ВНЕСОК ВІТЧИЗНЯНИХ ПЕДАГОГІВ У РОЗРОБКУ ПИТАНЬ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ-ВИХОВАТЕЛЯ

Н. Г. Тарарак

Анотація


На сучасному етапі розвитку Української держави, етапі активної модернізації системи освіти, особливу увагу необхідно акцентувати на відродженні, відновленні всього педагогічно цінного, що вже було накопичено людством. З огляду на це, у статті аналізується внесок вітчизняних педагогів (Феофан Вишенський, Іоанн Сергієв, Іван Успенський, Сергій Рачинський, Василь Зеньковський) у розробку питань підготовки вчителя до виховання молодого покоління.

Для poзв’язaння висунутої мети викopиcтано тaкi методи наукового пізнання, як: загальнонаукові (аналіз наукових джерел, синтез, узагальнення й систематизація зібраного матеріалу), історичні (порівняльно-історичний, структурно-системний, ретроспективний, актуалізації) та хронологічні.

Аналіз творів Феофана Вишенського, Іоанна Сергієва (Кронштадтського), Івана Успенського, Сергія Рачинського, Василя Зеньковського дозволяє стверджувати, що зазначені педагоги приділяли велику увагу питанням підготовки вчителя-вихователя до організації виховної діяльності з учнями. До провідних якостей, якими повинен володіти вчитель, педагоги відносили: наявність покликання, що виявляється ще до вступу на вчительські спеціальності; сумлінність; справедливість; ретельну підготовка до кожного уроку; постійне самовдосконалення; наявність наукових знань, котрі необхідні для здійснення професійної діяльності; постійне вдосконалення кожного уроку; турботу про те, щоб урок був більш цікавим, зрозумілим і доступним для засвоєння; любов до дітей, яка не закінчується навіть тоді, коли учні платять невдячністю, не цінують доброго ставлення до себе з боку вчителя і зловживають його любов’ю та ін.

З’ясовано, що проаналізовані твори зазначених авторів стосовно підготовки вчителя до організації виховної діяльності підростаючого покоління, відзначаються співзвучністю педагогічних ідей минулих років із сучасністю, а саме: розвиток дитини повинен відповідати її фізичним та духовним можливостям, природним здібностям; виховання дитини не можна пов’язувати з її фізичним та моральним насильством; виховання – це багатоаспектний процес, який здійснюється вихователями, вчителями, батьками та ін.; процес виховання повинен здійснюватися людьми, спеціально підготовленими.

Ключові слова: вчитель-вихователь, підготовка, виховання, молоде покоління.

 

        


Повний текст:

PDF

Посилання


Зеньковский В. Педагогика. Клин : Фонд «Христианская жизнь», 2004. 202 с.

Иоанн Сергиев (Кронштадтский). Моя жизнь во Христе. Репр. изд. М., 1990. 125 c.

Отец Иоанн Кронштадтский. СПб. : Изд-во Рус. Нар. Союза им. Михаила Архангела, 1909. 153 с.

Рачинский С. Сельская школа. М. : Педагогика, 1991. 278 с.

Смирнов П. Жизнь и учение преосвященного Феофана, Вышенского Затворника. 2-е изд. М, 1915. 135 с.

Смирнов П. Народное образование и церковноприходская школа. СПб., 1899. 126 с.

Фаддей (иеромонах). Записки по дидактике. Уфа, 1902. 125 с.

Феофан (епископ). Начертание христианского нравоучения. 2-е изд. М. : Типолитогр. И. Ефимова, 1895. 519 с.

Феофан, еп. Письма о духовной жизни. 3-е изд. Афонского Русского Пантелеймонова монастыря. М. : Типолитография, 1897. 253 с.

Феофан, еп. Путь ко спасению: (краткий очерк аскетики) М. : Типолитогр. И. Ефимова, 1899. 346 с.

REFERENCES:

Zen'kovskij V. (2004). Pedagogika. [Pedagogy]. Klin : Fond «Hristianskaja zhizn'», 202 s. (in Russian).

Ioann Sergiev (Kronshtadtskij) (1990). Moja zhizn' vo Hriste. [My life is in christ]. Repr. Izd., 125 s. (in Russian).

Otec Ioann Kronshtadtskij. (1909). [Father John of Kronstadt]. SPb. : Izd-vo Rus. Nar. Sojuza im. Mihaila Arhangela, 153 s. (in Russian).

Rachinskij S. (1991). Sel'skaja shkola. [Rural School]. M. : Pedagogika, 278 s. (in Russian).

Smirnov P. (1915). Zhizn' i uchenie preosvjashhennogo Feofana, Vyshenskogo Zatvornika. [The life and teachings of Reverend Theophanes, the Vyshensky Recluse]. 2-e izd. M, 135 s. (in Russian).

Smirnov P. (1899). Narodnoe obrazovanie i cerkovnoprihodskaja shkola. [Public education and parish school]. SPb.,126 s. (in Russian).

Faddej (ieromonah). (1902). Zapiski po didaktike. [Notes on didactics]. Ufa, 125 s. (in Russian).

Feofan (episkop). (1895) Nachertanie hristianskogo nravouchenija. [Inscription of Christian Morals]. 2-e izd. M. : Tipolitogr. I. Efimova, 519 s. (in Russian).

Feofan, ep. (1897). Pis'ma o duhovnoj zhizni. [Letters on spiritual life]. 3-e izd. Afonskogo Russkogo Pantelejmonova monastyrja. M. : Tipolitografija, 253 s. (in Russian).

Feofan, ep. (1899). Put' ko spaseniju: (kratkij ocherk asketiki) [The path to salvation: (a brief outline of asceticism)]. M. : Tipolitogr. I. Efimova, 346 s. (in Russian).
DOI: https://doi.org/10.34142/23128046.2019.47.11

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.