ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЯК КЛЮЧОВА ВИМОГА НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

А. В. Черненко

Анотація


Застосування інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі сьогодні є одним із головних інструментів забезпечення успіху Нової української школи. Важливість запровадження сучасних ІКТ в освітній процес обумовлена необхідністю формування інформаційно-цифрової компетентності вчителів іноземної мови,  яка визнана однією з ключових компетентностей, що визначає актуальність дослідження. Стаття присвячена проблемі формування однієї із важливих компетентностей вчителів іноземної мови – інформаційно-цифрової. Метою статті є аналіз використання вчителем іноземної мови  інформаційно-комунікаційних технологій та вивчення їх впливу на формування інформаційно-цифрової компетентності. Для досягнення мети використано загальнонаукові методи теоретичного рівня: аналіз, синтез і систематизація праць авторів із проблеми дослідження інформаційно-цифрової компетентності; логіко-системний, проблемно-цільовий, порівняльний аналіз із метою теоретичного обґрунтування особливостей використання ІКТ технологій. Результати дослідження полягають у низці напрацювань.  Розкрита концепція компетентнісного підходу в навчальному процесі на сучасному етапі реформування освітньої галузі. Виділено основні  функції  використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі. Також запропонована класифікація засобів ІКТ відповідно до їх застосування у діяльності вчителів. Особлива увага в роботі приділена  формуванню інформаційно-цифрової компетентності майбутніх учителів іноземних мов як основної складовою навчального процесу. Описані  характеристики навичок, необхідних для успішного формування інформаційно-цифрової компетентності та комплекс заходів щодо вивчення іноземних мов за допомогою ІКТ. Особлива увага у роботі приділена використанню ІКТ на уроках іноземних мов, що дає нові можливості учням, а також підтримує вчителів у вирішенні окремих дидактичних завдань. Розглянуто переваги та труднощі використання ІКТ на уроках іноземної мови.

Ключові слова: інформаційно-цифрова компетентність; інформаційно-комунікаційні технології; цифрова грамотність, іноземна мова.

 

 


Повний текст:

PDF

Посилання


Desai, S. (2010). Role of Information Communication Technologies in Education. Proceedings of the 4th National Conference; INDIA. Computing for Nation Development. Retrieved from http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://ijrar.com/upload_issue/ijrar_issue_1390.pdf

E-Skills for the 21st Century: Fostering Competitiveness, Growth and Jobs (2010). European E-competence Framework. Version 2.0. Retrieved from www.ecompetences.eu.

Kostikova, I. I. (2018). Information and communication technologies in students’ language learning. International Journal of Education and Science, 1(1-2), 7–14.

Kostikova, I., Viediernikova, T., Holubnycha, L., & Miasoiedova, S. (2019). The Competency-Based Approach to Passing First Certificate in English. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 11(1), 117-130.

Биков В.Ю. Сучасні завдання інформатизації освіти [Електронний ресурс]. Інформаційні технології і засоби навчання. 2010. № 1 (15). https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt.

Бученко І. В. Комп’ютеризація навчання – свідчення професійної майстерності педагога. К. : Інститут післядипломної педагогічної освіти, 2007. 192 с.

Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках іноземної мови: тематичний збірник праць. За заг. редакцією А. О. Лавренчука. Рівне : РОІППО, 2013. 29 с.

Коваль Т. І. Підготовка викладачів вищої школи: інформаційні технології у педагогічній діяльності: навч.-метод. посіб. К.: Вид. центр НЛУ, 2009. 380 с.

Нова українська школа: порадник для вчителя. За заг. ред. Н. М. Бібік. К : Літера ЛТД, 2018. 160 с.

Пєтухова Л. Є. Інформатична компетентність майбутнього фахівця як педагогічна проблема. Комп’ютер у школі та сім’ї. 2008. № 1. С. 3-5.

Роберт И. В., Самойленко П. И. Информационные технологии в науке и образовании. М.: ШколаПресс, 1998. 178 с.

Цифрова компетентність сучасного вчителя нової української школи: зб. тез доповідей учасників всеукр. наук.-практ. семінару (Київ, 28 лютого 2018 р.). За заг. ред. О. Е Коневщинської, О. В.Овчарук. К. : Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 2018 – 61 с.

Швачич Г. Г. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології: Навчальний посібник. Дніпро: НМетАУ, 2017. 230 с.,

REFERENCES:

Bibik, N. M. (Ed.) (2018) Nova ukrainska shkola: poradnyk dlia vchytelia [New Ukrainian School: Teacher Advisor]. Kyiv : Litera LTD. 160 p. (in Ukranian).

Buchenko, I. V. (2007). Kompiuteryzatsiia navchannia – svidchennia profesiinoi maisternosti pedahoha. [Computerization of learning is a testament to the teacher's professional skill] K.: Instytut pisliadyplomnoi pedahohichnoi osvity, 192 р. (in Ukranian).

Bykov, V. Iu. (2010). Suchasni zavdannia informatyzatsii osvity. [Modern tasks of informatization of education] Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia. No.1 (15). Retrieved from https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt. (in Ukranian).

Desai, S. (2010). Role of Information Communication Technologies in Education. Proceedings of the 4th National Conference; INDIA. Computing for Nation Development. Retrieved from http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://ijrar.com/upload_issue/ijrar_issue_1390.pdf

E-Skills for the 21st Century: Fostering Competitiveness, Growth and Jobs (2010). European E-competence Framework. Version 2.0. Retrieved from www.ecompetences.eu.

Konevshchynska, O. E. & Ovcharuk, O. V. (Ed) (2018, February 28) Tsyfrova kompetentnist suchasnoho vchytelia novoi ukrainskoi shkoly [Digital competence of the modern teacher of the new Ukrainian school]: zb. tez dopovidei uchasnykiv vseukr. nauk.-prakt. seminaru Kyiv: Instytut informatsiinykh tekhnolohii i zasobiv navchannia NAPN Ukrainy, p. 61 (in Ukranian).

Kostikova, I. I. (2018). Information and communication technologies in students’ language learning. International Journal of Education and Science, 1(1-2), 7–14,

Kostikova, I., Viediernikova, T., Holubnycha, L., & Miasoiedova, S. (2019). The Competency-Based Approach to Passing First Certificate in English. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 11(1), 117-130.

Koval, T. I. (2009). Pidhotovka vykladachiv vyshchoi shkoly: informatsiini tekhnolohii u pedahohichnii diialnosti [Training of high school teachers: information technologies in pedagogical activity]. K.: Vyd. tsentr NLU. 380 p. (in Ukranian).

Lavrenchuk, A. (Ed.) (2013) Vykorystannia informatsiino-komunikatsiinykh tekhnolohii na urokakh inozemnoi movy [Use of information and communication technologies in foreign language lessons]: tematychnyi zbirnyk prats. Rivne: ROIPPO. 29 p. (in Ukranian).

Pietukhova, L. Ie. (2008). Informatychna kompetentnist maibutnoho fakhivtsia yak pedahohichna problema. [Informative competence of the future specialist as a pedagogical problem]. Kompiuter u shkoli ta simi. 1. pp. 3-5. (in Ukranian).

Robert, Y. V. & Samoilenko, P. Y. (1998). Ynformatsyonnыe tekhnolohyy v nauke y obrazovanyy. [Information Technology in Science and Education]. Mοskva : ShkolaPress, 178 p. (in Russian).

Shvachych, H. H. (2017). Suchasni informatsiino-komunikatsiini komunikatsiini tekhnolohii. [Modern information and communication technologies]. Dnipro: NMetAU, 230 p. (in Ukranian).
DOI: https://doi.org/10.34142/23128046.2019.47.15

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.