, 20–22 листопада 2006 р.). Х., 2006. С. 79–90.

Садівничий В. «Відродження розпочинається із гласності…» : (Медична преса Наддніпрянської України середини ХІХ – початку ХХ ст.) : монографія. Дніпропетровськ : Середняк Т. К., 2015. 360 с.

Скворцов И. П. О воспитании нравственности. Русская школа. 1903. № 1. С. 80–94.

Словник української мови. В 11 т. За ред. І. К. Білодіда ; АН УРСР. Інститут мовознавства. Київ : Наук. думка, 1975. URI: http://ukrlit.org/slovnyk/ slovnyk_ukrainskoi_movy_v_11_tomakh (дата звернення: 20.02 2016).

Собрание Общества грамотности. Южный край. 1915. 9 янв.

Талиев В. И. Рецензия на книгу «Русские учителя за границей». Бюллетени Харьковского общества любителей природы. 1913. № 2. С. 76–77.

Троицкий И. В. Отзыв на издание «Памяти Петра Францовича Лесгафта под. редакцией С.-Петербургской биологической лаборатории П. Ф. Лесгафта». Записки Императорского Харьковского университета. 1912. Кн. 1. Критика и библиография. С. 1–11.

Явление периодичности в развитии человеческого организма. Значение этого явления педагогическое, медицинское вообще и в этиологии инфекционных болезней в частности д-ра мед. И. Атласова (доложено на заседании Общества 31 окт. 1901г.). Труды Общества научной медицины и гигиены Императорского Харьковского Университета за 1900-1901 год. Х., 1904. С. 1–37.

Яковенко М. Інформаційний простір: філософські аспекти формування поняття. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Філософські науки. 2011. № 692. С. 22-27.

REFERENCES:

Alokhina, N. V. & Lutaieva, T. V. (2014–2015). Psychological and pedagogical conditions of multicultural competence of future specialists in medical and pharmaceutical industry. Еuropejskie studia humanistyczne : Państwo i Społeczeństwo. 2, pp. 44–55.

Bak, M. (2014). Poniattia informatsiinoho prostoru osvity v strukturi suchasnoho pedahohichnoho dyskursu [The concept of educational information space in the structure of modern pedagogical discourse]. Visnyk Instytutu rozvytku dytyny. Ser. : Filosofiia, pedahohika, psykholohiia. 35. 5-12 (in Ukranian).

Bilodid, I. K. (Ed.). (1975). Slovnyk ukrainskoi movy [Dictionary of the Ukrainian language]. Kyiv : Nauk. dumka. Retrieved from: http://ukrlit.org/slovnyk/ slovnyk_ukrainskoi_movy_v_11_tomakh (in Ukranian).

Iakovenko, M. (2011). Informatsiinyi prostir: filosofski aspekty formuvannia poniattia [Information space: philosophical aspects of concept formation.]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Ser.: Filosofski nauky. 692, pp. 22-27 (in Ukranian).

Iavlenie periodichnosti v razvitii chelovecheskogo organizma. (1904). Znachenie etogo iavleniia pedagogicheskoe, meditsinskoe voobshche i v etiologii infektsionnykh boleznei v chastnosti d-ra med. I. Atlasova (dolozheno na zasedanii Obshchestva 31 okt. 1901g.) [The phenomenon of periodicity in the development of the human body. The significance of this phenomenon is pedagogical, medical in general and in the etiology of infectious diseases, in particular Doctor of Medicine I. Atlasov (reported at the meeting of the Company on October 31, 1901).]. Trudy Obshchestva nauchnoi meditsiny i gigieny Imperatorskogo Kharkovskogo Universiteta za 1900-1901 god. Kharkov, pp.1–37. (in Russian).

Kodeks tsinnostei Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. N. Karazina (2019). [Valuation Code of V. N. Karazin Kharkiv National University]. Retrieved from : https://www.univer.kharkov.ua/ua/general/docs/kodeks (in Ukranian).

Krasikov, M. M. (1995, June 28-29). Kraieznavcha diialnist Kharkivskoho hubernskoho statystychnoho komitetu (1861–1917 rr.) [Local History Activities of Kharkiv Provincial Statistical Committee (1861-1917)]. Paper presented at All-Ukranian Local lore Conf. (3–25). Kharkiv (in Russian).

Lesgaft, P. (1902). K voprosu o fizicheskom vospitanii v shkole [On the issue of physical education in school]. Nauchnoe obozrenie: ezhemesiachnyi nauchno-filosofskii i literaturnyi zhurnal. 5, pp. 26-36 (in Russian).

Lutaieva, T. & Fesenko, V. & Alokhina, N. (2017). Role of intercultural communications in implementation of innovations in higher education: historical and pedagogical aspects. European Humanities studies: State and society. 1, pp. 140 – 153.

Lutaieva, T. V. (2019). Pedahohichna ta hromadsko-prosvitnytska diialnist fundatoriv vyshchoi medychnoi ta farmatsevtychnoi osvity: rehionalnyi istoryko-pedahohichnyi aspect [Pedagogical and public-educational activities of the sponsors of higher medical and pharmaceutical education: regional historical and pedagogical aspect]. Kharkiv : Vydavnytstvo Ivanchenka I. S. (in Ukranian).

Melnikov-Razvedenkov, N. F. (1910). Iz vospominanii o S. S. Korsakove, kak universitetskom i obshchestvennom deiatele : rech na konferentsii vrachei Kharkovskoi gubernskoi zemskoi bolnitsy 10 sent. 1910 g. [From the memories of S.S. Korsakov as a university and public figure: a speech at a conference of doctors of the Kharkov Provincial Zemsky Hospital on September 10, 1910]. Kharkov : Tip. i lit. M. Zilberberg i S-via (in Russian).

Miroshnichenko, S. V. (2006, November 20–22). Kharkivskyi periodychnyi druk u ХІХ – na pochatku ХХ stolittia (na osnovi materialiv Kharkivskykh naukovykh bibliotek) [Kharkov periodicals in the 19th – at the beginning of the 20th century (based on the materials of Kharkov scientific libraries)]. Paper presented at All-Ukranian Conference «Conservation of library and information resources of Ukraine: new policy and new technologies» (79–90). Kharkiv (in Ukranian).

Sadivnychyi, V. (2015). «Vidrodzhennia rozpochynaietsia iz hlasnosti…» : (Medychna presa Naddniprianskoi Ukrainy seredyny ХІХ – pochatku ХХ st.) [«Renaissance begins with publicity ...»: (Medical press of the Dnieper Ukraine in the mid-19th – early 20th centuries)]. Dnipropetrovsk : Seredniak T. K. (in Ukranian).

Skvortsov, I. P. (1903). O vospitanii nravstvennosti [On the upbringing of morality]. Russkaia shkola. 1, p. 80–94. (in Russian).

Sobranie Obshchestva gramotnosti (1915, January 9). [Meeting of the Literacy Society] Iuzhnyi krai (in Russian).

Taliev, V. I. (1913). Retsenziia na knigu «Russkie uchitelia za granitsei» [Review of the book «Russian Teachers Abroad»]. Biulleteni Kharkovskogo obshchestva liubitelei prirody. 2, pp. 76–77. (in Russian).

Troitskii, I. V. (1912). Otzyv na izdanie «Pamiati Petra Frantsovicha Lesgafta pod. redaktsiei S.-Peterburgskoi biologicheskoi laboratorii P. F. Lesgafta» [Review of the edition «In Memory of Peter Frantsovich Lesgaft under. edited by P.F. Lesgaft, St. Petersburg Biological Laboratory»]. Zapiski Imperatorskogo Kharkovskogo universiteta. In . 1. Kritika i bibliografiia, pр. 1–11 (in Russian).

Vikhanski, L. (2016). Immunity: How Elie Metchnikoff Changed the Course of Modern Medicine. Chicago : Chicago Review Press.

XXX-letie nauchnoi, pedagogicheskoi i obshchestvennoi deiatelnosti professora I. P. Osipova : [krat. biogr. ocherk i torzhestvennoe zasedanie Obshchestva fiziko-khimicheskikh nauk 1 dekabria 1907 g.] (1910). [30th anniversary of the scientific, pedagogical and social activities of Professor I.P. Osipov: [brief biographical sketch and solemn meeting of the Society of Physical and Chemical Sciences at December 1, 1907]] Obshchestvo fiziko-khimicheskikh nauk pri Kharkovskom universitete. Kharkov : Pechatnoe delo (in Russian).

Zasedenie Obshhestva ispytatelej prirody. (1903). [Meeting of the Society of Nature Testers] Iuzhnyi krai (in Russian).

Zhukova, O. A. (2019). Dydaktychni zasady formuvannia sotsialnoi kompetentnosti studentiv klasychnykh universytetiv zasobamy ihrovykh tekhnolohii [Didactic principles of formation of social competence of students of classical universities by means of game technologies: monograph]. Kharkiv : Mitra. (in Ukranian).
DOI: https://doi.org/10.34142/23128046.2019.47.06

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.