СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНА АКТИВНІСТЬ ЯК ЧИННИК ПЕРЕТВОРЕННЯ ПРОФЕСІЙНО-ОСОБИСТІСНОЇ ПОЗИЦІЇ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ

О. O. Резван

Анотація


У статті розглянуто проблему формування та перетворення професійної позиції фахівця через його долученість до процесів професійної комунікації. Зʼясовано, що професійна позиція особистості формується на основі загальної особистісної позиції, визначальним чинником якої можна вважати те, наскільки людина домагається умов, в яких її потенціал може розвиватися найбільш ефективно. Визначено роль професійної комунікації, яка дозволяє ефективно відшукувати клієнтів, здійснювати непряме за професійною метою спілкування через соціальні мережі, а значить – поповнювати комунікаційні зв’язки, застосовуючи всі можливі засоби вербального комунікативного впливу на особистість. Представлено роль рефлексії професійної діяльності у межах проблеми професійного становлення особистості як здатності людини виокремлювати, аналізувати, оцінювати, пізнавати, усвідомлювати свої можливості, особистісні та професійно важливі якості. Зроблено висновок про те, що спрямування майбутніх фахівців до соціально-комунікативної активності є чинником перетворення їхньої професійно-особистісної позиції.

 

Ключові слова: професійно-особистісна позиція, майбутній фахівець, професійна комунікація, соціальна комунікація, активність, перетворення.

 

 

В статье рассматривается проблема формирования и изменения профессиональной позиции специалиста путем его привлечения к процессам профессиональной коммуникации. Доказано, что профессиональная позиция личности формируется на основе общей личностной позиции, определяющим фактором которой можно считать активность человека в достижении им условий эффективного раскрытия потенциала. Определена роль профессиональной коммуникации, которая позволяет эффективно отыскивать клиентов, совершать косвенное общение через социальные сети, а значит – пополнять коммуникационные связи. Представлена роль рефлексии профессиональной деятельности в аспекте проблемы профессионального становления личности как ее способности выделять, анализировать, оценивать, узнавать, осознавать свои возможности в профессии. Сделан коммуникативную активность является фактором изменения их профессиоанльно-личностной позиции.

 

Ключевые слова: профессионально-личностная позиция, будущий специалист, профессиональная коммуникация, социальная коммуникация, активность, изменение.

 

 

The article deals with the problem of formation and transformation of a professional position of a specialist involving in the processes of professional communication. It is proved that the professional position of the individual is formed on the basis of the general personal position, the determining factor of which can be considered to be how much a person seeks conditions in which his potential can develop most effectively. As professional activity is connected with interaction, the processes of creating, maintaining (maintaining and restoring) contacts, which promote the efficiency of professional activity become important. It is determined that the communicative competences of the future specialist should be regularly updated. Constructive professional position is formed on the basis of realising of the values of activity, performance, respect for others, indifference, pragmatism. It leads to the necessity of developing the skills of future specialists to organize and maintain professional communication. Professional communication acquires features of social orientation, since it allows searching for clients effectively, carry out indirect professional communication in social networks, and to supplement communication communications, using all possible means of verbal communicative influence on the person. The role of reflection of professional activity within the limits of the person’s professional development problem as a person's ability to isolate, analyze, evaluate, learn, understand their capabilities, personal and professional qualities are presented. It is determined that the factors of the professional activity reflection are self-awareness, self-examination, self-esteem and self-knowledge. The characteristic of self-consciousness is given as the ability to evaluate the activities of others through the prism of personal professional criteria; self-knowledge as an understanding of the personality of the contradiction between personal harassment and the assessment of his professional activities and qualities on the part of the professional group; self-examination and self-assessment as regulators of professional growth of a person. It is concluded that the direction of future specialists to social and communicative activity is a factor in the transformation of their professional and personal position.

 

Key words: professional personality position, future specialist, professional communication, social communication, activity, transformation.


Повний текст:

PDF

Посилання


Абульханова-Славская К. А. Стратегия жизни. М. : Мысль, 1991. 301 с.

Бухало О. Л. Формування емоційної культури молодших школярів у процесі психолого-педагогічної взаємодії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.07. Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2011. 21 с.

Варбан М. Ю. Рефлексія професійного становлення в студентські роки: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.01. К., 1999. – 18 с.

Волкова Н. П. Комунікативна компетентність як основа професіоналізму майбутнього соціального педагога. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://web.znu.edu.ua/herald/issues/2012/ped-1-2012/148-152.pdf

Ігнатюк О. А. Формування готовності майбутнього інженера до професійного самовдосконалення: теорія і практика : монографія. Х. : НТУ «ХПІ», 2009. 432 с.

Коваленко Г. С. Формування акмеологічної позиції майбутнього вчителя в процесі фахової підготовки : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04. Кривий Ріг, 2010. 19 с.

Корнещук В. В. Теорія та практика формування професійної надійності майбутніх спеціалістів соціонометричної сфери діяльності : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04. Одеса, 2009. 434 с.

Сковорода Г. С. Повне зібрання творів : у 2-х т. К.: Наукова думка, 1973. Т. 1. 532 с.

Чаплигін О. К. Творчий потенціал людини: від становлення до реалізації: соціально-філософський аналіз : монографія. Х. : Основа, 1999. 277 с.

Rezvan O. The role of emotions in the development of a future specialist’s professional and reflective views / Austrian journal of Humanities and Social Sciences / Scientific journal. Vienna, «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, 2015. № 2. 279 p. P. 132-136
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1117026

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.