ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ ДО СОЦІАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ОРГАНІЗАЦІЙ І АДМІНІСТРУВАННЯ

С. О. Моргунова

Анотація


У  статті  розглянуто  особливості  підготовки  до  соціальної  взаємодії майбутніх менеджерів організацій і адміністрування у разі створення певних педагогічних  умов.  Обґрунтовано  педагогічні  умови  підготовки  майбутніх менеджерів організацій і адміністрування до соціальної взаємодії: формування позитивної  мотивації  до  соціальної  взаємодії;  спрямованість  змісту гуманітарних  дисциплін  на  підготовку  майбутніх  менеджерів  організацій  і адміністрування  до  соціальної  взаємодії;  упровадження  у  навчально-виховний процес  професійної  підготовки  майбутніх  менеджерів  факультативного навчально-практичного спецкурсу «Тренінг соціальної взаємодії». Доведено, що реалізація  визначених  та  теоретично  обґрунтованих  педагогічних  умов сприятиме  підвищенню  ефективності  підготовки  до  соціальної  взаємодії майбутніх менеджерів організацій і адміністрування.

 

Ключові  слова:  соціальна  взаємодія,  майбутній  менеджер  організацій  і адміністрування, педагогічні умови, готовність до соціальної взаємодії.

 

В  статье  рассмотрены  особенности  подготовки  к  социальному взаимодействию будущих менеджеров организаций и администрирования при создании  определенных  педагогических  условий.  Обоснованы  педагогические условия подготовки будущих менеджеров организаций и администрирования к социальному  взаимодействию:  формирование  положительной  мотивации  к социальному  взаимодействию;  направленность  содержания  гуманитарных дисциплин  на  подготовку  будущих  менеджеров  организаций  и администрирования  к  социальному  взаимодействию;  внедрение  в  учебно-воспитательный процесс профессиональной подготовки будущих менеджеров факультативного  учебно-практического  спецкурса  «Тренинг  социального взаимодействия».  Доказано,  что  реализация  установленных  и  теоретически обоснованных  педагогических  условий  будет  способствовать  повышению эффективности  подготовки  к  социальному  взаимодействию  будущих менеджеров организаций и администрирования.

 

 Ключевые  слова:  социальное  взаимодействие,  будущий  менеджер организаций  и  администрирования,  педагогические  условия,  готовность  к социальному взаимодействию.

 

The problems of the usage of SMART-technologies for the formation of foreign language  professional  communicative  competence  of  the  future  manager  are regarded  in  the  article.  It  is  emphasized  that  the  usage  of  SMART-technologies creates new opportunities  for  the  education  system,  consisting  in particular, in  the establishment of new guidelines for teachers in training and assessment of students. Examples of the usage of SMART-technologies in the Kharkiv National Automobile and  Highway  University  on  the  lessons  of  foreign  language  for  students-future managers  are  given.  It  is  stressed  that  the  concept  of  Smart-training  that  is implemented in KHNADU allows teacher not only to broadcast well-known facts but to navigate high-quality content. Alleged that experience of using SMART-technology at the lessons of foreign language in HNADU shows that they can effectively organize the  group  and  independent  work  of  students  in  the  class,  contribute  to  the improvement  of  skills  and  abilities  of  students,  allow  to  individualize  the  learning process,  increase  the  interest  to  the  lessons  of  foreign  language  and  stimulates cognitive activity of students to make practical lessons more modern and attractive for students.

 

Key  words:  Smart-technologies,  professional  communicative  competence, communication, innovative technologies

Повний текст:

PDF

Посилання


Занюк С.С. Психологія мотивації: навч. посіб./ С.С. Занюк. – К.: Либідь, 2002. – 304 с..

Ипполитова Н. Анализ понятия «педагогические условия»: сущность, классификация / Н. Ипполитова, Н. Стехова // General and Professional Education. – 2012. – № 1. – С. 8-14.

Линенко А.Ф. Педагогічна діяльність і готовність до неї / А.Ф. Линенко. – Одеса: ОКФА, 1995. – 79 с.

Лозова В.І. Теоретичні основи виховання і навчання: Навч. посібник для вузів / В.І. Лозова, Г.В. Троцко. – Харків: Освіта. Виховання. Спорт, 2002. – 398 с.

Манько В.М. Дидактичні умови формування у студентів професійно-пізнавального інтересу до спеціальних дисциплін / В.М. Манько // Соціалізація особистості: зб. наук. пр. Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова. – К.: Логос, 2000. – Вип.2. – С. 153-161.

Маркова А.К. Формирование мотивации учения / А.К. Маркова, Т.А. Матис, А.Б. Орлов. – М.: Просвещение, 1990. – 192 с.

Мельничук І.М. Загальна характеристика основних цілей використання навчальних тренінгів у професійній підготовці майбутніх фахівців / І.М. Мельничук, С.Ю. Мельничук // Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки. – № 9. – 2016. – С. 113-117.

Моргунова С.О. Роль соціальної взаємодії у формуванні РR-компетенції майбутнього менеджера / С.О. Моргунова // Педагогіка та психологія: збірник наукових праць / за загальною редакцією академіка І.Ф. Прокопенка, проф. Золотухіної. – Харків: видавець С.Г. Рожко, 2016. – Вип. 53 – С. 215-223.

Професійна освіта: навчальний посібник / [укл. С.У. Гончаренко та ін.; за ред. Н.Г. Ничкало]. – К.: Вища школа, 2000. – 149 с.

Словник-довідник з професійної педагогіки / ред.-упоряд. А.В. Семенова. – Одеса: Пальміра, 2006. – 272 с.

Тренінгові технології навчання з економічних дисциплін : навч. посіб. / Г.О. Ковальчук, Н.Ю. Бутенко, М.В. Артюшина та ін. – К.: КНЕУ, 2006. – 320 с.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.575917

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.