ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ЖІНОЦТВА У ПРАВОСЛАВНИХ МОНАСТИРЯХ УКРАЇНИ ДО ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДОГО ПОКОЛІННЯ (ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.)

Л. А. Штефан, К. Є. Каліна

Анотація


У статті проаналізовано особливості підготовки жіноцтва у православних монастирях України до духовно-морального виховання молодого покоління в ХІХ – на початку ХХ століття. При проведенні дослідження використано: історичні методи (історико-типологічний, історико-структурний, хронологічний, ретроспективний), що дозволили простежити розвиток питань, які вивчаються, в зазначений період; загальнонаукові (аналіз, синтез, систематизація, зіставлення, узагальнення) з метою з’ясування ступеня дослідженості проблеми, яка вивчається; порівняльно-змістовий, що дав змогу порівняти зміст, форми та методи підготовки жіноцтва у православних монастирях України до духовно-морального виховання учнів у досліджуваний період.

Установлено, що в ХІХ – на початку ХХ століття в усіх навчально-виховних закладах Російської імперії (а також і на українських теренах, що входили до її складу) духовно-моральне виховання здійснювалося з обов’язковим урахуванням релігійних православних принципів. Метою навчання і виховання в школах при монастирях було формування духовно-моральної особистості, яка вірить у божественне створення світу, шанує все, що створене Богом.

Проаналізовані нами питання підготовки жіноцтва до духовно-морального виховання підростаючого покоління, відзначаються співзвучністю педагогічних ідей минулих років із сучасністю, а саме: духовно-моральне виховання повинно будуватися на православних засадах; ефективній організації духовно-морального виховання сприяють такі форми позаурочної роботи, як: літературні вечори, вокально-літературні ранки, виставки, екскурсії, випуск училищних журналів та газет; при організації духовно-морального виховання учнів педагогічно доцільно використовувати такі методи виховання, як: переконання, позитивний приклад, нагадування, настанова, прохання, попередження, привчання (посилення волі), заохочення (нагороди) та покарання.

Доведено, що зміст, форми і методи духовно-морального виховання учениць у монастирських школах визначеного періоду мали в цілому прогресивне значення. Зокрема, у навчальних програмах чітко визначався обсяг знань із кожної дисципліни за навчальними роками, конкретно формулювалися завдання та виховні цілі кожного курсу, розкривались методи його вивчення. Навчально-виховний процес будувався на основі принципів наочності і доступності, послідовності та врахування вікових особливостей дітей.

Ключові слова: жіноцтво, духовно-моральне виховання, підготовка, православний монастир, підростаюче покоління.


Повний текст:

PDF

Посилання


Победоносцев К. П. Всеподданнейший отчет обер-прокурора Св. Синода по ведомству православного исповедания. Пб., 1886. 196 с.

Победоносцев К. П. Московский сборник. 4-е изд., доп. М. : Синод. тип., 1897. 331 с.

Победоносцев К. П. Ученье и учитель : педагогические заметки. М., 1901. 115 с.

Положение о церковных школах ведомства православного исповедания. СПб., 1902. 35 с.

Программа реформ П. А. Столыпина. Документы и материалы. О введении всеобщего начального обучения в Российской империи Т. 1 М.: «Российская политическая энциклопедия», 2002. С. 25.

Сборник методических разъяснений по предметам, преподаваемым в школах ЦП и грамоты. 2-е изд. СПб., 1900. 331 с.

Смирнов П. А. Народное образование и церковноприходская школа. СПб., 1899. 126 с.

Спасский П. Н. Сборник правил о школах церковноприходских с относящимися к ним определениями и указаниями Св. Синода. СПб., 1889. 84 с.

Фальборк Г. А. Народное образование в России. СПб., 1900. 264 с.

Фармаковский В. И. Статистические сведения по начальному образованию в Российской империи. Вып. 1. СПб., 1898. 183 с.

Циркуляр Училищного совета при Св. Синоде. СПб., 1891. 11 с.

Шестун Е. Православная педагогика. М. : Православная педагогика, 2001. 560 c.

REFERENCES:

Pobedonoscev, K. P. (1886) Vsepoddannejshij otchet ober-prokurora Sv. Sinoda po vedomstvu pravoslavnogo ispovedanija. [The Most Substantial Report of the Chief Prosecutor of the Holy Synod on the Department of Orthodox Confession]. Pb., 196 s. (in Russian).

Pobedonoscev, K. P. (1897) Moskovskij sbornik. [Moscow collection]. 4-e izd., dop. M. : Sinod. tip., 331 s. (in Russian).

Pobedonoscev, K. P. (1901) Uchen'e i uchitel' : pedagogicheskie zametki. [Learning and teacher: pedagogical notes]. M., 115 s. (in Russian).

Polozhenie o cerkovnyh shkolah vedomstva pravoslavnogo ispovedanija. (1902). [The Regulation on Church Schools of the Department of Orthodox Confession]. SPb., 35 s. (in Russian).

Programma reform P. A. Stolypina. (2002). Dokumenty i materialy. O vvedenii vseobshhego nachal'nogo obuchenija v Rossijskoj imperii [Documents and materials. On the introduction of universal primary education in the Russian Empire]. T. 1 M.: «Rossijskaja politicheskaja jenciklopedija», S. 25. (in Russian).

Rachinskij, S. A. (1883). Zametki o sel'skih shkolah. [Notes on rural schools]. SPb., 123 s. (in Russian).

Sbornik metodicheskih raz#jasnenij po predmetam, prepodavaemym v shkolah CP i gramoty (1900). [A collection of methodological explanations on subjects taught in schools of CPU and literacy]. 2-e izd. SPb., 331 s. (in Russian).

Smirnov, P. A. (1899). Narodnoe obrazovanie i cerkovnoprihodskaja shkola. [Public education and parish school]. SPb., 126 s. (in Russian).

Spasskij, P. N. (1889). Sbornik pravil o shkolah cerkovnoprihodskih s otnosjashhimisja k nim opredelenijami i ukazanijami Sv. Sinoda. [Collection of rules on parish schools with related definitions and instructions of the Holy Synod]. SPb., 84 s. (in Russian).

Fal'bork, G. A. (1900). Narodnoe obrazovanie v Rossii. [Public education in Russia]. SPb., 264 s. (in Russian).

Farmakovskij, V. I. (1898). Statisticheskie svedenija po nachal'nomu obrazovaniju v Rossijskoj imperii. [Statistical information on primary education in the Russian Empire]. Vyp. 1. SPb., 183 s. (in Russian).

Cirkuljar Uchilishhnogo soveta pri Sv. Sinode. (1891). [The circular of the School Council under the Holy Synod]. SPb., 1891. 11 s. (in Russian).

Shestun, E. (2001). Pravoslavnaja pedagogika. [Orthodox pedagogy]. M. : Pravoslavnaja pedagogika, 560 s. (in Russian).
DOI: https://doi.org/10.34142/23128046.2019.47.17

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.