ДО ПРОБЛЕМИ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ

Людмила Шкребтієнко, Марина Рябокінь

Анотація


Розглядається проблема патріотичного виховання дітей та молоді в сучасних умовах. Зазначається, що в ситуації військових дій на території України особливо гостро постає проблема патріотичного виховання та національної свідомості молодого покоління. Аналізуються ключові державні документи, що визначають політику патріотичного виховання, зокрема Закон України «Про освіту» та Державна цільова соціальна програма національно-патріотичного виховання на період до 2025 р. Визначається мета, пріоритетні завдання та умови ефективної реалізації цієї програми. Проведено аналіз історичного підґрунтя становлення українського патріотизму та його розвиток в умовах поневолення у складі інших держав, зокрема, підкреслюється внесок видатних діячів та постатей української літератури, культури у вихованні патрі- отизму та національної свідомості. Висвітлено ключові проблеми та шляхи вдосконалення патріотичного виховання дітей та молоді в сучасних умовах, наголошено на важливості системного та послідовного підходу, прийому наступності, щодо виховання патріотичних цінностей у дітей та молоді.


Ключові слова


патріотичне виховання; патрі- отичні цінності; історичне підґрунтя; послідовний підхід.

Повний текст:

PDF

Посилання


Богданець-Білоскаленко Н.І. Проблема формування особистості у змісті підручників з читання для початкової школи (50-ті роки ХІХ ст. — 50-ті роки ХХ ст.) : монографія. Київ : НВФ Славутич-Дельфін, 2014.

Закон України про освіту. (2017). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145–19#Text

Лист Міністерства освіти і науки №1/9-154 від 11 березня 2020 року. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/3/11/1_9-154.pdf.

Національна доктрина розвитку освіти України в ХХІ столітті. (2002). URL: http://schoolchem.ho.ua/ZavKab/NormD/1_7_nac_doktryna.pdf.

Постанова Кабінету Міністрів України від 30 червня 2021 р. № 673 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання на період до 2025 року» // https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-derzhavnoyicilovoyi-socialnoyi-programi-nacionalnopatriotichnogo-vihovannya-na-perioddo-2025-roku-ta-vnesennya-zmin-dodeyakihi-i300621-673

Тесленко С. О. (2021). Національно-патріотичне виховання дітей старшого дошкільного віку засобами художньо-мовленнєвої діяльності : автореф. дис. …канд. пед. наук / Держ. заклад «Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. Одеса
DOI: https://doi.org/10.34142/nc.2024.1.49

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.