ПРО ПРАКТИЧНУ РЕАЛІЗАЦІЮ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ САМООСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ГУМАНІТАРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ НА ОСНОВІ МЕДІАОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ

Н. О. Ткачова, Д. В. Стрельченко

Анотація


У статті проаналізовано реалізацію розробленої моделі формування самоосвітньої компетентності студентів гуманітарних спеціальностей на основі технологій медіаосвіти. Схарактеризовано концептуально-теоретичний блок моделі, що відображає мету, відповідні завдання реалізації розробленої моделі, науково-методологічні підходи до проведення дослідження, структуру та зміст самоосвітньої компетентності студентів. Уточнено, ця мета полягає в забезпеченні сформованості самоосвітньої компетентності студентів гуманітарних спеціальностей на основі медіаосвітніх технологій. Обґрунтовано застосування таких підходів: компетентнісного, особистісно-діяльнісного й акмеологічного. Висвітлено структуру самоосвітньої компетентності майбутніх фахівців гуманітарного профілю, що об’єднує в собі мотиваційно-цільовий (розвиненість мотивів щодо оволодіння самоосвітньою компетентністю, здатність до цілепокладання), когнітивно-діяльнісний (сформованість необхідних для здійснення самоосвіти знань та груп умінь) та особистісно-аксіологічний (сприйняття самоосвіти як важливої особистісної цінності, сформованість необхідних для здійснення самоосвіти особистісних якостей) компоненти. Розкрито принципи (безперервності, персоніфікації, самоорганізації, ціннісного спрямовування, поєднання педагогічного керівництва з ініціативою та самодіяльністю студентів) формування вказаної компетентності у студентів-гуманітаріїв на основі технологій медіаосвіти. Схарактеризовано змістово-процесуальний блок розробленої моделі, що відбиває етапи (організаційно-підготовчий, мотиваційно-спонукальний, когнітивно-процесуальний, оцінно-коригувальний), а також відповідний науково-методичний інструментарій формування самоосвітньої компетентності студентів гуманітарних спеціальностей на основі технологій медіаосвіти. Уточнено, що діагностико-результативний блок моделі містить критерії (мотиваційно-ціннісний, знаннєво-діяльнісний, особистісно-рефлексивний), показники, рівні сформованості у студентів цієї компетентності, а також очікуваній результат реалізації моделі.

Ключові слова: самоосвітня компетентність, студент-гуманітарій, медіаосвітні технології, модель.

 

В статье проанализирована реализация разработанной модели формирования самообразовательной компетентности студентов гуманитарных специальностей на основе технологий медиаобразования. Охарактеризован концептуально-теоретический блок модели, отражающий цель, соответствующие задачи реализации разработанной модели, научно-методологические подходы к проведению исследования, структуру и содержание самообразовательной компетентности студентов. Уточнено, эта цель заключается в обеспечении сформированности самообразовательной компетентности студентов гуманитарных специальностей на основе медиаобразовательных технологий. Обосновано применение таких подходов: компетентностного, личностно-деятельностного и акмеологического. Освещена структура самообразовательной компетентности будущих специалистов гуманитарного профиля, объединяющая в себе мотивационно-целевой (развитость мотивов по овладению самообразовательной компетентностью, способность к целеполаганию), когнитивно-деятельностный (сформированность необходимых для осуществления самообразования знаний и групп умений) и личностно-аксиологический (восприятие самообразования как важной личностной ценности, сформированность необходимых для осуществления самообразования личностных качеств) компоненты. Раскрыты принципы (непрерывности, персонификации, самоорганизации, ценностной направленности, сочетания педагогического руководства с инициативой и самодеятельностью студентов) формирования указанной компетентности у студентов-гуманитариев на основе технологий медиаобразования. Охарактеризован содержательно-процессуальный блок разработанной модели, отражающей этапы (организационно-подготовительный, мотивационно-побудительный, когнитивно-процессуальный, оценочно-корректировочный), а также соответствующий научно-методический инструментарий формирования самообразовательной компетентности студентов гуманитарных специальностей на основе технологий медиаобразования. Уточнено, что диагностико-результативный блок модели содержит критерии (мотивационно-ценностный, знаниево-деятельностный, личностно-рефлексивный), показатели, уровни сформированности у студентов этой компетентности, а также ожидаемой результат реализации модели.

Ключевые слова: самообразовательная компетентность, студент-гуманитарий, медиаобразовательные технологии, модель

 

The article analyzes the implementation of the developed self-education competence model for humanitarian students on the basis of media education technologies. Thus, the semantic- theoretical unit of this model reflects the goal (the ensuring of formation the self-education competence model for humanitarian students on the basis of media education technologies) and the corresponding tasks of realization of the developed model, scientific and methodological approaches to conduct the research (competence, personal-activity, acmeological, structure and the content of self-education competence model for humanitarian students (motivational-targeted: the development of the motives for mastering of self-educational competency, ability to purpose – orientation, cognitive activity: the formation of the necessary for the self-education of knowledge and groups of skills; personal-axiological: perception of self-education as an important personal value, formation of necessary for the implementation of educational personal qualities), principles (the continuity, personification, self-organization, value orientation, combination of pedagogical leadership with initiative and amateur activities of students) but the basis of media education technologies. The content procedural unit of formation the self-education competence model for humanitarian students on the basis of media education technologies includes such periods (organization and preparation, motivational, cognitive-procedural, assessing-corrective) and has corresponding scientific-methodological tools for the implementation of this process. The diagnostic and performance unit of the model includes criteria for the ratio of formation of the self-education competence model for humanitarian students (value-motivational: the display of a valuable attitude to self-education, the development of motives for self-educational competence mastering; personal-reflexive: the formation of certain personal qualities, the level of students self-assessment adequacy of the formation of these qualities), the levels of its formation (high, medium, low) and also the results of model implementation. As evidenced by the current experimental data, the implementation of the developed model really contributes to the level of formation the self-education competence for humanitarian students.

Key words: self-education competence, humanitarian student, media education technology, model.


Повний текст:

PDF

Посилання


Мірошниченко В. І. Підготовка вчителя до формування самоосвітньої компетентності учнів у процесі профільного навчання. Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. пр. Полтав. нац. пед. ун-ту імені В. Г. Короленка. Полтава, 2011, С. 3-5.

Халзакова Л. А. Модель формирования самообразовательной компетентности учителя английского языка. Молодой ученый. 2012. № 3. С. 423-427.

Ратушинська А. С. Формування самоосвітньої компетентності майбутнього вчителя початкових класів : автореф. … дис. канд. пед. наук : 13.00.04. Переяслав-Хмельницький, 2013. 20 с.

Довмантович Н. Г. Формування самоосвітньої компетентності майбутніх фахівців як педагогічна проблема. Педагогічний процес: теорія і практика. 2014. № 4. С. 60-64.

Кучерява К. В. Модель розвитку самоосвітньої компетентності майбутніх викладачів економік. Вісник [Чернігів. нац. пед. ун-ту] : зб. наук. пр. Чернігів, 2018. Вип. 151 (1). С. 85-89.

References

Miroshnychenko V. I. Pidgotovka vchytelya do formuvannya samoosvitnoyi kompetentnosti uchniv u procesi profilnogo navchannya. Vytoky pedagogichnoyi majsternosti : zb. nauk. pr. Poltav. nacz. ped. un-tu imeni V. G. Korolenka. Poltava, 2011, S. 3-5.

Xalzakova L. A. Model formyrovanyya samoobrazovatelnoj kompetentnosty uchytelya anglyjskogo yazіka. Molodoj uchenыj. 2012. № 3. S. 423-427.

Ratushynska A. S. Formuvannya samoosvitnoyi kompetentnosti majbutnogo vchytelya pochatkovyx klasiv : avtoref. … dys. kand. ped. nauk : 13.00.04. Pereyaslav-Xmel`ny`cz`ky`j, 2013. 20 s.

Dovmantovych N. G. Formuvannya samoosvitnoyi kompetentnosti majbutnix faxivciv yak pedagogichna problema. Pedagogichnyj proces: teoriya i praktyka. 2014. № 4. S. 60-64.

Kucheryava K. V. Model rozvytku samoosvitnoyi kompetentnosti majbutnix vykladachiv ekonomik. Visnyk [Chernigiv. nacz. ped. un-tu] : zb. nauk. pr. Chernigiv, 2018. Vyp. 151 (1). S. 85-89.




DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.2540178

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.