ІНТЕРАКТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ: ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЇЇ ФОРМУВАННЯ

В. В. Сікора

Анотація


У статті аналізується актуальна проблема визначення педагогічних умов формування інтерактивної компетентності у процесі навчання майбутніх учителів фізичної культури. Мета роботи – обґрунтування однієї із педагогічних умов формування інтерактивної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури. Завдання роботи: розкрити педагогічну умову формування інтерактивної компетентності майбутнього вчителя; окреслити шляхи її реалізації. Для досягнення мети, розв’язання окреслених завдань дослідження було використано загальнонаукові методи теоретичного рівня: аналіз, синтез і систематизація праць авторів із проблеми дослідження щодо підготовки вчителя фізичної культури; логіко-системний, проблемно-цільовий, порівняльний аналіз з метою теоретичного обґрунтування однієї із педагогічних умов формування інтерактивної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури. Результатами дослідження є формулювання й обґрунтування однієї із педагогічних умов формування інтерактивної компетентності майбутніх учителів фізичної культури в процесі навчання. Це – впровадження інтерактивних тактик і стратегій навчання, спрямованих на формування інтерактивної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури, що забезпечується реалізацією спектру інтерактивних ролей майбутнього вчителя (контролер, режисер, менеджер, фасілітатор, порадник, спікер, модератор, тренер, координатор, новатор); впровадженням інтерактивних стилів викладання (вчительський, змістовий, учнівський, взаємодійний, навчально-особистісний); співпрацею та партнерством викладача і студента з урахуванням інтерактивних методів навчання. Зроблено висновок про те, що проведене дослідження підкреслює необхідність переходу від традиційного до інтерактивного навчання, оновлення тактик і стратегій навчання, інтерактивних ролей, стилів, методів зі студентами у закладах вищої освіти.

Ключові слова: інтерактивна компетентність, майбутній учитель фізичної культури, педагогічна умова, інтерактивні тактики і стратегії навчання, інтерактивні ролі вчителя, інтерактивні стилі викладання.

 

 


Повний текст:

PDF

Посилання


Драгнєв Ю. В. Професійний розвиток майбутнього вчителя фізичної культури: теоретико-методичний аспект. Education and pedagogical sciences. 2014. № 1. С. 38-43. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/OsDon_2014_1_6 .

Коберник Г. І. Формування толерантності молодих школярів у процесі інтерактивних технологій навчання. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Умань : РВЦ «Софія», 2007. С. 104-112.

Костікова І. І. Інтерактивність майбутнього фахівця як якість навчання і риса особистості. Матеріали конференції «Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України». Х. : ХНУВС, 2018. С. 45-47. Режим доступу: http://univd.edu.ua/general/publishing/konf/30_03_2018/pdf/12.pdf

Матвійчук Т. Ф. Модель формування педагогічної майстерності майбутніх учителів фізичної культури у процесі професійної підготовки. Педагогічні аспекти професійної підготовки майбутнього фахівця з фізичного виховання та спорту. № 129. Том ІІ. 2015. С. 208-212.

Сікора В. В. Використання методів інтерактивного навчання майбутніх учителів фізичної культури при викладанні предметів циклу професійної підготовки. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігов, № 154 (2), 2018. С. 69-73. Режим доступу: http://dspace.hnpu.edu.ua/bitstream/123456789/2376/1/%d0%a1%d1%96%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b0%20%d0%92.%20%d0%92.%20.pdf

Сікора В. В. Шляхи формування інтерактивної компетентності майбутніх учителів фізичної культури в освітньому процесі. Матеріали VIІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Педагогіка здоров’я». Х. 2018. С. 611-614. Режим доступу: http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Kaf_zdor_ta_korr_os/Pedag_zdor_2018.pdf

Скрипник М. І. Інтерактивне навчання: основні поняття. Ігри дорослих. Інтерактивні методи навчання. Бібліотека «Шкільного світу». Київ : «Редакція загально педагогічних газет». 2005. 96 с.

Сущенко Л. П. Теоретико-методологічні засади професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту у вищих навчальних закладах: автореф. дис… докт. пед. наук: 13.00.04. К., 2004. 45 с.

Тимошенко О. В. Теоретико-методичні засади оптимізації професійної підготовки вчителів фізичної культури у вищих навчальних закладах : автореф. дис. ... докт. пед. наук : 13.00.04. К., 2009. 38 с.

Шиян Б. М. Теоретико-методичні основи підготовки вчителів фізичного виховання в педагогічних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.04. К., 1997. 48 с.

Brown, D. (2007). Teaching by Principles: An Interactive Approach to Language Pedagogy. 3rd ed. Pearson Education ESL. 569 p.

Fischer, B., & Fischer, L. (1979). Styles in teaching & learning. Educational Leadership, 36, 245-254.

Wrench, J. S., Richmond, V. P., Gorham, J. Communication Affect & Learning in the Classroom. 2nd ed. Tapestry Press, MA. USA, 2001. 227 p.

REFERENCES:

Drahniev, Yu. V. (2014). Profesiinyi rozvytok maibutnoho vchytelia fizychnoi kultury: teoretyko-metodychnyi aspekt [Professional development of a future teacher of physical training: theoretical and methodical aspect]. Education and pedagogical sciences. 1, 38-43. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/OsDon_2014_1_6 . (in Ukrainian).

Kobernyk, H. I. (2007). Formuvannia tolerantnosti molodykh shkoliariv u protsesi interaktyvnykh tekhnolohii navchannia [Formation of young students’ tolerance in the process of interactive learning technologies]. Zbirnyk naukovykh prats Umanskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Pavla Tychyny. Uman: RVTs «Sofiia», 104-112. (in Ukrainian).

Kostikova, I.I. (2018). Interaktyvnist maibutnoho fakhivtsia yak yakist navchannia i rysa osobystosti [Interactivity of the future specialist as a training quality and as a personal trait]. Materialy konferentsii „Psykholohichni ta pedahohichni problemy profesiinoi osvity ta patriotychnoho vykhovannia personalu systemy MVS Ukrainy". Kharkiv: KhNUVS, 45-47. Retrieved from: http://univd.edu.ua/general/publishing/konf/30_03_2018/pdf/12.pdf (in Ukrainian).

Matviichuk, T. F. (2015). Model formuvannia pedahohichnoi maisternosti maibutnikh uchyteliv fizychnoi kultury u protsesi profesiinoi pidhotovky. [Model of forming pedagogical skills for future teachers of physical training in the process of vocational training]. Pedahohichni aspekty profesiinoi pidhotovky maibutnoho fakhivtsia z fizychnoho vykhovannia ta sportu. 129 (II), 208-212. (in Ukrainian).

Sikora, V. V. (2018). Vykorystannia metodiv interaktyvnoho navchannia maibutnikh uchyteliv fizychnoi kultury pry vykladanni predmetiv tsyklu profesiinoi pidhotovky. [Using methods of interactive training for future teachers of physical training in teaching subjects of professional training]. Visnyk Chernihivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni T.H.Shevchenka. Seriia: Pedahohichni nauky. Fizychne vykhovannia ta sport. Chernihov, 154 (2), 69-73. Retrieved from: http://dspace.hnpu.edu.ua/bitstream/123456789/2376/1/%d0%a1%d1%96%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b0%20%d0%92.%20%d0%92.%20.pdf (in Ukrainian).

Sikora, V. V. (2018). Shliakhy formuvannia interaktyvnoi kompetentnosti maibutnikh uchyteliv fizychnoi kultury v osvitnomu protsesi. [Ways of forming interactive competence for future teachers of physical training in the educational process]. Materialy VIII Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Pedahohika zdorovia». Kharkiv, 611–614. Retrieved from: http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Kaf_zdor_ta_korr_os/Pedag_zdor_2018.pdf (in Ukrainian).

Skrypnyk, M. I. (2005). Interaktyvne navchannia: osnovni poniattia. [Interactive learning: basic concepts]. Ihry doroslykh. Interaktyvni metody navchannia. Biblioteka «Shkilnoho svitu». Kyiv: «Redaktsiia zahalno pedahohichnykh hazet». 96 p. (in Ukrainian).

Sushchenko, L. P. (2004). Teoretyko-metodolohichni zasady profesiinoi pidhotovky maibutnikh fakhivtsiv fizychnoho vykhovannia ta sportu u vyshchykh navchalnykh zakladakh. [Theoretical and methodological principles of professional training for future specialists of physical training and sports in higher educational establishments]. (Abstract of candidate’s thesis). Kyiv, Ukraine. (in Ukrainian).

Tymoshenko, O. V. (2009). Teoretyko-metodychni zasady optymizatsii profesiinoi pidhotovky vchyteliv fizychnoi kultury u vyshchykh navchalnykh zakladakh. [Theoretical and methodological principles of optimizing professional training for teachers of physical training in higher educational establishment]. (Abstract of Doctor’s thesis). Kyiv, Ukraine. (in Ukrainian).

Shyian, B. M. (1997). Teoretyko-metodychni osnovy pidhotovky vchyteliv fizychnoho vykhovannia v pedahohichnykh zakladakh. [Theoretical and methodological foundations for teachers of physical training in pedagogical institutions]. (Abstract of Doctor’s thesis). Kyiv, Ukraine. (in Ukrainian).

Brown, D. (2007). Teaching by Principles: An Interactive Approach to Language Pedagogy. 3rd ed. Pearson Education ESL. 569 p.

Fischer, B., & Fischer, L. (1979). Styles in teaching & learning. Educational Leadership, 36, 245-254.

Wrench, J. S., Richmond, V. P. & Gorham, J. (2001) Communication Affect & Learning in the Classroom. 2nd ed. Tapestry Press, MA. USA, 227 p.
DOI: https://doi.org/10.34142/23128046.2019.47.10

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.