АНАЛІЗ СТАНУ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН ДО ЗАСТОСУВАННЯ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

А. І. Прокопенко, Н. В. Житєньова

Анотація


Основною ідеєю Концепції сучасної української освіти є забезпечення її якості відповідно до запитів споживачів освітніх послуг, вимог держави, міжнародних стандартів і суспільства. Однією з провідних тенденцій розвитку сьогоднішньої професійної освіти є підвищення уваги до питань підготовки кадрів якісно нового рівня, які здатні до професійної самореалізації, саморозвитку, до творчого пошуку, до вміння використовувати нові педагогічні технології у майбутній діяльності. Вихідним пунктом у відповідній підготовці майбутнього педагога є забезпечення його готовності до дидактично зумовленого та педагогічно ефективного застосування інформаційно-комунікаційних технологій у професійній педагогічній діяльності. Сьогодні провідним освітнім трендом є залучення технологій візуалізації в освітню практику. Відповідно до цього метою статті є аналіз стану підготовки майбутніх учителів дисциплін природничо-математичного циклу до запровадження технологій візуалізації у власну професійну діяльність. Згідно до мети було виокремлено задачі, які полягають в аналізі навчальних планів, іншого забезпечення та відповідної документації щодо окресленого напряму з підготовки майбутніх педагогів природничо-математичного циклу у вищих педагогічних закладах освіти щодо встановлення переліку навчальних дисциплін, у процесі вивчення яких відбувається окреслена підготовка, а також аналіз навчальних програм дисциплін, які існують у даному напрямі, стосовно забезпечення підготовки студентів до створення авторських та адаптації існуючих цифрових візуальних дидактичних засобів. У статі було використано загальнонаукові методи дослідження, такі як: аналіз наукових, педагогічних і психологічних праць, інформаційних джерел з проблеми дослідження; систематизація поглядів і досягнень учених; синтез та узагальнення теоретичних положень. Здійснено огляд закладів вищої освіти стосовно зазначеної підготовки майбутніх педагогів. Проведене авторами дослідження дало підстави вважати необхідним внесення певних змін до процесу підготовки майбутніх вчителів природничо-математичних дисциплін до використання технологій візуалізації в професійній діяльності.

Ключові слова: підготовка майбутнього вчителя, компоненти готовності, природничо-математичні дисципліни, технології візуалізації, навчальний процес.

 

 


Повний текст:

PDF

Посилання


Білоусова Л. І., Криштоф Л.Д. Компоненти підготовки вчителя до використання інтернет-підтримки у навчальному процесі. Педагогические науки. Проблемы подготовки специалистов, Режим доступу: http://www.rusnauka.com/1_NIO_2012/Pedagogica/2_98499.doc.htm.

Біляковська О. Професійна підготовка майбутніх вчителів природничо-математичних дисциплін: якісний вимір. Збірник наукових праць «Педагогічні науки». Вип.80. Т. 2, 2017, С.125-129. Режим доступу: http://www.ps.stateuniversity.ks.ua/arkhiv-vidannya?id=84

Жалдак М. И. Система подготовки учителя к использованию информационной технологии в учебном процессе : дис. в форме науч. доклада д-ра пед. наук : спец. 13.00.02 / Жалдак Мирослав Иванович ; АПН СССР ; НИИ содержания и методов обучения. М., 1989. 48 с. Библиогр.: С. 44–48.

Житєньова Н. В. Майстер-клас як ефективна форма підготовки майбутнього вчителя до застосування технологій візуалізації у предметно-професійній діяльності. Фізико-математична освіта, 2019. Вип. 1(19). С. 55-61. Режим доступу: https://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2019-v1-19/2019_1-19-Zhytienova_FMO.pdf

DOI 10.31110/2413-1571-2019-019-1-009

Семеніхіна О. Шляхи формування і розвитку ІТ-компетентності фахівців у процесі їх професійної підготовки. Освіта. Інноватика. Практика, 2018. № 1 (4). С. 44-51.

Яциніна Н. О. Інформаційно-технологічна компетенція як необхідна складова підготовки сучасного вчителя. Наука і соціальні проблеми суспільства: освіта, культура, духовність : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (20–21 травня 2008 р.). Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди. Харків, 2008. Ч. 1. С. 440–442.

REFERENCES:

Bilousova, L. I. & Krishtof L.D. (2012) Komponenty pidhotovky vchytelia do vykorystannia internet-pidtrymky u navchalnomu protsesi. [Components of teacher preparation for using online support in the learning process]. Pedagogicheskie nauki. Problemy podgotovki specialistov. Retrieved from http://www.rusnauka.com/1_NIO_2012/Pedagogica/2_98499.doc.htm. (in Ukrainian).

Bilyakovska, O. (2017) Profesiina pidhotovka maibutnikh vchyteliv pryrodnycho-matematychnykh dystsyplin: yakisnyi vymir [Vocational training for future teachers of science and mathematics: a qualitative dimension]. Zbirnyk naukovykh prats «Pedahohichni nauky». Vol.80 (2), P.125-129. Retrieved from http://www.ps.stateuniversity.ks.ua/arkhiv-vidannya?id=84 (in Ukrainian).

Zhaldak, M. I. (1989) Sistema podgotovki uchitelja k ispol'zovaniju informacionnoj tehnologii v uchebnom processe [The system of teacher training for the use of information technology in the educational process]: dis. v forme nauch. doklada d-ra ped. nauk : spec. 13.00.02. APN SSSR; NII soderzhanija i metodov obuchenija. M., 48 p.: p. 44–48. (in Russian)

Zhytienova, N. V. (2019) Maister-klas yak efektyvna forma pidhotovky maibutnoho vchytelia do zastosuvannia tekhnolohii vizualizatsii u predmetno-profesiinii diialnosti [Workshop as an effective form of future teacher preparation for the application of imaging technologies in the subject-professional activity]. Fizyko-matematychna osvita, Vol. 1(19). P. 55-61. Retrieved from URL: https://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2019-v1-19/2019_1-19-Zhytienova_FMO.pdf DOI 10.31110/2413-1571-2019-019-1-009 (in Ukrainian).

Semenixina, O. (2018) Shliakhy formuvannia i rozvytku IT-kompetentnosti fakhivtsiv u protsesi yix profesiinoi pidhotovky [Ways of formation and development of IT-competence of specialists in the process of their professional training]. Osvita. Innovatyka. Praktyka, № 1 (4). S. 44-51. (in Ukrainian).

Yatsynina, N. O. (2008) Informatsiino-tekhnolohichna kompetentsiia yak neobkhidna skladova pidhotovky suchasnoho vchytelia [Information and technological competence as a necessary component of the modern teacher's training]. Nauka i sotsialni problemy suspilstva: osvita, kultura, dukhovnist : materialy V Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferenciyi (20-21 travnya 2008 r.). Xarkivskyi natsionalnyi pedahohichnyi universytet imeni G. S. Skovorody. Xarkiv, Vol. 1. P. 440-442. (in Ukrainian).
DOI: https://doi.org/10.34142/23128046.2019.47.08

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.