ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ ЯК ОСВІТНЯ КОМПОНЕНТА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ (З ДОСВІДУ ВИКЛАДАННЯ В ХНПУ ІМ. Г.С.СКОВОРОДИ)

Олександр Олійник, Олена Солошенко, Маргарита Васильєва

Анотація


На сучасному етапі надзвичайної ситуації воєнного характеру особливого практичного значення набувають знання населення з цивільного захисту. Повномасштабне вторгнення актуалізувало для кожного українця усвідомлення готовності до будь-якого розвитку подій та небезпек. У відповідності до «Кодексу цивільного захисту України» всі категорії населення повинні отримувати навчання щодо дій в надзвичайних ситуаціях різного характеру. Для здобувачів всіх видів освіти таке навчання є обов’язковим. До 2014 р. відповідна навчальна дисципліна була нормативною для здобувачів вищої освіти ЗВО, але після розпорядження Кабінету Міністрів України у травні 2014 р. цивільний захист втратив статус обов’язкового курсу, і МОН України припинило здійснювати регулювання його викладання. Наприклад, сьогодні цивільний захист для здобувачів освіти ХНПУ ім. Г.С.Сковороди викладається як окремий модуль в межах інтегрованого курсу «Здоров’я та безпека людини». Для кожного факультету при викладанні модулю «Цивільний захист» враховується професійний вектор здобувачів освіти, зокрема пропонуються поглиблені тематичні заняття, методики організації позакласної роботи. Проте, обмежена кількість годин не дає можливості в повній мірі висвітлити теми цивільного захисту як компоненти професійної освіти. У підсумках зазна- чається, що створення ефективної та результативної системи освіти з цивільного захисту дозволить підняти рівень обізнаності здобувачів освіти, отримати відповідні компетентності, закріпити їх та застосовувати в подальшій професійній діяльності.


Ключові слова


цивільний захист; освіта; компо- нента; навчальна дисципліна; надзвичайна ситуація

Повний текст:

PDF

Посилання


Артем’єв С.Р., Бахарєва О.О. Уніфікація науково-методичного забезпечення питань цивільного захисту підготовки здобувачів вищої освіти юридичних спеціальностей закладів вищої освіти України. Харків : ФОП Бровін О.В., 2019. 240 с.

Безпека життя і діяльності людини: теорія та практика : зб. наук. пр. всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої Всесвітнім Дням цивільної оборони та охорони праці. Полтава, 28 квіт. 2022 р. Полтава: ПНПУ, 2022. 242 с.; Надзвичайні ситуації: безпека та захист // Матеріали ХІІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю. Черкаси : ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 2022. 252 с.; Проблеми охорони праці, промислової та цивільної безпеки // Зб. матеріалів Двадцять дев’ятої Всеукр. наук.-метод. конф., м. Київ, 16 листоп. 2023 р. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. 98 с.

Веселов М., Забєділіна А. Цивільний захист населення в умовах воєнного стану // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2023. № 4. С. 98–114.

Горпинченко В.М., Рачков С.М. діяльність закладів освіти в особливий період за умови їх функціонування. Харків, 2022. 36 с.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій. URL: https://dsns.gov.ua/uk/abetka-bezpeki/diyinaselennya-v-umovax-nadzvicainixsituacii-vojennogo-xarakteru

Закон України «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру» від 08.06.2000 р. // Голос України від 25.07. 2000.

Закон України «Про правові засадицивільного захисту» від 24.06.2004 р. // Урядовий кур’єр від 21.07.2004. № 135.

Закон України «Про цивільну оборону» від 03.02.1993 р. // Голос України від 06.03.1993.

Заплатинський В.С. Проблеми навчання з безпеки життєдіяльності в умовах трансформації освіти України // Зб. матеріалів ІV Всеукр. наук.-практ. інтернет конф. «Інноваційні аспекти систем безпеки праці, захисту інтелектуаль- ної власності». Вип. 4. Полтава : ПДАА, 2019. C. 5–11;

Заплатинський В.С. Створення ефективної системи освіти з питань безпеки в надзвичайних ситуаціях. URL: https://www.academia.edu/29596514; Заплатинський В.С. Перспективи освіти з питань безпеки у вищих навчальних закладах України пов’язані з розробкою нових стандартів вищої освіти. URL: https://www.academia.edu/29542294/

Кодекс цивільного захисту України //Голос України від 20.11.2012. № 220.

Наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду «Про організацію та вдосконалення навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у вищих навчальних закладах України» № 969/922/216 від 21.10.2010 р. // Офі- ційний вісник України від 26.11.2010. № 88. С. 126. Ст. 3124. Код акта 53475/2010.

Наказ МОН України. «Положення про функціональну підсистему навчання дітей дошкільного віку, учнів та студентів діям у надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки життєдіяльності) єдиної державної системи цивільного захисту» від 21.11.2016 № 1400. URL: https://zakon .rada. gov.ua/laws/term/z1623-16

Постанова Кабінету Міністрів. Положення про єдину державну систему цивільного захисту від 9 січня 2014 р. № 11 // Офіційний вісник України від 31.01.2014. № 8. С. 341. Ст. 245. Код акта 71220/2014.

Примакова В.В. Зміст навчання дисциплін «Безпека життєдіяльності» та «Цивільний захист» у Закладах вищої освіти України (від 60-х років ХХ століття до сьогодення) // Наука і техніка сьогодні. 2023. №10(24). С. 295–305.

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про скасування наказу Міністерства освіти і науки, Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Державного комітету з промислової безпеки охорони праці та гірничого нагляду від 21 жовтня 2010 р. № 969/922/216» № 590-р від 30.05.2014 р. // Офіційний вісник України від 08.07.2014. № 52. С. 15. Ст. 1391. Код акта 72978/2014.

Шойко В.А. Нормативно-правове регулювання цивільного захисту щодо формування механізмів державного управління у даній сфері // Наук. вісник : Держ. управління. 2020. №2(4). С. 380–390.
DOI: https://doi.org/10.34142/nc.2024.1.41

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.