СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ ТА ЗА КОРДОНОМ

Т. О. Довженко

Анотація


Глобальні політичні, соціокультурні та економічні зміни, що відбувалися в багатьох країнах світу в другій половині XX століття, зумовили посилення уваги законодавства до проблем дітей з особливими потребами, зокрема до отримання ними якісної освіти. З огляду на це доцільним є вивчення досвіду становлення і розвитку інклюзивної освіти в Україні та за кордоном.

Метою статті є висвітлення етапів становлення і розвитку інклюзивної освіти в Україні та за кордоном. Використано загальнонаукові (історико-педагогічний аналіз, узагальнення, ретроспективний, хронологічний), історико-структурний і порівняльно-зіставний методи наукового пізнання.

На основі аналізу науково-педагогічної літератури визначено суть поняття «інклюзивна освіта». Охарактеризовано основні історичні етапи становлення і розвитку інклюзивної освіти за кордоном (перший етап: початок XVI – середина XVIII ст.; другий етап: середина XVIII – початок XX ст.; третій етап: 40 рр. XX ст. – 90 рр. XX ст., четвертий етап: 1994 р. XX ст. – теперішній час). Проаналізовано вітчизняний і закордонний досвід упровадження інклюзивного навчання в освітній процес (Англія, Данія, Італія, США, Угорщина, Швеція). Охарактеризовано принципи інклюзивної освіти, що зафіксовані в Саламанський декларації «Про засади, політику та практичну діяльність у сфері освіти осіб з особливими потребами». На основі аналізу світового досвіду впровадження інклюзивної освіти, окреслено основні принципи інклюзії, що визначають нову парадигму освітніх відносин. Ґрунтуючись на наукових здобутках вітчизняних і зарубіжних науковців, визначено переваги інклюзивного навчання для дітей з особливими освітніми потребами. Доведено, що розвиток інклюзивної освіти безпосередньо залежить від соціально-економічних умов, освітніх традицій і має певну специфіку. Визначено, що зараз інклюзивна освіта є офіційно прийнятим напрямом галузі спеціальної освіти в 75% країн світу.


Ключові слова


інклюзивна освіта, соціальна інклюзія, інклюзивне середовище, особливі освітні потреби, спеціальна освіта

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Detraux J. and Dens A. Special Education in Belgium. European Journal of Special Needs Education. 1992. Vol. 7. №1. p. 63-79.

Dictionary by Merriam-Webster. URL: https://www.merriamwebster.com/dictionary/inclusion (дата звернення: 07.03.2021).

Ghesquiere P., Moors G., Maes B. Implementation of Inclusive Education in Flemish Primary Schools: a multiple case study. Educational Review. 2002. Vol. 54 (1). P. 47-56.

Giangrego M., Doyle M. Integrazion scolastica in Italy: A Compilation of English-Language Resources. International journal of whole schooling. 2012. Vol. 8 (1). P. 63-105.

World Education Forum; Education for All: Meeting our Collective Commitments; expanded commentary on the Dakar Framework for Action; 2000 URL : https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/dakar.pdf. (дата звернення: 01.04.2021).

Авакьян С. Конституционное (государственное) право зарубежных стран. Лекции онлайн. URL : http://abc74.ru/library/details_34.html?p=23 (дата звернення: 10.03.2021).

Алехина С. Семаго Н., Фадина А. Инклюзивное образование. Вып. 1. М. Центр «Школьная книга», 2010. 300 c.

Ашиток Н. Проблеми інклюзивної освіти в Україні. Людинознавчі студії. Педагогіка. Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. Випуск 1 (33). 2015. С. 4-11.

Ванян А. Обзор инклюзивного образования за рубежом. URL : http://turrion.net/default.asp?src=library&id=001 (дата звернення: 12.03.2021).

Выготский Л. Педагогическая психология. М. Психолог. 2001. 536 с.

Грозная Н. Инклюзивное образование за рубежом от мечты к реальности. Обзор материалов специального выпуска журнала «International Journal of Inclusive Education». 2011. № 1. vol.15. URL : http://www.docme.ru/doc/35169/inklyuzivnoe-obrazovanie-za-rubezhom (дата звернення: 19.03.2021).

Инклюзивное образование: проблемы совершенствования образовательной политики и системы: Материалы междунар. конф. 19–20 июня 2008 года. СПб. Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2008. 215 с.

Митчелл Дэвид. Эффективные педагогические технологии спеціального и инклюзивного образования (Использование научнообоснованных стратегий обучения в инклюзивном образовательном пространстве) / Главы из книги, пер. Аникеев И.С., Борисова Н.В. М., РООИ «Перспектива», 2009.

Российские и зарубежные исследования в области инклюзивного образования. Под ред. В. Рыскиной, Е. Самсоновой. М., 2012.

Руководство для парламентариев: Международная конвенция о правах инвалидов и Факультативный протокол к ней Межпарламентский союз, УВКПЧ ООН, 2007.

Саламанская декларация и рамки действий по образованию лиц с особыми потребностями, принятые Всемирной конференцией по образованию лиц с особыми потребностями: доступ и качество, Саламанка, Испания, 7–10 июня 1994 года. URL: http://www.un.org/ russian/documen/declarat/salamanka.pdf (дата звернення: 29.03.2021).

Сигал Н. Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья: зарубежный опыт. Идеи инклюзивной педагогики в свете современных требований к дошкольному, школьному и профессиональному образованию: Материалы Всерос. научно-практ. конф. с международным участием, Казань-Зеленодольск, 20 февраля 2013 г. Казань: Познание, 2013. С.296–301.

Ярская-Смирнова Е. Социальная работа с инвалидами. СПб. Питер. 2004. 316 с.

REFERENCES:

Alehina, S., Semago, N. & Fadina A. (2010) Inklyuzivnoe obrazovanie [Inclusive education]. Vyp. 1. M. Centr «Shkol'naya kniga», 300 s. (in Russian).

Ashytok, N. (2015) Problemy Inklyuzyvnoyi osvity v Ukrayini [Problems of inclusive education in Ukraine].LyudinoznavchI studIyi. PedagogIka. Drogobitskiy derzhavniy pedagogIchniy unIversitet ImenI Ivana Franka. Vipusk 1 (33). S. 4-11 (in Ukrainian).

Avak'yan, S. (n. d.) Konstitucionnoe (gosudarstvennoe) pravo zarubezhnykh stran [Constitutional (state) law of foreign countries]. Lekcii onlajn. URL : http://abc74.ru/library/details_34.html?p=23 (data zvernennya: 10.03.2021) (in Russian).

Detraux, J. & Dens, A. (1992) Special Education in Belgium. European Journal of Special Needs Education. Vol. 7. #1. p. 63-79.

Dictionary by Merriam-Webster. (n. d.) URL: https://www.merriamwebster.com/dictionary/inclusion (data zvernennya: 07.03.2021).

Ghesquiere, P., Moors, G. & Maes, B. (2002) Implementation of Inclusive Education in Flemish Primary Schools: a multiple case study. Educational Review. Vol. 54 (1). P. 47-56.

Giangrego, M. & Doyle, M. (2012) Integrazion scolastica in Italy: A Compilation of English-Language Resources. International journal of whole schooling. Vol. 8 (1). P. 63-105.

Groznaya, N. (2011) Inklyuzivnoe obrazovanie za rubezhom ot mechty k real'nosti [Inclusive education abroad from dream to reality]. Obzor materialov specialnogo vypuska zhurnala «International Journal of Inclusive Education». # 1. vol.15. URL : http://www.docme.ru/doc/35169/inklyuzivnoe-obrazovanie-za-rubezhom (data zvernennya: 19.03.2021) (in Russian).

Inklyuzivnoe obrazovanie: problemy sovershenstvovaniya obrazovatel'noj politiki i sistemy (2008): [Inclusive Education: Problems of Improvement Educational Policy and System] Materialy mezhdunarodnoj konferencii. 19–20 iyunya 2008 goda. SPb. Izd-vo RGPU im. A.I. Gertsena, 215 s. (in Russian).

Mitchell Devid. (2009) Effektivnye pedagogicheskie tekhnologii special'nogo i inkluzivnogo obrazovaniya [Effective pedagogical technologies of special and inclusive education] (Ispol'zovanie nauchnoobosnovannykh strategij obucheniya v inklyuzivnom obrazovatel'nom prostranstve) / Glavy iz knigi, per. Anikeev I.S., Borisova N.V. M., ROOI «Perspektiva» (in Russian).

Rossijskie i zarubezhnye issledovaniya v oblasti inklyuzivnogo obrazovaniya (2012) [Russian and foreign research in the field of inclusive education]. Pod red. V. Ryiskinoy, E. Samsonovoy. M. (in Russian).

Rukovodstvo dlya parlamentariev (2007): Mezhdunarodnaya konvenciya o pravakh invalidov i Fakultativnyj protokol k nej. Mezhparlamentskij soyuz. [Guide for parliamentarians: International Convention on the Rights of Persons with Disabilities and Optional Protocol to It The Inter-Parliamentary Union]UVKPCh OON (in Russian).

Salamanskaya deklaratsiya i ramki dejstviya po obrazovaniyu lic s osobymi potrebnostyami, prinyatye Vsemirnoj konferenciej po obrazovaniyu lic s osobymi potrebnostyami (1994): [Salamansky Declaration and Framework for Education of Persons with Special Needs adopted by the World Conference on Education of Persons with Special Needs] dostup i kachestvo, Salamanka, Ispaniya, 7–10 iyunya 1994 goda. URL: http://www.un.org/ russian/documen/declarat/salamanka.pdf (data zvernennya: 29.03.2021) (in Russian).

Sigal, N. (2013) Inklyuzivnoe obrazovanie detej s ogranichennymi vozmozhnostyami zdorov'ya: zarubezhnyj opyt [Inclusive education of children with disabilities: Foreign experience]. Idei inklyuzivnoj pedagogiki v svete sovremennykh trebovanij k doshkol'nomu, shkol'nomu i professional'nomu obrazovaniyu: Materialy Vserossijskoj nauchno-prakticheskoj konferencii s mezhdunarodnym uchastiem, KazanZelenodolsk, 20 fevralya 2013 g. Kazan: Poznanie, S.296–301 (in Russian).

Vanyan, A. (n. d.) Obzor inklyuzivnogo obrazovaniya za rubezhom [Overview of inclusive education abroad].URL : http://turrion.net/default.asp?src=library&id=001 (data zvernennya: 12.03.2021) (in Russian).

Vyigotskij, L. (2001) Pedagogicheskaya psihologiya [Pedagogical psychology]. M. Psikholog. 536 s. (in Russian).

World Education Forum (2000) Education for All: Meeting our Collective Commitments; expanded commentary on the Dakar Framework for Action; URL : https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/dakar.pdf. (data zvernennya: 01.04.2021).

Yarskaya-Smirnova, E. (2004) Socialnaya rabota s invalidami [Social work with disabled]. SPb. Piter. 316 s. (in Russian).
DOI: https://doi.org/10.34142/23128046.2021.50.03

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.