УЧІННЯ ЯК БАЗОВИЙ ЕЛЕМЕНТ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Г. С. Ткачук

Анотація


Перехід української освіти, науки й технології до євроінтеграції зумовлює потребу звернутись до оптимізації й розроблення методичної системи організації навчального процесу. Складність завдань із організації навчального процесу в закладах вищої освіти, що засновані на Болонських принципах, потребують нових ідей і підходів, що розвивають перспективи пошуку оптимальних технологій освітньої діяльності.

Метою статті є спроба представити учіння як елемент технології освітньої діяльності на основі сучасних психолого-педагогічних уявлень про її природу, рушійні сили і системоутворювальні фактори. Узагальнене та сформульоване поняття процесу учіння як такого, що має за мету досягнення певних знань, умінь та навичок.

У роботі застосовані теоретичні методи дослідження, такі, як аналіз, синтез, математичне моделювання. Визначені системоутворювальні структурні елементи учіння. Введені поняття вагових коефіцієнтів процесу викладання і процесу учіння та коефіцієнти збалансованості навчального процесу взагалі для характеристики якості організації навчального процесу.

Технологією учіння є процес досягнення його мети на основі зв’язаної системи методів, способів та засобів їхньої реалізації. При цьому використані навчально-методичні і наукові видання автора з хімічних навчальних дисциплін.

Ключові слова: навчальний процес, учіння, самоосвіта, сприймання, розуміння, запам’ятовування, актуальний інтерес, міцність знань, освітні технології.

 

 


Повний текст:

PDF

Посилання


Romanuke V. V. “An efficient technique for size reduction of convolutional neural networks after transfer learning for scene recognition tasks”, Applied Computer Systems, 2018. vol. 23, no. 2, pp. 141-149.

Romanuke V. V. “Fast-and-Smoother Uplink Power Control Algorithm Based on Distance Ratios for Wireless Data Transfer Systems,” Studies in Informatics and Control, 2019. vol. 28, iss. 2, pp. 147-156.

Tkachuk A., Karvan S. The Discipline Problem of Students under Condition of Academic Mobility. Abstracts of International Conference “New Perspectives in Science Education”, Florence, Italy, 14-15. 03.2013. Retrieved from: http://www.pixel-online.net/npse2013/acceptedabstracts.php.

Автомонов П. П. Дидактика вищої школи : підручник. К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет». 2008. 368 с.

Аналітична хімія. Класичні методи аналізу : лабораторний практикум для студентів напрямів підготовки «Хімія», «Хімічна технологія», «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». Хмельницький : ХНУ, 2014. 160 с.

Бендера І. М. Організація самостійної роботи студентів агроінженерних спеціальностей : Монографія. К. : Наукметодцентр аграрної освіти. 2007. 364 с.

Загальна психологія : підручник для студентів вищ. навч. закладів. За загальною редакцією акад. С. Д. Максименка. К. : Форум, 2000. 543 с.

Козаков В. А. Самостійна робота студентів як дидактична проблема. К. : НКМВО. 1990. 248 с.

Кузьмінський А. О., Омельяненко В. Л. Педагогіка : підручник. К. : Знання. 2007. 447 с.

Курінський В. О. Українська постпсихологічна авто дидактика. К. : вид-во ЗАТ Віпол. 2006. 484 с.

Скиба М. Є., Костогриз C. Г., Красильникова Г. В. Моніторинг якості навчального процесу у вищому закладі освіти : монографія. Хмельницький : ХНУ, 2009. 219 с.

Советский энциклопедический словарь. М. : Изд-во «Советская энциклопедия». 1980. 1659 с.

Ткачук А. С. Некоторые аспекты внедрения Болонской системы организации учебного процесса в Украине. Материалы 5-й Междунар. науч.-метод. конф. «Пути и формы совершенствования фармацевтического образования. Создание новых физиологически активных веществ» (Воронеж, 16-18.04.2013). Воронеж : изд.-полиграф. центр ВГУ, 2013. С. 131-134.

Ткачук Г. С. Проблеми позааудиторної самостійної роботи студентів та автодидактичні можливості їхнього вирішення. Витоки педагогічної майстерності: зб. наук. праць. Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2016. Вип. 17. С. 182-189.

Ткачук Г. С. Тематичний тезаурус у системі самоосвіти. Витоки педагогічної майстерності: зб. наук. праць. Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2017. Вип. 19. С. 333-341.

Ткачук Г. С. Автодидактичні передумови та важелі активізації позааудиторної самостійної роботи студентів. Педагогічний дискурс: зб. наук праць. Хмельницький : Хмельницька гум.-пед. академія, 2017. Вип. 22. С. 164-170.

Ткачук Г. С. Органічна хімія : Журнал лабораторного практикуму та методичні вказівки з курсу для студентів напрямів підготовки Хімія, Хімічна технологія та інженерія, Екологія, Технологія легкої промисловості закладів вищої освіти. Хмельницький : ХНУ, 2018. 119 с.

Ткачук Г. С. Особливості організаційно-методичного забезпечення системи самоосвіти. Наукові записки Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова: зб. наук. праць. К., 2017. Вип. СХХХV (135). С. 241-250.

Ткачук Г. С. Психолого-педагогічні та технологічні передумови організації здивування у навчальному процесі. Витоки педагогічної майстерності: зб. наук. праць. Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2019. Вип. 23. С. 199-205

Хімія: Зошит для лабораторних робіт, методичні вказівки до виконання практикуму, питання для контролю знань з курсу для студентів усіх напрямів, які вивчають хімію. Хмельницький : ХНУ, 2018. 68 с.

REFERENCES:

Avtomonov, P. P. (2008). Dydaktyka vyshchoi shkoly. [Didactics of high school]. Kyiv : Vydavnycho-polihrafichnyi tsentr «Kyivskyi universytet» (in Ukranian).

Bendera, I. M. (2007). Orhanizatsiia samostiinoi roboty studentiv ahroinzhenernykh spetsialnostei [Organization of independent work of students of agro-engineering specialties]. Monohrafiia. K: Naukmetodtsentr ahrarnoi osvity (in Ukranian).

Kozakov, V. A. (1990). Samostiina robota studentiv yak dydaktychna problema. [Independent work of students as a didactic problem]. Kyiv : NKMVO (in Ukranian).

Kurinskyi, V. O. (2006). Ukrainska postpsykholohichna avtodydaktyka. [Ukrainian Post-Psychological Auto Didactics]. Kyiv : vyd-vo ZAT Vipol (in Ukranian).

Kuzminskyi, A. O. & Omelianenko, V. L. (2007). Pedahohika. [Pedagogy]. Kyiv : Znannia (in Ukranian).

Maksymenko, S. D. (Ed.) (2000). Zahalna psykholohiia. [General Psychology]. Kyiv : Forum (in Ukranian).

Romanuke, V. V. (2018). An efficient technique for size reduction of convolutional neural networks after transfer learning for scene recognition tasks. Applied Computer Systems, 23 ( 2), 141-149.

Romanuke, V. V. (2019). Fast-and-Smoother Uplink Power Control Algorithm Based on Distance Ratios for Wireless Data Transfer Systems. Studies in Informatics and Control, 28 (2). 147-156.

Skyba, M. Ye., Kostohryz, S. H. & Krasylnykova, H. V. (2009). Monitorynh yakosti navchalnoho protsesu u vyshchomu zakladi osvity. [Monitoring the quality of the educational process in a higher education institution]. Khmelnytskyi : KhNU (in Ukranian).

Sovetskij jenciklopedicheskij slovar'. (1980). [Soviet encyclopedic dictionary]. M. : Izd-vo «Sovetskaja jenciklopedija» (in Russian).

Tkachuk, A. & Karvan, S. (2013). The Discipline Problem of Students under Condition of Academic Mobility, International Conference “New Perspectives in Science Education”, Florence, Italy. Retrieved from: http://www.pixel-online.net/npse2013/acceptedabstracts.php.

Tkachuk, A. S. (2013). Nekotorye aspekty vnedrenija Bolonskoj sistemy organizacii uchebnogo processa v Ukraine. [Some aspects of the implementation of the Bologna system of organization of the educational process in Ukraine]. Five International Conference, Ways and forms of improving pharmaceutical education. Creation of new physiologically active substances (131-134). Voronezh : izd.-poligraf. centr VGU (in Russian).

Tkachuk, H. S. (2014). Analitychna khimiia. Klasychni metody analizu. [Analytical chemistry. Classical methods of analysis]. Khmelnytskyi : KhNU (in Ukranian).

Tkachuk, H. S. (2014). Problemy pozaaudytornoi samostiinoi roboty studentiv ta avtodydaktychni mozhlyvosti yikhnoho vyrishennia. [Problems of students' out-of-class independent work and autodidactic possibilities of their solving]. Vytoky pedahohichnoi maisternosti: zb. nauk. prats. Poltava : Poltav. nats. ped. un-t imeni V. H. Korolenka, 17, 182-189 (in Ukranian).

Tkachuk, H. S. (2017). Tematychnyi tezaurus u systemi samoosvity. [Thematic thesaurus in the system of self-education]. Vytoky pedahohichnoi maisternosti: zb. nauk. prats. Poltava : Poltav. nats. ped. un-t imeni V. H. Korolenka, 19, 333-341 (in Ukranian).

Tkachuk, H. S. (2018). Khimiia : Zoshyt dlia laboratornykh robit. [Chemistry: Notebook for laboratory work]. Khmelnytskyi : KhNU. (in Ukranian).

Tkachuk, H. S. (2018). Orhanichna khimiia. [Organic chemistry]. Khmelnytskyi : KhNU. (in Ukranian).

Tkachuk, H. S. (2019). Psykholoho-pedahohichni ta tekhnolohichni peredumovy orhanizatsii zdyvuvannia u navchalnomu protsesi. [Psychological-pedagogical and technological prerequisites for the organization of astonishment in the educational process]. Vytoky pedahohichnoi maisternosti: zb. nauk. prats. Poltava : Poltav. nats. ped. un-t imeni V. H. Korolenka, 23, 199-205. (in Ukranian).

Tkachuk, H. S. (2017). Avtodydaktychni peredumovy ta vazheli aktyvizatsii pozaaudytornoi samostiinoi roboty studentiv. [Autodidactic prerequisites and levers for activating student extracurricular work]. Pedahohichnyi dyskurs: zb. nauk prats. Khmelnytskii : Khmelnytska hum.-ped. akademiia, 22, 164-170. (in Ukranian).

Tkachuk, H. S. (2017). Osoblyvosti orhanizatsiino-metodychnoho zabezpechennia systemy samoosvity. [Features of organizational and methodological support of the system of self-education]. Naukovi zapysky Nats. ped. un-tu imeni M. P. Drahomanova : zb. nauk. prats. Kyiv, SKhKhKhV (135), 241-250. (in Ukranian).
DOI: https://doi.org/10.34142/23128046.2019.47.12

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.