ПРАКТИКО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ТРЕНЕРА З БОКСУ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

О. О. Хижняк

Анотація


У статті обґрунтовано перспективи застосування практико-орієнтованого підходу в системі професійної підготовки тренера з боксу в закладах вищої освіти. Проблема забезпечення якості підготовки майбутніх тренерів з боксу та їх подальшого успішного працевлаштування робить актуальною орієнтацією закладів вищої освіти на здатність їх випускників до практичної реалізації надбаних компетенцій та ставить питання про доцільність розробки механізму взаємодії університету і потенційних роботодавців, якими в типових випадках є спортивні школи різного типу.

Встановлено, що практико-орієнтований підхід спрямований на надбання не тільки знань, але й умінь, навичок і досвіду практичної діяльності. Аналіз комплексу літературних джерел дозволив установити, що досить часто практико-орієнтований підхід дослідники розглядають як метод викладання і навчання в поєднанні з практичною діяльністю, орієнтацією навчального процесу на кінцевий продукт навчання – формування і розвиток професійних компетенцій.

Нові технології підготовки майбутнього тренера можуть розроблятися на основі практико-орієнтованого підходу, що підвищить вмотивованість студентів до успішного формування власної професійної компетентності. Практико-орієнтований підхід – це метод підготовки майбутнього тренера, що дозволяє студентам поєднувати навчання у вищому закладі освіти з практичною роботою. У статті встановлено, що практико-орієнтований підхід реалізовується за допомогою розробленої моделі, що включає цільовий, змістовий та технологічний компоненти.

Практико-орієнтований підхід у дослідженні визначається одним із найефективніших засобів професіоналізації підготовки тренера з боксу, оскільки максимально наближує студентів до майбутньої професійної діяльності. Його сутність полягає в організації навчального процесу в контексті майбутньої професії шляхом відтворення у формах і методах навчальної діяльності студентів реальних психолого-соціальних ситуацій, що супроводжують професійну діяльність тренера.

Ключові слова: практико-орієнтований підхід, спортивно-педагогічна освіта, майбутній тренер з боксу, професійна підготовка тренера.

 

 


Повний текст:

PDF

Посилання


Бахметова Ю. Н. Реализация практико-ориентированного подхода в процессе формирования методической культуры будущих педагогов-психологов в профессиональном обучении. Вестник Майкопского государственного университета. 2012. № 4. С. 112-116.

Бобраков С. Реформування змісту професійної підготовки вчителів у ВНЗ Німеччини: практико-орієнтований підхід. Порівняльна професійна педагогіка. 2012. № 2. С. 161-168.

Бондаренко Т. Н. Функциональная модель эффективного практико-ориентированного обучения в высшем учебном заведении. Интернет-журнал «Науковедение». 2013. №4.

Голуб Л. О. Наскрізна програма практики студентів ІІ та IV курсів І рівня освіти факультету фізичного виховання денної форми навчання. Галузь знань 01 Освіта за спеціальністю за спеціальністю 017. Фізична культура і спорт. Полтава. 2018. 16 с.

Майковська В. І. Практико-орієнтоване навчання як засіб професіоналізації підготовки майбутніх фахівців в Україні. Проблеми інженерно-педагогічної освіти. 2016. № 50-51. С. 161-167.

Образцов П. И. Проектирование и конструирование профессионально-ориентированной технологии обучения. Орел : ОГУ. 2003. 94 с.

Петренко Л. М. Практико-орієнтований підхід до формування змісту підвищення кваліфікації педагогів за дистанційною формою. Методичні засади підвищення кваліфікації педагогічних працівників системи професійної освіти: збірник матеріалів Всеукраїнської Інтернет-конференції. Хмельницький. 2016. С. 465-469.

Ялалов Ф. Деятельностно-компетентностный подход к практикоориентированному образованию. Высшее образование в России. 2008. № 1. С. 89-93.

Pietsch S. Begleiten und begleitet werden. Praxisnahe Fallarbeit – ein Beitrag zur Professionalisierung in der universitären Lehrerbildung. Kassel : Kassel University Press. 2010. 294 s.

Post E.-M. Der Einsatz von handlungs-, erfahrungs- und erlebnisorientierten Methoden in der Lehrerinnen- und Lehrerfortbildung von pädagogischen Führungskräften zur Initiierung von Lernen. Studien zur Verknüpfung von Erfahrung, Reflexion und Transfer. Leipzig : Univ. Dass. 2010. 791 s.

Warnek D. Aktionsforschung und Praxisbezug in der Darf-Lehrerausbildung. Dagmara Warneke. Kassel : Kassel Univ. Press, 2007. 599 s.

REFERENCES:

Bahmetova, Ju. N. (2012). Realizacija praktiko-orientirovannogo podhoda v processe formirovanija metodicheskoj kul'tury budushhih pedagogov-psihologov v professional'nom obuchenii. [The implementation of a practice-oriented approach in the process of forming a methodological culture of future teachers-psychologists in vocational training]. Vestnik Majkopskogo gosudarstvennogo universiteta. № 4. S. 112-116. (in Russian).

Bobrakov, S. (2012). Reformuvannia zmistu profesiinoi pidhotovky vchyteliv u vnz nimechchyny: praktyko-oriientovanyi pidkhid. [Reforming the Content of Teacher Training in German Universities: A Practically Oriented Approach] Porivnialna profesiina pedahohika. № 2. S. 161-168. (in Ukranian).

Bondarenko, T. N. (2013). Funkcional'naja model' jeffektivnogo praktiko-orientirovannogo obuchenija v vysshem uchebnom zavedenii. [Functional model of effective practice-oriented education in higher education]. Internet-zhurnal «Naukovedenie». №4. (in Russian).

Holub, L. O. (2018). Naskrizna prohrama praktyky studentiv II ta IV kursiv I rivnia osvity fakultetu fizychnoho vykhovannia dennoi formy navchannia. Haluz znan 01 Osvita za spetsialnistiu za spetsialnistiu 017. Fizychna kultura i sport. [Program of practice for students of II and IV courses of I level of education of the faculty of physical education of full-time education. Area of Knowledge 01 Specialty Education Specialty 017. Physical Education and Sports]. Poltava. 16 s. (in Ukranian).

Jalalov, F. (2008). Dejatel'nostno-kompetentnostnyj podhod k praktikoorientirovannomu obrazovaniju. [Competency-based approach to practice-oriented education]. Vysshee obrazovanie v Rossii. № 1. S. 89-93. (in Russian).

Maikovska, V. I. (2016). Praktyko-oriientovane navchannia yak zasib profesionalizatsii pidhotovky maibutnikh fakhivtsiv v Ukraini. [Practice-oriented training as a means of professionalizing the training of future specialists in Ukraine]. Problemy inzhenerno-pedahohichnoi osvity. № 50-51. S. 161-167. (in Ukranian).

Obrazcov, P. I. (2003). Proektirovanie i konstruirovanie professional'no-orientirovannoj tehnologii obuchenija. [Design and construction of professionally-oriented training technology]. Orel : OGU. 94 s. (in Russian).

Petrenko, L. M. (2016). Praktyko-oriientovanyi pidkhid do formuvannia zmistu pidvyshchennia kvalifikatsii pedahohiv za dystantsiinoiu formoiu. [Practically oriented approach to forming contents of educational development of teachers by distance learning]. Metodychni zasady pidvyshchennia kvalifikatsii pedahohichnykh pratsivnykiv systemy profesiinoi osvity: zbirnyk materialiv Vseukrainskoi Internet-konferentsii. Khmelnytskyi. S. 465–469. (in Ukranian).

Pietsch, S. (2010). Begleiten und begleitet werden. Praxisnahe Fallarbeit – ein Beitrag zur Professionalisierung in der universitären Lehrerbildung. [Accompany and be accompanied. Practical case work - a contribution to professionalisation in university teacher training]. Kassel : Kassel University Press. 294 s. (in German).

Post, E.-M. (2010). Der Einsatz von handlungs-, erfahrungs- und erlebnisorientierten Methoden in der Lehrerinnen- und Lehrerfortbildung von pädagogischen Führungskräften zur Initiierung von Lernen. [The use of action, experience and experience-oriented methods in the teacher training of educational leaders to initiate learning.]. Studien zur Verknüpfung von Erfahrung, Reflexion und Transfer. Leipzig : Univ. Dass. 791 s. (in German).

Warnek, D. (2007). Aktionsforschung und Praxisbezug in der Darf-Lehrerausbildung. [Action research and practical relevance in the Darf teacher training]. Dagmara Warneke. Kassel : Kassel Univ. Press, 2007. 599 s. (in German).
DOI: https://doi.org/10.34142/23128046.2019.47.14

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.