ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В УМОВАХ ОСВІТНІХ РИЗИКІВ

Наталія Науменко, Андрій Козлов

Анотація


Стаття присвячена проблемі професійної підготовки майбутніх учителів початкової школина прикладі Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Мета статті — висвітлення особливостей формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх учителів початкової школи в процесі професійної підготовки в умовах сучасних освітніх ризиків під час вивчення навчальної дисципліни «Фізична культура з методикою навчання». Для реалізації поставленої мети проаналізовано підходи до розуміння сутності поняття здоров’язбережувальна компетентність учителя початкових класів, що являє собою здатність педагога здійснювати самостійне й методично правильне застосування методів фізичного виховання та зміцнення здоров’я та включає в себе готовність досягати оптимального рівня фізичної підготовленості для забезпечення повноцінної соціальної та професійної діяльності. Сформованість здоров’язбережувальної компетентності вчителя передбачає усвідомлене і систематичне використання фізичних методів для підтримання здоров’я і досягнення потрібного рівня фізичної готовності, що сприяє ефективній самореалізації в процесі професійної діяльності. Визначено особливості формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх учителів початкової школи з урахуванням освітніх ризиків, що передбачає аналіз та оптимізацію змісту освітніх компонентів в навчальних планах та програмах фахової підготовки з урахуванням реалій сьогодення. Проаналізовано до- свід практичної підготовки майбутніх  під часвикладання навчальної дисципліни «Фізична культура з методикою навчання». Визначено, що реалізація завдань здоров’язбереження відбувається за рахунок створення безпечних оздоровчих умов для дітей під час навчання та в позаурочний час.


Ключові слова


здоров’язбережувальна компе- тентність; вчитель початкових класів; професійна підготовка; освітні ризики; безпечне освітнє серед- овище; фізичне виховання

Повний текст:

PDF

Посилання


Воронін Д. Є. Здоров’язберігаюча компетентність студента в соціально- педагогічному аспекті // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2006. № 2. С. 25–28.

Гриневич Л. Концептуальні ідеї реформи «Нова українська школа» у світ- лі української педагогічної думки // Укр. пед. журнал. 2022. № 4. С. 98–111.

Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи / Н. М. Бібік та ін. ; за заг. ред. О. В. Овчарук. Київ : К.І.С, 2004. 112 с.

Малишева Л. С. Формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх учителів початкової школи в освітньому середовищі педагогічно- го коледжу : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 — теорія та методика проф. освіти / Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. Одеса, 2018. 296 с.

Навчання здорового способу життя на засадах розвитку навичок через систему шкільної освіти: оцінка ситуації: навч.-метод. посіб. Київ : ДІПСМ, 2004. 256 с.

Осадченко Т. Структурні компоненти здоров’язбережувальної компетенції майбутнього вчителя початкової школи // Наук. записки Кіровогр. держ. пед. ун-ту ім. В. Винниченка : зб. наук. пр. Кіровоград : КДПУ, 2016. Вип. 147. С. 261–264. (Сер.: Пед. науки).

Петров А. О. Формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх учителів фізичної культури в процесі професійної підготовки // Наук. записки Ніжин. держ. ун-ту ім. Миколи Гоголя : зб. наук. пр. Ніжин : НГУ, 2014. № 1. С. 203–207. (Сер.: Психол.-пед. науки).

Про затвердження Державного стандарту початкової освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 21 лют. 2018 р. № 87. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/87-2018-%D0%BF#Text

Про освіту : Закон України від 5 верес. 2017 р. № 2145-VIII. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text

Турченко О. Г. Право дитини на безпеку під час збройного конфлікту // Політичне життя. 2019. № 2. С. 6–14.

Чайковська Г. Формування компетентностей сталого розвитку в процесі фахової підготовки майбутніх вчителів початкової школи // Наук. записки Терноп. нац. пед. ун-ту імені Володимира Гнатюка : зб. наук. пр. Тернопіль : Гельветика, 2022. № 1. С. 72–80. (Сер.: Педагогіка).

General recommendation № 30 on women in conflict prevention, conflict and post conflict situations to CEDAW. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. URL: http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CEDAW/GComments/CEDAW.C.CG.30.pdf
DOI: https://doi.org/10.34142/nc.2024.1.70

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.