ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВОГО МЕТОДУ НАВЧАННЯ У ГАЛУЗІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

І. Б. Гринченко, С. Б. Поліщук, О. В. Сірий, А. О. Тихонова, О. І. Чуприна

Анотація


Метою статті є теоретичне узагальнення наукового супроводу використання ігрового методу навчання у галузі фізичного виховання. Результатом дослідження стало вивчення й узагальнення особливостей і ознак ігрового методу навчання на уроках фізичної культури. Особливе місце у дослідженні відведено питанню використання гри з навчальною метою на уроках фізичної культури. Використання рухливих і спортивних ігор у фізичному вихованні учнів, а також широке застосування ігрового методу спирається на педагогічне керівництво ігровою діяльністю. Застосування рухливих і спортивних ігор сприяє розвитку стійкого пізнавального інтересу учнів до фізичної культури через різноманітні ігрові форми, прийоми навчання. В роботі визначено специфіку ігрової діяльності на уроках фізичної культури. В межах аналізу ігрового методу визначено його властивості, наведено приклади застосування ігрового методу на уроках фізичної культури зі спортивних ігор, гімнастики, легкої атлетики. Зазначено, що спортивні ігри спираються на основні рухи, проте способи їх виконання складніші, що і зумовлює залучення учнів, особливо молодшого і середнього шкільного віку, до уроків фізичної культури. Практика фізичного виховання учнів показує, що застосування ігрового методу навчання з урахуванням вікових особливостей є вимогою сьогодення. Ігровий метод дозволяє зробити звичайний урок цікавим і захоплюючим. У дослідженні зроблено висновок, що запровадження ігрового методу навчання з використанням рухливих і спортивних ігор має чітко поставлене дидактичне завдання, ігровий задум, обов’язково має керівника (наставника), чіткі правила і, найголовніше, підсумком його застосування є формування, розширення, засвоєння, закріплення, узагальнення умінь і навичок ігрової рухливої діяльності учнів на уроках фізичної культури.


Ключові слова


ігровий метод навчання; фізичне виховання; учитель фізичної культури

Повний текст:

PDF

Посилання


Аксьонова, О. П. (2011). Нова фізична культура: система методів навчання. Теорія та методика фізичного виховання, №3, 25–31.

Андрощук, Н. В. (2011). Рухливі ігри та естафети у фізичному вихованні школярів. Тернопіль: Підручники і Посібники.

Безверхня, Г. В., Семенов, А. А., Килимистий, М. М., & Маслюк, Р.В. (2014). Рухливі ігри з методикою викладання: навч. посібник. Умань: ВПЦ «Візаві».

Великий тлумачний словник сучасної української мови. За ред. В.Т.Бусел. (2005). К., Ірпінь: ВТФ «Перун».

Дубенчук, А. І. (2010). Волейбол: Спортивні ігри в школі. Харків: Ранок.

Козак, Є. П., & Прозар, М.В. (2008). Методика вдосконалення техніко-тактичних дій волейболістів: навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О. А.

Козіна, Ж.Л., Поярков, Ю.М., Церковна, О.В., & Вороб’єва, В.О. (2010). Спортивні ігри: навчальний посібник для студентів факультетів фізичної культури педагогічних вищих навчальних закладів.: у 2 томах. Т.1: Загальні основи теорії і методики спортивних ігор. Харків: Точка.

Корносенко, О.К., Бондаренко, В.В., Хоменко, П.В. (2012). Теорія і методика викладання рухливих ігор і забав. Полтава.

Кругляк, О.Я. (2004). Рухливі ігри та естафети в школі: методичний посібник. Тернопіль: Підручники та Посібники.

Ламкова, О. І., & Дорофєєва, С.В. (2009). Рухливі ігри та естафети. Харків: Ранок.

Максимів, Г.З. (2007). Технологія навчання гри в баскетбол учнів загальноосвітньої школи: авт. дис. … канд. наук з фіз. вих. і спорту. Львів, Україна.

Митова, Е., & Раковская, И. (2012). Волейбол в системе общеобразовательных учебных заведений. Спортивний вісник Придніпров'я, № 1, 84–88. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/svp_2012_1_18

Навчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів, 5-9 класи. Підгот. Т. Ю. Круцевич (2017). Київ. Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/11168

Папуча, В.М. (2010). Формування педагогічної майстерності майбутнього вчителя фізичного виховання у процесі фахової підготовки: дис. … канд. пед. наук. Запоріжжя. Педагогіка: хрестоматія. Уклад. : А. І. Кузьмінський, В.Л.Омеляненко. (2006). Киів: Знання-Прес. 700 с.

Приступа, Є. Н., Петришин, Ю. В., & Виноградський, Б. А. (2014). Дидактичні ігри з м’ячами. Львів: ЛДУФК.

Товканець, Г.В. (2017). Формування педагогічної культури майбутнього вчителя в умовах модернізації: методологічний і методичний аспекти [монографія]. Мукачево: Редакційно-видавничий центр МДУ. Український педагогічний словник. За ред. С. У Гончаренко (1997). К. : Либідь.

Фурманов, А. Г. (2009). Волейбол: учебное пособие. Минск: Современная школа.

Щербань, П.М. (2004). Навчально-педагогічні ігри у вищих навчальних закладах. Киів: Вища школа.

Hrynchenko, I., Nakonechnyi, V., Sikora, V., & Karpunets, T. (2018 a). The technique of formation «sense of the ball» of young football players (8-9 year-old) at the initial stage of training. Health, Sport, Rehabilitation, 4(4), 23-29. doi:http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.2536452

Hrynchenko, I., Schestipalov, I., & Tykhonova, A. (2018 b). Comparative analysis of physical and technical preparedness among players of different playing positions in student football team. Health, Sport, Rehabilitation, 4(4), 30-39. doi:http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.2536458

References

Aksonova, O. P. (2011). Nova fizychna kultura: systema metodiv navchannia [New physical culture: a system of teaching methods]. Teoriia ta metodyka fizychnoho vykhovannia, №3, 25–31. (in Ukrainian)

Androshchuk, N. V. (2011). Rukhlyvi ihry ta estafety u fizychnomu vykhovanni shkoliariv. [Moving games and relay races in physical education of schoolchildren]. Ternopil: Pidruchnyky i Posibnyky. (in Ukrainian)

Bezverkhnia, H. V., Semenov, A. A., Kylymystyi, M. M., & Masliuk, R. V. (2014). Rukhlyvi ihry z metodykoiu vykladannia: navch. posibnyk. [Moving games with teaching methods]. Uman: VPTs «Vizavi». (in Ukrainian)

Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy. [Big thesaurus dictionary of the modern Ukrainian language]. Za red. V. T. Busel. (2005). K., Irpin: VTF «Perun». (in Ukrainian)

Dubenchuk, A. I. (2010). Voleibol: Sportyvni ihry v shkoli. [Volleyball: Sport games at school]. Kharkiv: Ranok. (in Ukrainian)

Kozak, Ye. P., & Prozar, M.V. (2008). Metodyka vdoskonalennia tekhniko-taktychnykh dii voleibolistiv: navchalno-metodychnyi posibnyk. [Methods of improving technical and tactical actions of volleyball players]. Kamianets-Podilskyi : PP Buinytskyi O. A. (in Ukrainian)

Kozina, Zh.L., Poiarkov, Yu.M., Tserkovna, O.V., & Vorobieva, V.O. (2010). Sportyvni ihry: navchalnyi posibnyk dlia studentiv fakultetiv fizychnoi kultury pedahohichnykh vyshchykh navchalnykh zakladiv.: u 2 tomakh. T.1: Zahalni osnovy teorii i metodyky sportyvnykh ihor. [Sport games]. Kharkiv: Tochka. (in Ukrainian)

Kornosenko, O.K., Bondarenko, V.V., Khomenko, P.V. (2012). Teoriia i metodyka vykladannia rukhlyvykh ihor i zabav. [Theory and methods of teaching moving games and entertainment]. Poltava. (in Ukrainian)

Kruhliak, O.Ia. (2004). Rukhlyvi ihry ta estafety v shkoli: metodychnyi posibnyk. [Moving games and relays at school]. Ternopil: Pidruchnyky ta Posibnyky. (in Ukrainian)

Lamkova, O. I., & Dorofieieva, S.V. (2009). Rukhlyvi ihry ta estafety. [Moving games and relays]. Kharkiv: Ranok. (in Ukrainian)

Maksymiv, H.Z. (2007). Tekhnolohiia navchannia hry v basketbol uchniv zahalnoosvitnoi shkoly: Avtoreferat dysertatsii kand. nauk z fiz. vykh. i sportu). [Technology of teaching basketball for secondary school students]. Lviv, Ukraina. (in Ukrainian)

Mytova, E., & Rakovskaia, Y. (2012). Voleibol v systeme obshcheobrazovatelnыkh uchebnыkh zavedenyi. [Volleyball in the system of general educational institutions]. Sportyvnyi visnyk Prydniprovia, № 1, 84–88. http://nbuv.gov.ua/UJRN/svp_2012_1_18 (in Russian)

Navchalna prohrama z fizychnoi kultury dlia zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv, 5-9 klasy. (2017). [Curriculum in physical culture for secondary schools, grades 5-9]. Pidhot. T. Yu. Krutsevych Kyiv. http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/11168 (in Ukrainian)

Papucha, V.M. (2010). Formuvannia pedahohichnoi maisternosti maibutnoho vchytelia fizychnoho vykhovannia u protsesi fakhovoi pidhotovky : dys. … kand. ped. nauk. [Formation of pedagogical skills of a future teacher of physical education in the process of professional training]. Zaporizhzhia. (in Ukrainian)

Pedahohika: khrestomatiia. Uklad.: A. I. Kuzminskyi, V.L.Omelianenko. (2006). [Pedagogy]. Kiyv: Znannia-Pres. 700 s. (in Ukrainian)

Prystupa, Ye. N., Petryshyn, Yu. V., & Vynohradskyi, B. A. (2014). Dydaktychni ihry z miachamy. [Didactic ball games]. Lviv: LDUFK. (in Ukrainian)

Tovkanets, H.V. (2017). Formuvannia pedahohichnoi kultury maibutnoho vchytelia v umovakh modernizatsii: metodolohichnyi i metodychnyi aspekty: monohrafiia. [Formation of pedagogical culture of a future teacher in the conditions of modernization: methodological and methodical aspects]. Mukachevo: Redaktsiino-vydavnychyi tsentr MDU. (in Ukrainian)

Ukrainskyi pedahohichnyi slovnyk. [Ukrainian pedagogical dictionary]. Za red. S. U. Honcharenko (1997). K. : Lybid. (in Ukrainian)

Furmanov, A. H. (2009). Voleibol: uchebnoe posobye. [Volleyball: a textbook]. Mynsk: Sovremennaia shkola. (in Ukrainian)

Shcherban, P.M. (2004). Navchalno-pedahohichni ihry u vyshchykh navchalnykh zakladakh. [Educational and pedagogical games in higher educational institutions]. Kiyv: Vyshcha shkola. (in Ukrainian)

Hrynchenko, I., Nakonechnyi, V., Sikora, V., & Karpunets, T. (2018 a). The technique of formation «sense of the ball» of young football players (8-9 year-old) at the initial stage of training. Health, Sport, Rehabilitation, 4(4), 23-29. doi:http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.2536452

Hrynchenko, I., Schestipalov, I., & Tykhonova, A. (2018 b). Comparative analysis of physical and technical preparedness among players of different playing positions in student football team. Health, Sport, Rehabilitation, 4(4), 30-39. doi:http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.2536458
DOI: https://doi.org/10.34142/2312-2471.2019.61.05

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.