КОНЦЕПТУАЛЬНА ОСНОВА НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНО-ТВОРЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ

В. В. Масич

Анотація


У статті визначено концептуальну основу науково-методичної системи формування продуктивно-творчої компетентності майбутнього інженера-педагога. Уточнено основні тенденції розвитку сучасної інженерно-педагогічної освіти, зокрема: орієнтація навчальних закладів на поліпшення якості підготовки фахівців; зміна цільової орієнтації системи професійної освіти на формування компетентностей; перехід від масових, колективних форм навчання студентів до індивідуальних, до розвитку творчих здібностей на основі самоосвіти, саморозвитку, самовдосконалення; визнання пріоритету гуманістичної спрямованості інженерно-педагогічної освіти; звернення до наукових стратегій креативної психології та інноваційної педагогіки на основі врахування вітчизняної та міжнародної науково-педагогічної спадщини. Розкрито суть основних закономірностей формування продуктивно-творчої компетентності майбутнього інженера-педагога. Доведено, що сучасні тенденції і закономірності підготовки інженерів-педагогів знаходять своє вираження в реалізації відповідних принципів.

 

Ключові слова: тенденції, закономірності, принципи, чинники, науково-методична система, продуктивно-творча компетентність, майбутні інженери-педагоги.

 

 

В статье определена концептуальная основа научно-методической системы формирования продуктивно-творческой компетентности будущего инженера-педагога. Уточнены основные тенденции развития современного инженерно-педагогического образования, а именно: ориентация учебных заведений на улучшение качества подготовки специалистов; изменение целевой ориентации системы профессионального образования на формирование компетенций; переход от массовых, коллективных форм обучения студентов к индивидуальным, к развитию творческих способностей на основе самообразования, саморазвития, самосовершенствования; признание приоритета гуманистической направленности инженерно-педагогического образования; обращение к научным стратегиям креативной психологии и инновационной педагогики на основе учета отечественного и международного научно-педагогического наследия. Раскрыта сущность основных закономерностей формирования продуктивно-творческой компетентности будущего инженера-педагога. Доказано, что современные тенденции и закономерности подготовки инженеров-педагогов находят свое выражение в реализации соответствующих принципов.

 

Ключевые слова: тенденции, закономерности, принципы, факторы, научно-методическая система, продуктивно-творческая компетентность, будущие инженеры-педагоги.

 

In the article on the basis of the analysis of scientific literature, the main trends, patterns and principles of the formation of productive and creative competence of the future engineer and teacher are considered.The trends of modern engineering and pedagogical education are: orientation of educational institutions to improve the quality of training specialists; change in the target orientation of the system of vocational education in the formation of competencies; the transition from massive, collective forms of student learning to individual, to the development of creative abilities on the basis of self-education, self-development, self-improvement; recognition of the priority of the humanistic orientation of engineering and pedagogical education; appeal to the scientific strategies of creative psychology and innovative pedagogy on the basis of consideration of domestic and international scientific and educational heritage. The patterns of the formation of productive and creative competence of the future engineer and teacher involve the dependence of the formation of productive and creative competence of future engineers and teachers on the scientifically substantiated use of psychological mechanisms and pedagogical technologies; the dependence of the effectiveness of the formation of productive and creative competence of the future engineer and teacher on the unevenness of mental development of the individual etc. It is proved that modern trends and regularities of the training of engineer educators are expressed in the implementation of the relevant principles, namely: the principle of creative activity; the principle of creative independence; the principle of reflexivity of activity; the diagnostic principle; the principle of unity of formation and development; the principle of professional and creative orientation of the educational process; the principle of continuity and continuity; the principle of the interconnectedness of the generalized educational trajectory and the individual educational route; the principle of the formation of a tentative search position.

 

Key words: trends, regularities, principles, factors, scientific and methodical system, productive and creative competence, future engineers and teachers.


Повний текст:

PDF

Посилання


Волобуєва О. Ф. Творча компетентність викладача вищої школи: психологічний аспект. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Вип. 4. К. , 2011. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe

Марфутенко Т. А. Формирование творческой компетентности студентов педагогических вузов средствами эвристических заданий по информатике: дис. …канд. пед. наук: 13.00.08 / НОУ ВПО «Северо-Кавказ. соц. ин-т». Ставрополь, 2013. 205 с.

Пахтусова Н. А. Формирование профессиональной творческой компетентности будущих педагогов профессионального обучения в условиях вуза: дис. …канд. пед. наук: 13.00.08 / Челяб. гос. пед. ун-т. Челябинск, 2011. 214 с.

Тутолмин А. В. Становление и развитие творческой компетентности будущего учителя (на основе системного подхода): дисс. ... д-ра пед. наук: 13.00.08 / ГОУ ВПО «Чуваш. гос. пед. ун-т». Чебоксары, 2009. 467 с.

Коджаспирова Г. М., Коджаспиров А. Ю. Педагогический словарь: для студентов высш. и сред. пед. учеб. заведений. 2-е изд., стер. М.: Академия, 2005. 176 с.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1117013

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.