ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ПЕДАГОГІЧНА ПІДТРИМКА» В УКРАЇНСЬКІЙ ТА КИТАЙСЬКІЙ НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ

Ян Ян

Анотація


У публікації визначено, що в умовах гуманізації і демократизації  вищої освіти відбувається переорієнтація освітнього процесу на підготовку майбутніх фахівців, які характеризуються не тільки сформованістю  професійної компетентності, але й здатності до критичного мислення й автономної діяльності. У свою чергу, це передбачає надання педагогічної підтримки в особистісно-професійному становленні майбутнього професіонала. Тому забезпечення зазначеної підтримки для кожного суб’єкта навчання є актуальною проблемою для педагогічної теорії та практики в різних країнах, у тому числі в Україні та КНР. Мета статті на основі зіставлення точок зору українських та китайських учених уточнити суть поняття «педагогічна підтримка». Для реалізації визначеної мети використовувались такі теоретичні методи дослідження, як: аналіз наукових джерел, що розкривають суть досліджуваної проблеми; синтез, порівняння, систематизація наукових поглядів учених щодо визначення суті педагогічної підтримки.

На основі аналізу наукової літератури встановлено, що поняття «педагогічна підтримка» трактується вченими неоднозначно, зокрема як: цілеспрямована діяльність педагога, спрямована на надання оперативної або превентивної допомоги особистості в процесі її навчання та розвитку;  діяльність педагога, що реалізується за такими напрямами: забезпечення внутрішніх умов (потреб, установок, потреб, здібностей) для розвитку й саморозвитку кожної особистості; створення сприятливих зовнішніх умов для існування, навчання й розвитку особистості; побудова гуманістичного мікросоціального середовища в закладі освіти через забезпечення сприятливого психологічного клімату, активної взаємодії між учасниками освітнього процесу; залучення суб’єктів  взаємодії до виконання творчої діяльності тощо. У дослідженні під педагогічною  підтримкою розуміється цілеспрямована діяльність педагога, спрямована на надання допомоги особистості в процесі навчання й розвитку, стимулювання перетворення її в активного суб’єкта власного професійно-особистісного становлення. Також з’ясовано, що надання грамотної педагогічної підтримки дає змогу значно підвищити ефективність освітнього процесу у вищій школі.

Ключові слова: педагогічна підтримка, визначення, наукова література, КНР, Україна.


Повний текст:

PDF

Посилання


Газман О. С. Личность – субъект свободной деятельности. Новые ценности образования. М., 1995.

Газман О. С. Теория: что такое педагогическая поддержка. Классный руководитель. № 3. 2003. С. 6-33.

Ерхова М. В. Помогающее поведение учителя как средство педагогической поддержки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01. Ульяновск, 2002. 20 c.

Колосова Н. Н. Педагогічна підтримка як засіб гуманізації освітнього простору дошкільного навчального закладу. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. 2013. № 44. С. 156-161.

Крилова Н.Б. Культурология образования. М., 2000. 272 с.

Риженко М. В. Педагогічна підтримка розвитку лідерського потенціалу старших підлітків у колективній діяльності : дис. канд. пед. наук : 13.00.07. Харків, 2014. 224 с.

Тарасов М. А. Педагогическая поддержка развития способности к личностной саморегуляции у старших дошкольников в условиях детского сада : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01. Хабаровск, 2006. 23 с.

Freeman, J. (2002) Out-of-school educational provision for the gifted and talented around the world. A report for the DfES. Part two: the conclusions. Retrieved from: http://www.joanfreeman.com/pdf/Text_part_two.pdf.

姚利民. 大学有效教学特征之研究[J]. 现代大学教育. 2001(4):42-44.

肯•贝恩. 如何成为卓越的大学教师[M]. 北京:北京大学. 出版社,2007.

赵菊珊. 大学有效教学及教学管理的理念与思考. 中国大学教学 2010 年第 1 期: 23-25.

魏 红, 申继亮. 高校教师有效教学的特征分析[J]. 西南. 师范大学学报(人文社会科学版). 2002 (2):33-36.

REFERENCES:

Gazman, O. S. (1995). Lichnost' – sub#ekt svobodnoj dejatel'nosti. [Рersonality is a subject of free activity]. Novye cennosti obrazovanija. Moskva (in Russian).

Gazman, O. S. (2003). Teorija: chto takoe pedagogicheskaja podderzhka. [Theory: what is a pedagogical support]. Klassnyj rukovoditel'. 3. S. 6-33. (in Russian).

Erhova, M. V. (2002). Pomogajushhee povedenie uchitelja kak sredstvo pedagogicheskoj podderzhki. [Helping teacher’s behavior as a means of a pedagogical support]. (Abstract of candidate’s thesis). Ul'janovsk, Rossija (in Russian).

Kolosova, N. N. (2013). Pedahohichna pidtrymka yak zasib humanizatsii osvitnoho prostoru doshkilnoho navchalnoho zakladu [Pedagogical support as a means of humanizing the educational space of a preschool institution]. Psykholoho-pedahohichni problemy silskoi shkoly. 44. S. 156-161. (in Ukrainian)

Krilova, N. B. Kul'turologija obrazovanija. [Cultural studies of science education]. Moskva (in Russian)/

Ryzhenko, M. V. (2014). Pedahohichna pidtrymka rozvytku liderskoho potentsialu starshykh pidlitkiv u kolektyvnii diialnosti [Pedagogical support for the development of leadership potential of older adolescents in collective activity]. (Candidate’s thesis). Kharkiv, Ukraina (in Ukrainian).

Tarasov, M. A. Pedagogicheskaja podderzhka razvitija sposobnosti k lichnostnoj samoreguljacii u starshih doshkol'nikov v uslovijah detskogo sada. [Pedagogical support for the development of a personal self-regulation ability at senior preschool children in the infant school’s conditions]. (Abstract of candidate’s thesis). Habarovsk, Rossija (in Russian).

Freeman, J. (2002) Out-of-school educational provision for the gifted and talented around the world. A report for the DfES. Part two: the conclusions. Retrieved from: http://www.joanfreeman.com/pdf/Text_part_two.pdf.

姚利民. 大学有效教学特征之研究[J]. [Study of the characteristics of effective learning at Universities]. 现代大学教育. 2001(4):42-44. (in Chinese)

肯•贝恩. 如何成为卓越的大学教师[M] [How to become a competent lecturer at University]. 北京:北京大学. 出版社,2007. (in Chinese)

赵菊珊. 大学有效教学及教学管理的理念与思考 [Concept and mindset of effective teaching and learning management at Universities]. 中国大学教学 2010 年第 1 期: 23-25. (in Chinese)

魏 红, 申继亮. 高校教师有效教学的特征分析[J] [The analysis of characteristics of effective teaching by college teachers]. 西南. 师范大学学报(人文社会科学版). 2002 (2):33-36. (in Chinese)
DOI: https://doi.org/10.34142/23128046.2019.47.19

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.