ФОРМУВАННЯ OFFICE SKILLS ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Світлана Козиренко

Анотація


Зазначено про недостатню розробленість аспекту формування загальних компетентностей у процесі фахової підготовки, що сприяють входженню молодого працівника в професію, поступальному кар’єрному розвитку випускників університетів. Мета статті: розкрити організаційно-управлінські і змістові аспекти формування office skills здобувачів вищої освіти у процесі професійної підготовки. Дослідження здійснено з опорою на компетентнісний підхід, з використанням методів аналізу теоретичних джерел, узагальнення матеріалів з відкритих джерел. Автор пропонує офісні навички синтезувати у групу загальних компетентностей. Такі компетентності дають змогу майбутньому фахівцеві працювати самостійно і в команді адміні страторів, поєднують навички організаційно-управлінського змісту і ефективного спілкування у середовищі фахівців. Офісні навички мають комплексний характер, у змісті передбачають інтеграцію навичок адміністративного і комунікативного менеджменту, наукової організації праці, командоутворення і діловодства. Такі навички шліфуються у ході практичної заємодії і партнерської співпраці учасників освітнього процесу і фахівців-практиків. Виокремлено офісні навички комп’ютерної і технічної грамотності (Google Docs, Microsoft Office, Word, Excel, Outlook), цифровими сервісами, мобільними і онлайн додатками, навички комунікативного менеджменту (системний супровід клієнтів, підтримка і командна робота з колегами, цілеспрямована зовнішня комунікація з урахуванням цінностей компанії чи організації), навички оновлення, відстеження руху документації і супровід відповідного програмного забезпечення, у тому числі опанування навичками бухгалтерського обліку, діловодства за принципом підзвітності. Системною ознакою офісних навичок визначено уважність до деталей. Визначено, що офісні навички формуються через залучення здобувачів до проєктної і командної роботи, реалізації соціально значимих проєктів.


Ключові слова


компетентнісний підхід; здобувач вищої освіти; професійна освіта; фахова підготовка; якість освіти

Повний текст:

PDF

Посилання


Cultivate the top 10 office skills to improve your resume By Madeline Miles. April 13, 2023. URL : https://www.betterup.com/blog/office-skills

Ворожбіт-Горбатюк В. Когнітивний компонент інноваційної педагогічної діяльності вчителя // Молодь і ринок. 2021. №9/195. С.6–11.

Гуцан Л. А. Компетентнісний підхід у сучасній освіті // Компетентнісний підхід у позашкільній (неформальній, додатковій) освіті. Визначення ключових компетентностей учнів у міжнародних та українських освітніх стандартах. URL: https://lib.iitta.gov.ua/2349/1/Gutsan_50025.pdf

Калініна А. В. Office skills у реалізації освітньо-наукової програми «Право/ Law» у Науково-дослідному інституті вивчення проблем злочинності ім. академіка В.В. Сташиса Національної академії правових наук України // Третій рівень освіти в Україні: становлення та тенденції: матеріали VІІ Міжнар. наук.- практ. конф., 17–19 листоп. 2023 р. Львів ; Торунь : Liha-Pres, 2023. С. 96–100.

Лісовий О. Гроші за студентом, індивідуальні освітні траєкторії та модернізація мережі: якою буде трансформація вищої освіти. 19 січня 2024. URL: https://life.pravda.com.ua/ columns/2024/01/19/258908/

Петренко Т. Навчальні ситуації крос-культурної комунікації майбутніх бакалаврів у контексті дескрипторів компетентностей для культури демократії // Молодь і ринок. 2023. №3(211). С. 119–123.

Рудніцька К. Сутність понять «компетентнісний підхід», «компететентність», «компетенція», «професійна компетентність» у світлі сучасної освітньої парадигми // Наук. вісник Ужгород.ун-ту. Сер.: Педагогіка. Соціальна робота. 2016. Вип. 1 (38). С. 240–244.

Хижняк І.А., Ворожбіт-Горбатюк В.В. Міжуніверситетські комунікаційні заходи як спосіб формування регіонального дослідницького середовища// Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти. Слов’янськ, 2021. Вип. 14. Ч.1. С. 5–18.

Харківський національний університет радіоелектроніки. SKILLS SCHOOL https://nure.ua/skillsschool

Хорунжий С. Креативність, вміння переконувати і працювати в команді: які soft skills є найважливішими. 28 травня 2023. URL: https://life.pravda.com.ua/columns/2021/05/28/245029/
DOI: https://doi.org/10.34142/nc.2024.1.66

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.