ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ: СУТЬ, КОМПОНЕНТИ, РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ

O. A. Zhernovnykova, O. O. Nalyvaiko, N. A. Chornous

Анотація


У статті розкрито суть поняття «інтелект» і «інтелектуальна компетентність», обґрунтовані компоненти формування інтелектуальної компетентності та визначено рівні її формування. Авторами на основі аналізу наукової літератури визначено, що інтелектуальна компетентність охоплює всі елементи змісту освіти: загально-навчальних вміння та навички, мeтазнання і надпредметні види діяльності. Інтелектуальна компетентність є основою індивідуального стилю пізнавальної діяльності студентів, що лежить в основі їх майбутнього професійного функціонування. В результаті проведеної роботи, обґрунтовано структуру інтелектуальної компетентності, яка складається з мотиваційно-ціннісного, когнітивного, метакогнітивного, самоосвітнього, дослідницького, комунікативного та особистісного компонентів. На основі виокремлених компонентів визначено рівні сформованості інтелектуальної компетентності майбутніх фахівців: високий, середній та низький. Високий рівень сформованої інтелектуальної компетентності передбачає прояв здатності студента творчо підходити до вирішення інтелектуальних завдань і аналізу отриманих результатів. Середній рівень характеризується розумінням студентами значення, важливості своєї інтелектуальної діяльності, здатності усвідомлювати мету цієї діяльності. Низький рівень розвитку інтелектуальної компетентності у студентів характеризується відсутністю розуміння значущості й цінності інтелектуальної компетентності, при формуванні якої переважає невміння творчо підходити до вирішення поставлених завдань, відсутні необхідні вміння або виникають труднощі з аналізом власної інтелектуальної діяльності.

 

Ключові слова: інтелект, інтелектуальна компетентність, компоненти, рівні, студент, ВНЗ, навчально-виховний процес.

 

В статье раскрыта суть понятия «интеллект» и «интеллектуальная компетентность», обоснованны компоненты формирования интеллектуальной компетентности и определены уровни ее формирования. Авторами на основе анализа научной литературы определено, что интеллектуальная компетентность охватывает все элементы содержания образования: общеучебных умения и навыки, мeтазнания и надпредметные виды деятельности. Интеллектуальная компетентность является основой индивидуального стиля познавательной деятельности студентов, лежит в основе их будущего профессионального функционирования. В результате проведенной работы, обоснована структура интеллектуальной компетентности, которая состоит из мотивационно-ценностного, когнитивного, метакогнитивного, самообразовательного, исследовательского, коммуникативного и личностного компонентов. На основе выделенных компонентов определены уровни сформированности интеллектуальной компетентности будущих специалистов: высокий, средний и низкий. Высокий уровень сложившейся интеллектуальной компетентности предполагает проявление способности студента творчески подходить к решению интеллектуальных задач и анализа полученных результатов. Средний уровень характеризуется пониманием студентами значения, важности своей интеллектуальной деятельности, способности осознавать цель этой деятельности. Низкий уровень развития интеллектуальной компетентности студентов характеризуется отсутствием понимания значимости и ценности интеллектуальной компетентности, при формировании которой преобладает неумение творчески подходить к решению поставленных задач, отсутствуют необходимые умения или возникают трудности с анализом собственной интеллектуальной деятельности.

 

Ключевые слова: интеллект, интеллектуальная компетентность, компоненты, уровне, студент, вузов, учебно-воспитательный процесс.


Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Бирюкова А. Интеллект как основа развития личности: понятия и определения интеллекта. Аналитика культурологи. М., 2009. № 14. С. 73‒75.

Гриньова В. М. Професійна компетентність учителя: суть, структура, умови формування: навчальний посібник. Харків, 2011. 109 с.

Жерновникова О. А. Особливості підготовки студентів педагогічних ВНЗ до професійної діяльності у гімназіях та ліцеях. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. праць. Запоріжжя, 2014. Вип. 36 (89). С. 549‒555.

Кострова Ю. С. Формирование интеллектуальной компетентности студентов. European Social Science: Европейский журнал Европейских наук. 2011. № 6.

Лобанов А. П. Интеллектуальная компетентность в структуре профессиональной подготовки психологов. Журнал ГрГМУ. 2009. № 2 (26). С. 227‒232.

Марчук Е. Г. К вопросу о педагогических подходах к понятию «Интеллектуальная компетентность» Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Акмеология образования. Психология развития. Саратов, 2012. № 3.

Морозова Т. Ю. Аналіз дефініцій компетентнісного підходу щодо освіти. Освіта Донбасу: зб. наук. праць. 2005. № 3. С. 5-11.

Пометун О. Компетентнісний підхід – найважливіший орієнтир сучасної освіти. Рідна школа. 2005. № 1. С. 65‒69.

Сагдеева Г. С. Развитие интеллектуальной компетентности будущих специалистов: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.08. Казань, 2013. 20 с.

Холодная М. А. Психология интеллекта. Парадоксы исследования. 2-е изд., перераб. и доп. СПб, 2002. 272 с.

Ярыгин О. Н. Модель интеллектуальной компетентности как обобщение модели творческой деятельности. Вектор науки ТГУ: сб. науч. трудов. 2013. № 1 (23) С. 382‒387.

Wechsler J. D., Matarazzo, J. D. Wechsler's Measurement and Appraisal of Adult Intelligence. Williams & Wilkins, 1972. 572 p.

Zhernovnykova O.A. Peculiarities of preparing students-mathematicians for working in new types of educational establishments. Nauka i studia. Przemysl, 2014. NR 15 (125). P. 103‒110.

References

Biryukova A. Intellekt kak osnova razvitiya lichnosti: ponyatiya I opredeleniya intellekta. Analitika kulturologi. Moskva, 2009. № 14. pp. 73‒75.

Hrynova V.M. Profesiina kompetentnist uchytelia: sut, struktura, umovy formuvannia: Navchalnyi posibnyk. Kharkiv, 2011. 109 p.

Zhernovnykova O.A. Osoblyvosti pidhotovky studentiv pedahohichnykh VNZ do profesiinoi diialnosti u himnaziiakh ta litseiakh. Pedahohika formuvannia tvorchoi osobystosti u vyshchii i zahalnoosvitnii shkolakh: zb. nauk. prats. Zaporizhzhia 2014. Vyp. 36 (89). pp. 549‒555.

Kostrova Yu.S. Formirovanie intellektualnoy kompetentnosti studentov.European Social Science: Evropeyskiy zhurnal Evropeyskih nauk. 2011. № 6.

Lobanov A. P. Intellektualnaya kompetentnost v strukture professionalnoypodgotovki psihologov. Zhurnal GrGMU. 2009. № 2 (26). pp. 227‒232.

Marchuk E. G. K voprosu o pedagogicheskih podhodah k ponyatiyu «Intellektualnaya kompetentnost» Izv. Sarat. un-ta Nov. ser. Ser. Akmeologiya obrazovaniya. Psihologiya razvitiya. Saratov, 2012. № 3.

Morozova T. Yu. Analiz definitsii kompetentnisnoho pidkhodu shchodo osvity. Osvita Donbasu: zb. nauk. prats. 2005. № 3. p. 5‒11.

Pometun O. Kompetentnisnyi pidkhid – naivazhlyvishyi oriientyr suchasnoi osvity. Ridna shkola. 2005. № 1. p. 65‒69.

Sagdeeva G. S. Razvitie intellektualnoy kompetentnosti buduschih spetsialistov: аvtoref. dis. … kand. ped. nauk: 13.00.08. Kazan, 2013. 20 p.

Holodnaya M. A. Psihologiya intellekta. Paradoksyi issledovaniya. 2-e izd.,pererab. i dop. SPb, 2002. 272 p.

Yaryigin O. N. Model intellektualnoy kompetentnosti kak obobschenie modeli tvorcheskoy deyatelnosti. Vektor nauki TGU: sb. nauch. trudov. 2013. № 1 (23) pp. 382‒387.

Wechsler J. D., Matarazzo, J. D. Wechsler's Measurement and Appraisal of Adult Intelligence. Williams & Wilkins, 1972. 572 p.

Zhernovnykova O.A. Peculiarities of preparing students-mathematicians for working in new types of educational establishments. Nauka i studia. Przemysl, 2014. NR 15 (125). P. 103‒110
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1116977

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.