ФАСИЛІТАТИВНІ ВМІННЯ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ: СУТЬ, СТРУКТУРА, МІСЦЕ В СИСТЕМІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ФАСИЛІТАЦІЇ

Г. В. Трухан

Анотація


У статті зазначено актуальність вивчення питань педагогічної фасилітації, встановлено, що цей термін широко використовується в сучасній педагогічний та психологічній літературі, розглянуто сучасні тлумачення  поняття «фасилітація». Проаналізовано наукові підходи до визначення понять «педагогічна фасилітація» та «фасилітативні уміння педагога». Розглянуто педагогічну фасилітацію, як  специфічний вид діяльності, який сприяє усвідомленню особистістю власної  самоцінності, саморозвитку та самовдосконаленню. З’ясовано, що педагогічна фасилітація проявляється у стимулюванні, ініціюванні, заохоченні суб’єктів освітнього процесу до самостійного пошуку відповідей на питання, зазначено умови її результативності.

Установлено, що педагогічні вміння педагога полягають у здатності організовувати процес усвідомленого навчання та особистісного зростання. Зазначено, що до вмінь, якими повинен володіти педагог-фасілітатор, належать: уміння організовувати навчальний діалог, як фасилітацію процесів усвідомленого навчання та особистісного зростання; вміння уважно слухати, аналізувати та корегувати дії учнів, сприяти створенню ефективної поведінки, обирати нейтральну позицію, забезпечувати позитивний психологічний настрій, діяти превентивно; вміння концептуально мислити та прогнозувати результати власної педагогічної діяльності. Розкрито важливість саме такої педагогічної взаємодії, яка сприятиме тому, що кожен учень буде відчувати себе  прийнятим та почутим. Установлено, що характерною особливістю фасилітативних умінь педагога є педагогічна спрямованість та гнучкий підхід до реалізації власної діяльності. З’ясовано, що формування фасилітативних умінь можливе лише за умови роботи над собою та своїм саморозвитком. Відзначено, що це відбувається завдяки отриманню та доведенню до автоматизму певних знань та навичок.

Ключові слова: фасилітація, педагогічна фасилітація, фасилітативні уміння, педагог-фасілітатор, усвідомлене навчання, саморозвиток.

 

 


Повний текст:

PDF

Посилання


Адамська З. М. Культурологічна парадигма як методологічна основа розвитку фасилітативних здібностей майбутнього психолога [Електронний ресурс]. Психологія особистості. 2017. № 1. С. 51-59. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Po_2017_1_9

Волкова Н. П., Степанова А. А. Фасилітатор як важлива рольова позиція сучасного викладача вишу. Вісник університету імені Альфреда Нобеля. Педагогічні науки. Серія «Педагогіка і психологія». 2018. № 1 (15). С. 228-234.

Волошко Г. В. Фасилятивний підхід у діяльності викладача як сучасний напрям реформування вищої освіти. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2016. № 9 (63). С. 96-106.

Галіцан О. А. Теоретичне підґрунтя проблеми застосування принципів педагогічної фасилітації у професійній діяльності вчителя сучасної школи. Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія 16: Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики : зб. наук. праць. К. 2012. Вип. 18 (28). С. 129-132.

Гарькавець С. О. Координати психологічного виміру фасилітативної компетентності педагога. Науково-методичний журнал «Освіта на Луганщині». 2016. № 1 (42). С. 4-6.

Гельбак А. М. Концептуальне обґрунтування програми фасилітативного впливу вчителя на розвиток комунікативних навичок у підлітків. Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. Т. 7, Вип. 20, Ч. 1, 2011. С. 96-99.

Гура Т. В. Педагогічна фасилітація – механізм розвитку лідерського потенціалу студентів в умовах технічного університету. Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія, 2014. № 3. С. 32-44.

Казанжи М. Й. Фасилітація в підготовці фахівців соціономічного профілю. Вісник ОНУ ім. І. І. Мечникова. Психологія. 2015, Т. 20, Вип. 3 (37). Ч. 1. С. 31-42.

Коломійченко C. Ю. Підготовка майбутнього вчителя у вищих педагогічних навчальних закладах до організації фасилітаційного спілкування з учнями: автореф. дис. … канд. пед… наук за спец. 13.00.04. ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. Харків, 2010. 24 с.

Литвин І. М. Творчість як одна із педагогічних умов фасилітативної діяльності соціального педагога. Вісник Черкаського університету. Серія «Педагогічні науки», 2014. № 24 (317). С. 63-67.

Мартынова А. В. Фасилитация как технология организационного развития и изменений. М. : Организационная психология. Т. 1. № 2, 2011. С. 53-91. Режим доступу: www.orgpsyjournal.hse.ru

Мухаметзянова Ф. Г., Хайрутдинов Р. Р. О феномене фасилитации в высшем образовании. Казанский весник молодых учених. Педагогические науки. Казань, 2017. №2 (2). Т. 1. С. 9-10.

Нестеренко В. В. Фасилітативна підтримка студентів у процесі їхньої самореалізації і саморозвитку як суб’єктів самостійної навчальної діяльності. Збірник наукових праць Херсонського державного університету. Педагогічні науки. 2014. Вип. 65. С. 248-254. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2014_65_49

Ромашина С. Я., Майер А. А. Фасилитативная педагогика в высшем образовании. Профессиональное образование в России и за рубежом. Кемерово: Кузбасский региональный институт развития профессионального образования, 2012, 2 (6). С. 42-49.

Скибицкий Э. Г., Скибицкая И. Ю. Применение педагогической фасилитации при подготовке магистров в образовательной организации. Сибирская финансовая школа. Новосибирск, 2017. №5. С. 90-94.

Сумина В. Е. Развитие умений фасилитации общения у студентов в процессе овладения иноязычной речью: автореф. дис. …канд. пед. наук за спец. 13.00.08. Ростовский государственный педагогический университет. Ростов н/Д, 2006. С. 25-27.

Тетина С. В. Фасилитаторская деятельность учителя в процессе подготовки школьников к предметным олимпиадам. Международный научный журнал «Символ науки», 2017. № 04-2. С. 187-189.

Фісун О. В. Педагогічна фасилітація як багатозначний феномен. Засоби навчальної та науково-дослідної роботи: зб. наук. праць ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2010. №. 34. С. 133-139.

Шахматова О. Н. Педагогическая фасилитация: особенности формирования и развития. Профессиональное образование. 2006. № 3. С. 118-126.

REFERENCES:

Adamska, Z. M. (2017) Kulturolohichna paradyhma yak metodolohichna osnova rozvytku fasylitatyvnykh zdibnostei maybutnoho psykholoha. [The cultural paradigm as a methodological basis for the development of the facultative abilities of the future psychologist] Psykholohiia osobystosti. 1. S. 51-59. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Po_2017_1_9 (in Ukranian).

Fisun, O. V. (2010) Pedahohichna fasylitatsiia yak bahatoznachnyi fenomen. [Pedagogical facilitation as a multifaceted phenomenon]. Zasoby navchalnoi ta naukovo-doslidnoi roboty: zb. nauk. prats KHPU im. H. S. Skovorody. 34. S. 133-139. (in Ukranian).

Halitsan, O. A. (2012) Teoretychne pidgruntia problemy zastosuvannia pryntsypiv pedahohichnoi fasylitatsii u profesiinii diialnosti vchytelia suchasnoi shkoly. [Theoretical basis of the problem of applying the principles of pedagogical facilitation in the professional activity of the teacher of the modern school]. Naukovyi chasopys NPU im. M. P. Drahomanova: zb. nauk. Prats. K., Vyp. 18 (28). S. 129-132 (in Ukranian).

Harkavets, S. O. (2016) Koordynaty psykholohichnoho vymiru fasylitatyvnoi kompetentnosti pedahoha. [Coordinates of psychological dimension of teacher's facultative competence]. Naukovo-metodychnyi zhurnal «Osvita na Luhanshchyni». 1 (42). S. 4-6. (in Ukranian).

Helbak, A. M. (2011) Kontseptualne obgruntuvannia prohramy fasylitatyvnoho vplyvu vchytelia na rozvytok komunikatyvnykh navychok u pidlitkiv. [Conceptual substantiation of the program of the facilitative influence of the teacher on the development of communication skills in adolescents]. Aktualni problemy psykholohii: zb. nauk. prats Instytutu psykholohii imeni H. S. Kostuka NAPN Ukrainy T.7, vyp. 20, ch.1. S. 96-99. (in Ukranian).

Hura, T. V. (2014) Pedahohichna fasylitatsiia – mekhanizm rozvytku liderskoho potentsialu studentiv v umovakh tekhnichnoho universytetu. [Pedagogical facilitation is a mechanism for developing students' leadership potential in a technical university]. Teoriia i praktyka upravlinnia sotsialnymy systemamy: filosofiia, psykholohiia, pedahohika, sotsiolohiia. 3. S. 32-44. (in Ukranian).

Kazanzhy, M. Y. (2015) Fasylitatsiia v pidhotovtsi fakhivtsiv sotsionomichnoho profiliu [Facilitation in the preparation of socio-economic specialists]. Visnyk ONU im. I. I. Mechnykova. T. 20. Vyp. 3 (37). Ch. 1. S. 31-42. (in Ukranian).

Kolomiichenko, S. Yu. (2010) Pidhotovka maibutnoho vchytelia u vyshchykh pedahohichnykh navchalnykh zakladakh do orhanizatsii fasylitatsiinoho spilkuvannia z uchniamy [Preparation of the future teacher in higher pedagogical institutions for organization of facilitation communication with students]. (Abstract of candidate’s thesis). Kharkiv, Ukraine (in Ukranian).

Lytvyn, I. M. (2014) Tvorchist yak odna iz pedahohichnykh umov fasylitatyvnoi diialnosti sotsialnoho pedahoha [Creativity as one of the pedagogical conditions for the facilitative activity of the social educator]. Visnyk Cherkaskoho universytetu. 24 (317). S. 63-67. (in Ukranian).

Martynova, A. V. (2011) Fasilitacija kak tehnologija organizacionnogo razvitija i izmenenij. [Facilitation as a technology for organizational development and change]. Moskva : Organizacionnaja psihologija. T. 1. 2, S. 53–91. Retrieved from: www.orgpsyjournal.hse.ru (in Russian).

Muhametzjanova, F. G. & Hajrutdinov, R. R. (2017) O fenomene fasilitacii v vysshem obrazovanii. [On the Facilitation Phenomenon in Higher Education]. Kazanskij vesnik molodyh uchenih. Pedagogicheskie nauki. Kazan', 2 (2). T. 1. S. 9-10. (in Russian).

Nesterenko, V. V. (2014) Fasylitatyvna pidtrymka studentiv u protsesi yikhnoi samorealizatsii i samorozvytku yak subiektiv samostiinoi navchalnoi diialnosti. [Facilitative support of students in the process of their self-realization and self-development as subjects of independent educational activity]. Zbirnyk naukovykh prats Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Pedahohichni nauky. Vyp. 65. S. 248-254. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2014_65_49 (in Ukranian).

Romashina, S. Ja. & Majer, A. A. (2012) Fasilitativnaja pedagogika v vysshem obrazovanii. [ Facilitative pedagogy in higher education]. Professional'noe obrazovanie v Rossii i za rubezhom. Kemerovo: Kuzbasskij regional'nyj institut razvitija professional'nogo obrazovanija, 2 (6). S. 42-49. (in Russian).

Shahmatova, O. N. (2006) Pedagogicheskaja fasilitacija: osobennosti formirovanija i razvitija. [Pedagogical facilitation: features of formation and development]. Professional'noe obrazovanie. 3. S. 118-126. (in Russian).

Skibickij, Je. G. & Skibickaja, I. Ju. (2017) Primenenie pedagogicheskoj fasilitacii pri podgotovke magistrov v obrazovatel'noj organizacii. [The use of pedagogical facilitation in the preparation of masters in an educational organization]. Sibirskaja finansovaja shkola. Novosibirsk, 5. S. 90-94. (in Russian).

Sumina, V. E. (2006) Razvitie umenij fasilitacii obshhenija u studentov v processe ovladenija inojazychnoj rech'ju [Development of communication facilitation skills among students in the process of mastering a foreign language]. (Abstract of candidate’s thesis, Rostovskij gosudarstvennyj pedagogicheskij universitet). Rostov n/D, Russia (in Russian).

Tetina, S. V. (2017) Fasilitatorskaja dejatel'nost' uchitelja v processe podgotovki shkol'nikov k predmetnym olimpiadam. [Facilitator activity of a teacher in the process of preparing schoolchildren for subject Olympiads]. Mezhdunarodnyj nauchnyj zhurnal «Simvol nauki», 04-2. S. 187-189. (in Russian).

Volkova, N. P. & Stepanova, A. A. (2018) Fasylitator yak vazhlyva rolova pozytsiia suchasnoho vykladacha vyshu. [The facilitator as an important role position of the modern teacher of higher education]. Visnyk universytetu imeni Alfreda Nobelya. Pedahohichni nauky. 1 (15). S. 228-234. (in Ukranian).

Voloshko, H. V. (2016) Fasyliatyvnyi pidkhid u diialnosti vykladacha yak suchasnyi naprim reformuvannia vyshchoi osvity. [Facilitative approach in teacher activity as a modern direction of higher education reform]. Pedahohichni nauky: teoriia, istoriia, innovatsiini tekhnolohii. 9 (63). S. 96-106. (in Ukranian).
DOI: https://doi.org/10.34142/23128046.2019.47.13

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.