Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання Педагогіка та психологія?
Увійдіть на сайт

Потрібні Ім'я користувача/Пароль?
Зареєструйтеся

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Керівництва для авторів

Вимоги до оформлення статей, що подаються до наукового збірника «Педагогіка та психологія»

Галузь та проблематика: Тематика публікацій пов’язана з дидактичними проблемами початкової, середньої та вищої освіти, професійно-педагогічними проблемами, питаннями історії педагогіки та порівняльної педагогіки, питаннями виховання особистості в різних типах навчальних закладів, а також з психологічними проблемами, зокрема роль ресурсного підходу в психологічному супроводі навчально-виховного процесу у ЗВПО.

Рукописи статей, що подаються до друку в фаховому виданні Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди «Педагогіка та психологія», не повинні бути раніше опублікованими, мають витримувати належний науковий рівень, відповідати вимогам академічної доброчесності.

 Правила оформлення статей для фахового збірника «Педагогіка та психологія»

Відповідно до постанови Президії ВАК України No7-05/1 від 15 січня 2003 р. «Про підвищення вимог до фахових видань. Внесених до переліків ВАК України» при підготовці статей до фахового збірника слід дотримуватися таких вимог:

• постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими та практичними завданнями;

• аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми, на які спирається автор;

• виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

• формування цілей статті (постановка завдання);

• виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

• висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі;

• список використаних джерел за вимогами МОН України с дублюванням APA style.

До редакції подаються паперова та електронна версії статті. Електронна версія подається до редакції у форматі *.doc, яку необхідно надіслати на адресу: sobchenkotetyana@ukr.net.

Шрифт Times New Roman, 14 кегль, через півтора інтервали. Поля: зверху – 2 см; знизу – 2 см; ліворуч – 2 см; праворуч – 1 см. Папір – А4. В тексті статті забороняється використовувати об’єкти Word Art, автофігури, кольорові діаграми таграфіки, кольорові фотографії. Усі схеми мають бути у форматі jpg.

Структура текстового документу зі статтею, що подається має бути наступною:

 УДК (ліворуч)

 Відомості про автора (співавторів) українською та англійською мовами (прізвище, ім’я, по батькові (повністю), науковий ступінь, вчене звання, повна назва посади та установи, де працює чи навчається автор), а також вказується контактний телефон та e-mail автора (авторів) (Додаток 1)

 НАЗВА СТАТТІ (тільки прописними буквами) українською та англійською мовами

 Нижче справа знак авторського права, поряд із ним прізвища та ініціали всіх авторів Наприклад: © Бодня О. В., 2014

 Нижче справа ORCID автора(ів)

 Анотація обсягом до 50 слів і ключові слова (5-7) українською та англійською мовами (першою повинна бути анотація на тій мові, на якій написано текст статті)

 Текст статті

 Нижче тексту статті розміщується список літератури (оформлений відповідно до останніх вимог ВАК) та APA style (не менше 8-ми джерел) (Додаток 2)

 Після списку літератури подається розширена анотація (1800 друкованих знаків) та ключові слова англійською мовою. Анотація статті має розкривати її зміст.

 Якщо мовою основного тексту статті є англійська, тоді відповідно анотація і ключові слова повинні бути українською мовою.

Належить використовувати синтаксичні конструкції, притаманні мові ділових документів, уникати складних граматичних зворотів, необхідно використовувати стандартизовану термінологію, уникати маловідомих термінів та символів. Використовувати для перекладу комп’ютерні програми заборонено. Список транслітерація цього списку (латиниця, а не переклад).

Статті подаються з двома рецензіями (зовнішня і внутрішня з печаткою та підписом), які у сканованому вигляді надсилаються на адресу: sobchenkotetyana@ukr.net.

До статті також окремим файлом додається довідка про автора(ів) (Додаток 3)

Обсяг статті 8-15 сторінок.

Вартість сторінки 65 гривен (сканована квитанція).

Здійснити оплату можна: карта Приватбанку

№ 5168755516585771 Отримувач Собченко Т.М.

Термін подачі до 15 травня 2019 року.

 Назви файлів мають бути підписані відповідно Наприклад: Собченко Т.М._стаття, Собченко Т.М._рецензія, Собченко Т.М._квитанція, Собченко Т.М._відомості про автора. Усього має бути чотири файли.

Рукописи, які не відповідають викладеним вимогам, редакцією не приймаються.

Контакти: ХНПУ імені Г. С. Сковороди, вул. Валентинівська, 2, 3 поверх, кім. 315-в (кафедра загальної педагогіки і педагогіки вищої школи), тел. 0966913370 – Собченко Тетяна Миколаївна.

Електронна адреса редакції: sobchenkotetyana@ukr.net

 

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

  1. Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
  2. Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
  3. Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
  4. Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
  5. Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
  6. Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.
 

Положення про авторські права

Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна 4.0 Міжнародна, котра дозволяє іншим особам вільно поширювати (копіювати і розповсюджувати матеріал у будь-якому вигляді чи форматі), змінювати,  реміксувати, трансформувати, і брати матеріал за основу на наступних умовах:

  • Зазначення Авторства — Ви маєте вказати автора, розмістити посилання на ліцензію та вказати чи було внесено зміни до твору. Ви можете зробити це у будь-який розумний спосіб, але так, щоб не створювати враження стосовно того, що ліцензіар підтримує чи схвалює вас або ваше використання твору.
  • Некомерційна — Ви не можете використовувати матеріал для комерційних цілей.
  • Без додаткових обмежень — Ви не можете висувати додаткові умови або застосовувати технологічні засоби захисту, що обмежують права інших на дії дозволені ліцензією

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.