ОРГАНІЗАЦІЯ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

С. І. Горденко

Анотація


У статі розглянуто організаційну структуру цивільного захисту в навчальних закладах, служби, а саме: оповіщення і зв’язку, охорони громадського порядку, медична, протипожежна, радіаційного та хімічного захисту. Вказано, що при керівникові навчального закладу (начальник цивільного захисту) створюється штаб цивільного захисту – орган управління начальника, де головною функцією є здійснення заходів щодо захисту учнів та працівників навчального закладу, забезпечення вчасного оповіщення їх, про загрозу, або виникнення надзвичайних ситуацій. Штаб організовує та забезпечує безперервне управління цивільного захисту об’єкта, розробляє план дій органів управління і сил цивільного захисту навчального закладу із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій, періодично коригує та забезпечує його виконання, організовує і контролює навчання учнів і працівників закладу з цивільного захисту, підготовку невоєнізованих формувань для дій у надзвичайних ситуаціях. Адже спільні дії всіх служб навчального закладу забезпечують якісне виконання завдань, що виникають у разі надзвичайних ситуацій. Вислів грецьких філософів «Щоб правильно діяти, необхідно багато знати, а щоб знати, треба навчатись» є досить актуальним в наш час, особливо коли мова йде про дії, від яких залежить здоров’я та життя людей. Зрозуміло, що зовсім уникнути небезпеки, на жаль, не можна, але зменшити негативні наслідки цілком можливо. Тому провідна роль в цій справі належить навчальним закладам, педагоги яких здатні грамотно, системно і цікаво підготувати та навчити молодь захистити себе в життєво небезпечних випадках.

Ключові слова: навчальний заклад, цивільний захист, надзвичайна ситуація, штаб цивільного захисту, формування цивільного захисту.

 

 

В статье рассмотрена организационная структура гражданской защиты в учебных заведениях, службы, а именно: оповещения и связи, охраны общественного порядка, медицинская, противопожарная, радиационной и химической защиты. Указано, что при руководителю учебного заведения (начальник гражданской защиты) создается штаб гражданской защиты – орган управления начальника, где главной функцией является осуществление мероприятий относительно защиты учеников и работников учебного заведения, обеспечения своевременного оповещения их, об угрозе, или возникновении чрезвычайных ситуаций. Штаб организует и обеспечивает непрерывное управление гражданской защиты объекта, разрабатывает план действий органов управления и сил гражданской защиты учебного заведения из предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, периодически корректирует и обеспечивает его выполнение, организует и контролирует учебу учеников и работников заведения из гражданской защиты, подготовку невоенизированных формирований для действий в чрезвычайных ситуациях. Ведь общие действия всех служб учебного заведения обеспечивают качественное выполнение заданий, которые возникают в случае чрезвычайных ситуаций. Высказывание греческих философов "Чтобы правильно действовать, необходимо много знать, а чтобы знать, надо учиться" является достаточно актуальным в наше время, особенно когда речь идет о действиях, от которых зависит здоровье и жизнь людей. Понятно, что совсем избежать опасности, к сожалению, нельзя, но уменьшить негативные последствия вполне возможно. Поэтому ведущая роль в этом деле принадлежит учебным заведениям, педагоги которых способны грамотно, системно и интересно подготовить и научить молодежь защитить себя в жизненно опасных случаях.

Ключевые слова: учебное заведение, гражданская защита, чрезвычайная ситуация, штаб гражданской защиты, формирование гражданской защиты.

 

This article deals with the civil defense organization structure in the education institutions, providing such services as: notification and connection, public order, medical support, fire-fighting, radiation and chemical defense. We have determined that head of civil department cooperates with civil defense office, the main function of which is to provide the defense measures for students, schoolchildren and teachers, timely notification of the danger and emergency. The civil defense office arranges and provides permanent civil defense management, plans the emergency prevention actions in the education institutions, educates the students and teachers the rational and well-planed behavior in emergency situations. Consequently, the united actions of all educational institution services guarantee the good quality of security in case of the emergency situations. One Greek philosopher said “to act properly, you should know a lot, and to know a lot you should learn”. This quotation is also topical nowadays, especially, when we talk about actions, which can influence our life or health. Of course, to avoid the danger is hardly possible, but to reduce the negative consequences is real. So the principle role belongs to the education institutions, teachers, who can in interactive way teach students to defend themselves in dangerous situations.

Key words: education institution, civil defense, emergency, civil defense office, civil defense formation.


Повний текст:

PDF

Посилання


Ковжога С. О. Цивільний захист і охорона праці в галузі. Навч. пос. / С. О. Ковжога, С. А. Тузіков, Є. В. Карманний, А. П. Зенін. – Х.: Нац. ун-т «Юрид. акад. України імені Ярослава Мудрого», 2012. – 192 с.

Омелюх С. В. Організація цивільного захисту у професійно-технічному навчальному закладі. ПТУ № 22 / С. В. Омелюх. – смт. Луків. – 90 с.

Касьянов М. А. Цивільний захист. Навч. пос. / М. А. Касьянов, В. П. Гуляєв, О. М. Друзь, В. О. Медяник, О. О. Колібабчук. – Луганськ: Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, 2007. – 88 с.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.577956

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.