ЗМІСТ ПОНЯТТЯ ХУДОЖНЬО-ПРОДУКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

М. В. Штефан

Анотація


Стаття присвячена аналізу визначення ключової категорії дослідження – художньо-продуктивна діяльність дитини старшого дошкільного віку. Проведено науковий аналіз ступеня розробки проблеми фахівцями. Указано, що формування компетенцій художньо-продуктивної діяльності дитини визначено пріоритетом державної освітньої політики. Цей вид діяльності є основою загального розвитку дитини, впливає на розв’язання завдань усіх напрямів виховання. У ході дослідження визначено психологічний базис поняття, яке вивчається. Зокрема, акцентовано увагу на наукових узагальненнях Л. Виготського. Зазначено, що діяльність дитини старшого дошкільного віку – це активний процес взаємодії дитини з навколишнім світом. Тому художньо-продуктивна діяльність у цьому віці набуває широкого вжитку. У статті на підставі аналізу наукових праць В. Ворожбіт виокремлено загальноціннісний аспект художньо-продуктивної діяльності дитини.

Конкретизовано, що в основі художньо-продуктивної діяльності лежить створення художнього образу. Образ у цьому контексті виступає як характеристика творчого мислення автора-митця. Також указано, що образ слугує своєрідним підсумком цього мислення, закріплений у художньому продукті. У художньо-продуктивній діяльності образ проявляється і як сприйняття-переживання його глядачем, читачем, слухачем. Художній образ виступає, як естетична, цілісно-конкретна форма відображення реального світу.

У статті наголошено увагу на тому, що вихователь дає орієнтир, спрямовує дитину на життєвій успіх, продуктивну діяльність. Аналіз матеріалів дослідження засвідчив, що змістовна суть художньо-продуктивної діяльності – це використання художніх засобів. Форми прояву художньо-продуктивної діяльності відбуваються на перетині інших видів діяльності: продуктивної, художньої, предметно-практичної, художню-творчої, технічної, художньо-естетичної. Результатом художньо-продуктивної діяльності є кінцевий продукт, який впливає на формування життєвої компетентності, пронизує усі напрями виховання.

Новизна визначення поняття «художньо-продуктивна діяльність»  забезпечується інтеграційним підходом у визначенні сутнісних компонентів. Автором зазначено, що продуктивна діяльність – це процес створення кінцевого матеріального продукту (малюнок, виріб з пластиліну, будівництво будівель). Процес створення передбачає побудову образу, в якому задіяні мислення, уява, пам'ять. До продуктивної діяльності включають  образотворчу і конструктивну.

Ключові слова: виховання, розвиток, вихователь, діяльність, художньо-продуктивна діяльність, образ, дитина, старший дошкільний вік.


Повний текст:

PDF

Посилання


Ворожбіт В.В. Духовно-моральне виховання дітей у загальноосвітніх закладах України (історико-педагогічний аспект) : Наукова монографія. Х. : Основа, 2012. 328 c.

Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте. Санкт-Петербург, 1997. 96 с.

Державний Базовий компонент дошкільної освіти в Україні (нова редакція) [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://mon.gov.ua/storage/app/media/doshkilna/bazovij-komponent-doshkilnoyi-osviti-na-sajt-ostatochnij.pdf

Естетика : Підручник. За заг. ред. Л. Т. Левчук. 2-е вид. К. : Вища школа, 2005. 431с.

Кен Робінсон. Освіта проти таланту. Сила творчості. Львів : Літопис, 2017. 256 с.

Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2015 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності» [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/z0520-15

Поніманська Т. І. Дошкільна педагогіка: підручник. 2-ге вид., К. : Академвидав, 2013. 464 с.

Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. СПб : Питер, 2000. 712 с.

Степанов О. М., Фіцула М. М. Основи психології і педагогіки : Навчальний посібник. К. : Академвидав, 2005. 520 с.

REFERENCES:

Vorozhbit, V. (2012) Dukhovno-moralne vykhovannia ditei u zahalnoosvitnikh zakladakh Ukrainy (istoryko-pedahohichnyi aspekt) [Spiritual and moral upbringing of children in secondary schools of Ukraine (historical and pedagogical aspect)]. Naukova monohrafiia. Kharkiv : Osnova (in Ukranian).

Vygotskij, L. S. (1997) Voobrazhenie i tvorchestvo v detskom vozraste. [Imagination and creativity in childhood]. Sankt-Peterburg (in Russian).

Derzhavnyi Bazovyi komponent doshkilnoi osvity v Ukraini (nova redaktsiia) (2016) [State Basic Component of Preschool Education in Ukraine (revised)]. Retrieved from https://mon.gov.ua/storage/app/media/doshkilna/bazovij-komponent-doshkilnoyi-osviti-na-sajt-ostatochnij.pdf (in Ukranian).

Levchuk, L. Τ. (Ed.) (2005) Estetyka. [Aesthetics]. Pidruchnyk. 2-e vyd. K. : Vyshcha shkola (in Ukranian).

Ken Robinson (2017) Osvita proty talantu. Syla tvorchosti. [Education against talent. The power of creativity]. Lviv : Litopys (in Ukranian).

Nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrainy (2015, April 20) Pro zatverdzhennia hranychno dopustymoho navchalnoho navantazhennia na dytynu u doshkilnykh navchalnykh zakladakh riznykh typiv ta formy vlasnosti. [On approval of the maximum allowable educational load per child in pre-school educational institutions of different types and forms of ownership]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/z0520-15 (in Ukranian).

Ponimanska, T. I. (2013). Doshkilna pedahohika. [Preschool pedagogy]. Pidruchnyk. 2-he vyd., Kyiv : Akademvydav (in Ukranian).

Rubinshtejn, S. L. (2000) Osnovy obshhej psihologii. [Fundamentals of General Psychology]. SPb : Piter (in Russian).

Stepanov, O. M. & Fitsula, M. M. (2005) Osnovy psykholohii i pedahohiky. [Fundamentals of psychology and pedagogy]. Navchalnyi posibnyk. K. : Akademvydav (in Ukranian).
DOI: https://doi.org/10.34142/23128046.2019.47.18

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.