ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ТЕХНІЧНИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Ганна Середа

Анотація


В наш час зростає роль міжнаціональної комуні-кації у бізнесі, культурі, науці, професійній діяльності та ін., тому володіння іноземними мовами є одним із головних факторів як соціально-економічного, так і загальнокультурного прогресу суспільства. Це означає, що формування у майбутнього спеціаліста між- культурної комунікативної компетентності є актуальною проблемою сучасної професійної освіти. В статті проаналізовано специфіку викладання іноземної мови в технічних закладах вищої освіти, зазначено, що абітурієнти технічних ЗВО часто мають недостатню іншомовну підготовку і мотивацію до вивчення іноземної мови. Показано, що подолання цих факторів необхідне для формування у студентів іншомовної комунікативної компетенції, яка перед- бачає здатність здобувачів освіти використовувати засвоєні знання, вміння та навички для вирішення практичних та теоретичних задач. Доведено, що для формування іншомовної комунікативної компетенції студенти мають володіти не лише мовними засобами, а й певними знаннями професійного і країнознавчого характеру, основами теорії комунікації тощо. Зроблено висновок, що доцільно при викладанні іноземної мови в технічних ЗВО давати студентам хоча б елементарні відомості про культуру, традиції, етикет, світогляд людей країни, мова якої вивчається, розвивати у них навички спілкування, вміння врахо- вувати комунікативні інтенції співрозмовника тощо. Це допоможе їм подолати не тільки мовні, а культурні бар’єри і стати спроможними досягти рівня, достат- нього для практичного використання іноземної мови у майбутній професійній діяльності, тобто сформувати іншомовну комунікативну компетентність.


Ключові слова


комунікативна іншомовна компе- тентність; викладання іноземної мови в технічних ЗВО

Повний текст:

PDF

Посилання


Проєкт Закону України «Про застосування англійської мови в Україні» від 13.07.2023 № 9432-1. URL: https://ips.ligazakon.net/document/ji09534b?an=2.

Council of Europe (2020), Common European Framework of Reference: Learning, Teaching, Assessment . Companion volume, Council of Europe Publishing, Strasbourg. Available at URL:https://rm.coe.int/common-europeanframework-of-reference-for-languageslearning- teaching/16809ea0d4.

Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення; викла-дання, оцінювання ; пер. О. М. Шерстюк ; наук. ред. укр. видання д-р пед. наук, проф. С. Ю. Ніколаєва. Київ : Ленвіт, 2003. 273 с.

Widdowson H.G. Defining Issues in English Language Teaching (Oxford Applied Linguistics) (1st ed.). Oxford University Press, 2003. 193 p.

Hutchinson T., Waters A. English for Specific Purposes. A Learning-centred Approach. Cambridge University Press, 2012. 192 p.

Basturkmen H. Developing Courses in English for Specific Purposes. Published by Palgrave Macmillan, 2010. 172 p.

De Chazal E. English for Academic Purposes: A comprehensive overview of EAP and how it is best taught and learnt in a variety of academic contexts. Oxford Handbooks for Language Teachers. Published by Oxford University Press, 2014. 659 p.

Rivers W. M. Communicating Naturally in a Second Language: Theory and Practice in Language Teaching. Cambridge University Press, 1983. 256 p.

Харламова Л. С., Чала Н. Д., Ковальова І. В. Сучасні технології викла- дання іноземних мов у технічних ЗВО // Наук. вісник Льотної академії. Сер.: Пед. науки : зб. наук. пр. Кропивницький : ЛА НАУ, 2020. Вип. 7. С. 209–215.

Шаргун Т. О., Бушко Г. О., Мосіна Ю. С. Сучасні аспекти викладання англійської мови в технічних закладах вищої освіти // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. Запоріжжя, 2020. Вип. 70, т. 1. С. 1–15.

Кириченко С. В., Овсянко Г. В. Викладання англійської мови для студентів технічних ЗВО в умовах дистанційного навчання // Вісник Запорізького нац. ун-ту. Сер.: Пед. науки, 2020. №3 (36). Ч. ІІ. С. 175–180.

Бакум З. П., Пальчикова О. О., Костюк С. С. Навчання іноземних мов: крос-культурний підхід : монографія. Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2019. 288 с.

Малиновська О. Л., Масон С. Р. Шляхи підвищення ефективності процесу вивчення іноземних мов студентами немовних вищих навчальних закладів //Наук. вісник НЛТУ України. 2012. Вип. 22.11. С. 376–381.
DOI: https://doi.org/10.34142/nc.2024.1.77

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.