СУЧАСНІ ВИМОГИ ДО ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-ФІЛОЛОГІВ

В. П. Пліс

Анотація


У публікації відзначено, що в сучасному інформаційному суспільстві значно зростає роль мови та художньої літератури. Це зумовлює значне підвищення вимог до підготовки майбутніх учителів-філологів. Тому існує актуальна потреба у визначенні й осмисленні цих вимог. 

Мета статті – на основі аналізу наукової літератури й нормативних джерел виявити та проаналізувати основні вимоги до підготовки сучасних учителів-філологів у вітчизняній вищій школі. Для досягнення поставленої мети використовувався комплекс різних методів дослідження: теоретичних  – аналіз нормативних документів та педагогічної літератури, узагальнення, порівняння висновків фахівців щодо  основних вимог до підготовки майбутніх учителів-словесників; емпіричних  – бесіди, анкетування представників адміністрації школи та досвідчених учителів філологічних предметів для уточнення їхніх точок зору з цього питання. 

На основі аналізу нормативних документів (Закон  «Про освіту», Національна доктрина розвитку освіти в Україні, Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року) та наукових праць учених (О. Заболотська, І. Клак, О. Семеног та ін.) зроблено висновок про те, що в процесі здійснення професійної підготовки майбутніх учителів-філологів необхідно забезпечити їх формування як компетентних педагогів, які володіють інноваційною методикою викладання мови й літератури на основі застосування комп’ютерних технологій, є творчими особистостями, носіями високої моральної і мовної культури та гуманістичних цінностей, які проявляють потребу в постійному професійно-особистісному самовдосконаленні, а як наслідок – спроможні успішно реалізовувати свої фахові функції та творчо виконувати поставлені перед ними професійні завдання, зокрема формувати у школярів визначені ключові та предметні компетентності. Ці вимоги необхідно враховувати в освітньому процесі педагогічного закладу вищої освіти. У подальшому науковому пошуку передбачається теоретично обґрунтувати й розробити авторську методику підготовки майбутніх учителів філологічних предметів відповідно до сучасних вимог.

Ключові слова: сучасні вимоги, підготовка, майбутній учитель, студенти філологічних спеціальностей. 

 


Повний текст:

PDF

Посилання


Lévi-Strauss С. Préface. Berndt C. H. Women’s Changing Ceremonies in Northern Australia. Paris, 1950. P. 3-8.

Заболотська О. О. Теоретико-методичні засади формування індивідуальності майбутніх учителів-словесників у професійній підготовці : дис. … док-ра пед. наук : 13.00.04. Херсон, 2007. 549 с.

Закон України «Про освіту» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 38-39, ст. 380) Режим доступу: https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19.

Клак І. Є. Формування професійної комунікативної компетентності в майбутніх учителів-філологів у процесі вивчення фахових дисципліни : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Київ, 2015. 20 с.

Національна доктрина розвитку освіти у ХХІ століття (затверджено указом президента України від 17 квітня 2002 року № 347/2002. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/347/2002.

Особистісно-професійний розвиток майбутнього вчителя : монографія [Акімова О. В., Галузяк В. М. та ін.]. Вінниця, 2014. 416 с.

Процька С. М. Комп’ютерно орієнтована методика формування професійно-педагогічної компетентності майбутніх учителів-філологів : дис. … канд. пед. наук : 13.00.10. Київ, 2019. 304 с.

Семеног О. М. Українська культуромовна особистість учителя (шляхи її формування в системі професійної підготовки) : монографія. К., 2007. 303 с.

Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. М., 1993. 655 с.

Сімоненко Л. Ю. Лінгводидактичні засади організації контролю сформованості методичної компетентності майбутніх учителів української мови : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02. Старобільськ, 2016. 297 с.

Тарасенко Т. В. Реалізація педагогічних умов формування професійної культури майбутніх учителів-філологів. Перспективи розвитку науки. 2011. С. 130-134.

REFERENCES:

Lévi-Strauss, С. (1950). Préface Berndt C. H. Women’s Changing Ceremonies in Northern Australia. Paris, Hermann : 3-8 (in French).

Zabolotska, O. O. (2019) Teoretyko-metodychni zasady formuvannia indyvidualnosti maibutnikh uchyteliv-slovesnykiv u profesiinii pidhotovtsi [Theoretical and methodological foundations of forming the personality of future philology teachers in professional training]: (Doctoral’s thesis). Kyiv, Ukraine (in Ukrainian).

Zakon Ukrainy «Pro osvitu» (2017) [The Law of Ukraine "On Education"] (Vidomosti Verxovnoyi Rady (VVR), st. 380). Retrieved from: https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (in Ukrainian).

Klak, I. Ye. (2015) Formuvannia profesiinoi komunikatyvnoi kompetentnosti v maibutnikh uchyteliv-filolohiv u protsesi vyvchennia fakhovykh dystsyplin [Formation of professional communicative competence of future philology teachers within the process of studying special disciplines] : (Abstract of candidate’s thesis). Kyiv, Ukraine (in Ukrainian)

Natsionalna doktryna rozvytku osvity u XXI stolitti (2002) [National doctrine on the development of education in the 21st century]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/347/2002 (in Ukrainian).

Osobystisno-profesiinyi rozvytok maibutnoho vchytelia (2014). [Personal and professional development of the future teacher]. Vinnytsia, 416 s. (in Ukrainian).

Protska, S. M. (2019). Kompiuterno orientovana metodyka formuvannia profesiino-pedahohichnoi kompetentnosti maibutnikh uchyteliv-filolohiv [Computer-oriented methodology for the formation of professional and pedagogical competence of future philology teachers] : (Candidate’s thesis). Kyiv, 304 s. (in Ukrainian).

Semenoh, O. M. (2007). Ukrainska kulturomovna osobystist uchytelia (shliakhy yii formuvannia v systemi profesiinoi pidhotovky) [Ukrainian linguo-cultural personality of the teacher (ways of its formation in the system of professional training)]: monografiya. Kyiv, 303 s

Sepir, Je. (1993). Izbrannye trudy po jazykoznaniju i kul'turologii. [Selected works on linguistics and cultural studies]. Moskva, 655 s. (in Russian)

Simonenko, L. Yu. (2016). Lingvodydaktychni zasady organizatsii kontroliu sformovanosti metodychnoi kompetentnosti maibutnikh uchyteliv ukrainskoi movy [Linguo-didactic principles of control organization of the methodogical competence formation level of the future Ukrainian language teachers]. (Candidate’s thesis). Starobilsk, 297 s. (in Ukrainian)

Tarasenko, T. V. (2011). Realizatsiia pedahohichnykh umov formuvannia profesiinoi kultury maibutnikh uchyteliv-filolohiv [Pedagogical conditions realization of future philology teachers professional culture formation]. Perspektyvy rozvytku nauky. 2011. S. 130-134. (in Ukrainian)
DOI: https://doi.org/10.34142/23128046.2019.47.07

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.