СПЕЦИФІКА ВИКОРИСТАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИКЛАДАННІ ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

I. О. Шпак

Анотація


Сучасний стан розвитку України висуває нові вимоги до підготовки фахівців. Вирішення зазначеного завдання пов’язане з підвищенням якості економічної освіти фахівців усіх галузей суспільства. З огляду на це, підвищення ефективності викладання дисциплін економічного спрямування у закладах освіти будь-якого рівню і профілю набуває особливої цінності.   Мета статті полягає в аналізі особливостей використання педагогічних технологій в процесі навчання економічних дисциплін студентів закладів вищої освіти. Для вирішення поставленої мети використано загальнонаукові методи дослідження такі, як: аналіз, синтез, систематизація, зіставлення, узагальнення, порівняння з метою визначення специфіки використання сучасних педагогічних технологій при вивченні економічних дисциплін студентами закладів вищої освіти.

З’ясовано, що масове використання педагогічних технологій почалося з початку 60-х років ХХ століття. Цей процес був пов’язаний із реформуванням американської та європейської школи. Як відомо, вперше поняття  «педагогічна технологія» було введено до наукового обігу в США. 

Сьогодні питанням визначення суті педагогічних технологій, їх класифікації, особливостей використання при викладанні навчальних дисциплін присвячені праці як вітчизняних (В. Беспалько, В. Боголюбова, Т. Ільїна, М. Кларін, З. Малькова, М. Нікандров, Є. Полат, ГСелевко, В. Чупрусов), так і зарубіжних (Андерсон, Дж. Блок, Б. Блум, Р. Мейджер та ін.) дослідників.

Як свідчать результати проведеного дослідження, науковці, констатуючи факт необхідності використання педагогічних технологій при викладанні економічних дисциплін у закладах вищої освіти, висловлюють різні точки зору з цього питання, котрі суттєво доповнюють одна одну. Сформульовані вченими висновки щодо особливостей використання педагогічних технологій у діяльності вищої школи важливо також ураховувати в процесі викладання економічних дисциплін.

Отже, сучасна педагогічна технологія являє собою сукупність способів педагогічного впливу, передбачає конкретний набір прийомів, методів, засобів. Ефективне використання педагогічних технологій при викладанні предметів економічного циклу дозволяє викладачеві отримати більш дієвий результат у навчанні студентів і задоволення від власної діяльності.

Ключові слова: педагогічна технологія, економічні дисципліни, навчання, заклад вищої освіти, викладач.


Повний текст:

PDF

Посилання


Гребенюк О. С. Общая педагогика: Курс лекций. Калининград, 1996.

Гузеев В. В. Системные основания образовательной технологии. М.: Знание, 1995.

Кашлев С. С. Современные технологии педагогического процесса: Пособие для педагогов. Минск: Университетское образование, 2000.

Кукушин В. С. Педагогические технологии. Москва-Ростов-на-Дону, 2004. С. 6-43.

Кушнир A. M. Педагогика иностранного языка. Школьные технологии, 1998, № 6.

Махмутов М. И., Ибрагимов Г. И. Педагогические технологии развития мышления. Казань, 1993.

Олешков М. Ю. Современные образовательные технологии: учебное пособие. Нижний Тагил: НТГСПА, 2011. С. 6-12.

Педагогика: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. Под ред. В. А. Сластенина. М. : Издательский центр «Академия», 2002. с. 272.

Савельев А. Я. Новые информационные технологии в обучении. Современная высшая школа. 1990. № 3-4.

Селевко Г. К. Энциклопедия образовательных технологий. В 2-х томах. М.: НИИ школьных технологий, 2006. С. 30-51.

Сериков В. В. Образование и личность. Теория и практика проектирования образовательных систем. М.: Логос, 1999. 236 с.

Чупрасов В. И. Современные технологии в образовании. Воронеж, 2000.

REFERENCES:

Chuprasov, V. I. (2000) Sovremennye tehnologii v obrazovanii. [Modern technologies in education]. Voronezh (in Russian).

Grebenjuk, O. S. (1996) Obshhaja pedagogika: Kurs lekcij. [General Pedagogy: Lecture Course]. Kaliningrad (in Russian).

Guzeev, V. V. (1995) Sistemnye osnovanija obrazovatel'noj tehnologii. [Systemic Foundations of Educational Technology]. M.: Znanie (in Russian).

Kashlev, S. S. (2000) Sovremennye tehnologii pedagogicheskogo processa [Modern technologies of the pedagogical process]. Posobie dlja pedagogov. Minsk: Universitetskoe obrazovanie (in Russian).

Kukushin, V. S. (2004) Pedagogicheskie tehnologii. [Pedagogical technologies]. Moskva-Rostov-na-Donu, S. 6-43 (in Russian).

Kushnir, A. M. (1998) Pedagogika inostrannogo jazyka. [Pedagogy of a foreign language]. Shkol'nye tehnologii, 6 (in Russian).

Mahmutov, M. I. & Ibragimov, G. I. (1993) Pedagogicheskie tehnologii razvitija myshlenija. [Pedagogical technologies for the development of thinking]. Kazan' (in Russian).

Oleshkov, M. Ju. (2011) Sovremennye obrazovatel'nye tehnologii. [Modern educational technologies]. Uchebnoe posobie. Nizhnij Tagil: NTGSPA, S. 6-12 (in Russian).

Savel'ev, A. Ja. (1990) Novye informacionnye tehnologii v obuchenii. [New Information Technologies in Learning]. Sovremennaja vysshaja shkola. 3-4 (in Russian).

Selevko, G. K. (2006) Jenciklopedija obrazovatel'nyh tehnologij. [Encyclopedia of Educational Technologies]. V 2-h tomah. M.: NII shkol'nyh tehnologij, S. 30-51 (in Russian).

Serikov, V. V. (1999) Obrazovanie i lichnost'. [Education and personality]. Teorija i praktika proektirovanija obrazovatel'nyh sistem. M.: Logos (in Russian).

Slastenin, V. A. (Ed.) (2002) Pedagogika. [Pedagogy]. Ucheb. posobie dlja stud. vyssh. ped. ucheb. zavedenij. M. : Izdatel'skij centr «Akademija» (in Russian).
DOI: https://doi.org/10.34142/23128046.2019.47.16

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.