ОБҐРУНТУВАННЯ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ФАСИЛІТАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ З УЧНЯМИ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

I. А. Прокопенко

Анотація


Актуальність дослідження вбачається у тому, що у зв’язку з упровадженням Концепції нової української школи в шкільний освітній процес, яка ґрунтується на принципах співробітництва, прийняття та підтримки, слід готувати майбутнього вчителя до фасилітаційної взаємодії. У статті приділено увагу таким новітнім ролям учителя як: учитель-едвайзер, учитель-коуч, учитель-тьютор, учитель-фасилітатор, проведено між ними паралелі та виявлено відмінності. Окреслена розробка та теоретичне обґрунтування системи підготовки майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями закладів загальної середньої освіти. Підґрунтям розробленої системи стали компетентнісний, системний, особистісний, ресурсний та діяльнісний підходи. Запропонована система є поєднанням цільового, концептуального, змістовно-технологічного, контрольно-оцінного блоків.

Ключові слова: майбутній учитель, підготовка, система, фасилітаційна взаємодія, учні, заклад загальної середньої освіти.

 

 


Повний текст:

PDF

Посилання


Bens I. Advanced Facilitating Strategies: tools & techniques to master difficult situations. San Francisco: Jossey-Bass, 2005. 312 р.

Bostrom P.R.P., Anson R., Clawson V.K. Group Facilitation and Group Support Systems. Group Support Systems: New Perspectives. New York: Macmillan, 1993. P.146-168.

Broome B. J., Keever D. B. Next Generation Group facilitation. Management Communication Quarterly. 1989. №3(1). Р.107-127.

Church A. H., Waclawski J., Burke W. W. Practitioners as Facilitators of Change. Group & Organisation Management. 1996. №21 (1). Р. 22-66.

Davidson A. Process Designs. The Skilled Facilitator Fieldbook. San Francisco: Jossey-Bass, 2005. P. 107-114.

Dueease B. Increase the Power of Coaching by Understanding Its History. Peer Bulletin. 2009. №173. URL: https://findyourcoach.com/what-is-life-coaching/the-history-of-life-coaching/ (дата звернення: 12.08.2019).

Eakin W. L. The Role of the Facilitator on Total Quality Management Teams. New Directions for Institutional Research. San Francisco: Jossey-Bass, 1993. P. 73-77.

Galbraith M.W. The Principles of Good Facilitation. Adult Learning. 1992. № 3(6). P. 10-20.

Hall G. E. Three Principal Styles of Facilitating School Improvement, in Making Our Schools More Effective: proceedings of three stale conferences, Texas. USА. School Effectiveness and School Improvement, 1984. № 2(4). Р. 286-304.

Jenkins J. C. Operational Dimensions of the Profession of Facilitation. The IAF Handbook of Group Facilitation. San Francisco: Jossey-Bass, 2005. P. 473-494.

Rogers C. A Way of Being, Boston: Houghton Mifflin, 1980. 234 р.

Авдєєва І. М. Фасилітаційна педагогічна взаємодія та короткострокова позитивна психотерапія: спільність підходів. Актуальні проблеми психології. 2009. Т. 7. Вип. 19. С. 5-12.

Борисюк С. О. Розвиток здатності до фасилітаційної взаємодії у майбутніх соціальних педагогів засобами соціально-педагогічного тренінгу. Наукові записки НДУ ім. М. Гоголя. Психолого-педaгогічні науки, 2011. Вип. 5 С. 180-183.

Галіцан О. А. Передумови формування фасилітаційної спрямованості майбутніх учителів в освітньому просторі вишу. Наука і освіта. 2016. №10. С.69-76.

Гармстон Р. Фасилітатор – кілька секретів майстерності. Крок за кроком: Вісник Всеукраїнського фонду «крок за кроком». 2003. №1. С 8-10.

Курлянд З., Фокша О., Поповський Ю. Дослідження педагогічної фасилітації учителя як вітагенної педагогічної технології. Science and Education, 2018, Issue 4. С. 168-176. DOI: https://doi.org/10.24195/2414-4665-2018-4-22.

Левченко О. О. Педагогічна фасилітація як феномен формування фасилітативного стилю педагогічної взаємодії майбутніх вчителів. Наукові записки. Психологія і педагогіка, 2017. С. 147-158.

Про затвердження Концепції розвитку педагогічної освіти: Міністерство освіти і науки України, Наказ від 16 липня 2018 р. № 776. URL:

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-koncepciyi-rozvitku-pedagogichnoyi-osviti (дата звернення: 5.09.2019).

Фісун О. В. Реалізація ідей фасилітації в діяльності вчителя. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. Запоріжжя. 2009. Вип. 5 (58).С. 385-391.

REFERENCES:

Avdieieva, I. M. (2009). Fasylitatsiina pedahohichna vzaiemodiia ta korotkostrokova pozytyvna psykhoterapiia: spilnist pidkhodiv [Facilitation pedagogical interaction and short-term positive psychotherapy: common of approaches]. Aktualni problemy psykholohii. T. 7. Vyp. 19. S. 5-12 (in Ukrainian).

Bens, I. (2005) Advanced Facilitating Strategies: tools & techniques to master difficult situations. San Francisco: Jossey-Bass.

Borysiuk, S. O. (2011). Rozvytok zdatnosti do fasylitatsiinoi vzaiemodii u maibutnikh sotsialnykh pedahohiv zasobamy sotsialno-pedahohichnoho treninhu [Developing the ability for facilitation interaction of future social teachers by social-pedagogical training means]. Naukovi zapysky NDU im. M. Hoholia. Psykholoho-pedahohichni nauky. Vol. 5 рр. 180-183 (in Ukrainian).

Bostrom, P., Anson, R. & Clawson, V. (1993). Group Facilitation and Group Support Systems. Group Support Systems: New Perspectives. New York: Macmillan. рр.146-168.

Broome, B. & Keever, D. (1989). Next Generation Group facilitation. Management Communication Quarterly. №3(1). рр.107-127.

Church, A., Waclawski, J. & Burke W. (1996). Practitioners as Facilitators of Change. Group & Organisation Management. №21 (1). рр. 22-66.

Davidson, A. (2005). Process Designs. The Skilled Facilitator Fieldbook. San Francisco: Jossey-Bass. рр. 107-114.

Dueease, B. (2009). Increase the Power of Coaching by Understanding Its History. Peer Resources. №173. Retrieved from https://findyourcoach.com/what-is-life-coaching/the-history-of-life-coaching/.

Eakin, W. L. (1993). The Role of the Facilitator on Total Quality Management Teams. New Directions for Institutional Research. San Francisco: Jossey-Bass. рр. 73-77.

Fisun, O. V. (2009). Realizatsiia idei fasylitatsii v diialnosti vchytelia [The implementation of facilitation ideas in teacher's activity]. Pedahohika formuvannia tvorchoi osobystosti u vyshchii i zahalnoosvitnii shkolakh. Zaporizhzhia. Vyp. 5 (58). рр. 385-391 (in Ukrainian).

Galbraith, M.W. (1992). The Principles of Good Facilitation. Adult Learning. № 3(6). рр. 10-20.

Halitsan, O. A. (2016). Peredumovy formuvannia fasylitatsiinoi spriamovanosti maibutnikh uchyteliv v osvitnomu prostori vyshu [Preconditions of forming the facilitation direction of the future teachers in educational space of higher schools]. Nauka i osvita. №10. рр. 69-76 (in Ukrainian).

Hall, G. E. (1984). Three Principal Styles of Facilitating School Improvement, in Making Our Schools More Effective: proceedings of three stale conferences, Texas. USА. School Effectiveness and School Improvement. № 2(4). рр. 286-304.

Harmston, R. (2003). Fasylitator – kilka sekretiv maisternosti [Some secrets of the facilitator mastery]. Krok za krokom: Visnyk Vseukrainskoho fondu «krok za krokom». №1. рр. 8-10 (in Ukrainian).

Jenkins, J. C. (2005). Operational Dimensions of the Profession of Facilitation. The IAF Handbook of Group Facilitation. San Francisco: Jossey-Bass, рр. 473-494.

Kurliand, Z., Foksha, O. & Popovskyi Yu. (2018). Doslidzhennia pedahohichnoi fasylitatsii uchytelia yak vitahennoi pedahohichnoi tekhnolohii [Study of teacher's pedagogical facilitation as a vitagenic pedagogical technology]. Science and Education, Issue 4. рр. 168–176. DOI: https://doi.org/10.24195/2414-4665-2018-4-22 (in Ukrainian).

Levchenko, O. O. (2017). Pedahohichna fasylitatsiia yak fenomen formuvannia fasylitatyvnoho styliu pedahohichnoi vzaiemodii maibutnikh vchyteliv [Pedagogical facilitation as a phenomenon of forming the facilitation style of pedagogical interaction of the future teachers]. Naukovi zapysky. Psykholohiia i pedahohika. рр. 147-158 (in Ukrainian).

Ministry of Education and Science of Ukraine (2018, June 16). Pro zatverdzennya Koncepcii rozvitku pedagogichnoi osviti. [On Approval of the Concept of Teacher Education Development] (Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy). Retrieved from https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-koncepciyi-rozvitku-pedagogichnoyi-osviti (in Ukrainian).

Rogers, C. (1980). A Way of Being, Boston: Houghton Mifflin.
DOI: https://doi.org/10.34142/23128046.2019.47.09

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.