ПОДОЛАННЯ БАР’ЄРІВ В ОСВІТІ ДОРОСЛИХ: АНТРОСОФСЬКИ-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД

О. М. Іонова, В. В. Партола

Анотація


Статтю присвячено розкриттю особливостей антропософськи-орієнтованого підходу до подолання освітніх бар’єрів, який реалізовано в європейській програмі New Adult  Learning Movement (NALM) – Рух за оновлення освіти дорослих. З’ясовано, що в освіті дорослого виявляються три основні рівноправні бар’єри, над якими необхідно працювати, надаючи дорослому учневі конкретну допомогу в їх подоланні, а саме: бар’єри в людському мисленні, бар’єри в почуттях та емоціях, бар’єри у вольовій діяльності. Це відповідає цілісності психічної структури особистості, внутрішнє життя якої характеризується інтелектуальними й афективними процесами, а також вольовою активністю, пронизаною свідомістю. Наголошено на важливості розпізнання людиною своїх бар’єрів, що є першим кроком у пізнанні, самопізнанні й саморозвитку. Установлено, що подолання бар’єрів у мисленні передбачає: у людини повинно бути бажання запитувати, досліджувати дійсність, а не пасивно приймати знання та готові відповіді; той, хто навчається, має відмовитися від моделі реальності, проте сама реальність повинна відкритися людині; людині необхідно навчитися спостерігати навколишню дійсність, а також розрізняти те, що вона знає, та те, що розуміє. Робота з бар’єрами в галузі емоцій і почуттів потребує стриманості, володіння собою, внутрішнього спокою, завдяки чому особистості відкривається зовнішній світ. Найбільш ефективними шляхами формування вольової активності людини є заняття різноманітними видами мистецтва, робота у групі та проєктна діяльність, а також особлива структура самого навчального процесу, що має сприятливий вплив на волю дорослого учня. Схарактеризовано сукупність вправ внутрішнього характеру, що використовуються в антропософській освітній практиці, допомагають людині оволодіти ходом своїх думок, взяти під контроль свої емоції й почуття, вольові імпульси та тим самим сприяють подоланню освітніх бар’єрів. Відзначено, що використання антропософськи-орієнтованого підходу до подолання бар’єрів в освіті дорослих відкриває перспективи для поліпшення професійної, післядипломної, неформальної та інформальної освіти дорослих учнів.


Ключові слова


освіта; дорослі; бар’єри; мислення; почуття; воля; антропософськи-орієнтований підхід; NALM (New Adult Learning Movement)

Повний текст:

PDF

Посилання


Іонова О.М. Антропософськи-орієнтований підхід до освіти дорослих. Педагогіка і психологія: Вісник Національної академії педагогічних наук України. 2018. № 4. С. 12–19.

Іонова О.М. Становлення й розвиток людини: антропософський підхід. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: зб. наук. пр. Харків : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2010. № 4. С.56–63.

Лозова В.І., Іонова О.М. Види, авторські дидактичні системи навчання. Лекції з педагогіки вищої школи : навч. пос. за ред. В.І. Лозової. Харків : «ОВС», 2010. С. 179–222.

Мольман Ж. Основы антропософской психотерапии : цикл лекций. Ч. 2 : [пер. с нем.]. Киев : Наири, 2017. 296 с.

Штайнер Р. Общее учение о человеке как основа педагогики : [пер. с нем.]. Москва : Парсифаль, 1996. 176 с.

Штайнер Р. Практическая выработка мышления : [пер. с нем.]. bdn-steiner.ru/modules.php?name=Ga_Book&Id=108&Bid=3

Штайнер Р. Как достигнуть познания высших миров? : [пер. с нем.]. Ереван : Ной, 1992. 156 с.

Houten C.V. Awaking the Will. Principles and process in Adult Learning. London: Tempe LODGE, 1999. 230 p.

Houten C.V. Practising Destiny. Principles and process in Adult Learning. London: Tempe LODGE, 2000. 180 p.

Houten C.V. Creative Spiritual Research. Awakening the Individual Human Spirit. London: Tempe LODGE, 2009. 156 p.

Ionova E., Partola V. Salutogenetic approach in adult education. Pedagogy and Psychology of Sport, 2017. V. 3. No 2. P. 4–17.

References

Ionova, O. M. (2018). Antroposofsky-orientovanyi pidhid do osvity doroslyh. Pedahohika i psyholohiia: Visnyk Natsionalnoi akademii pedahohichnyh nauk Ukrainy, 4, 12-19. (in Ukrainian)

Ionova, O. M. (2010). Stanovlennia i rozvytok liudyny: antroposofskyi pidhid. Pedahohika, psyholohiia ta medyko-biolohichni problemy fizychnoho vyhovannia ta sportu, 4, 56-63. (in Ukrainian)

Lozova, V. I., & Ionova, O. M. (2010). Vydy, avtorski dydaktychni systemy navchannia. Lozova, V. I. (Ed.). Lektsii z pedahohiky vyshchoi shkoly. Kharkiv : “OVS”. (in Ukrainian)

Molman, J. (2017). Osnovy antroposofskoi psihoterapii: tsykl lektsiy. Ch. 2. Kyiv : Nairi, 2017. 296 с. (in Russian)

Steiner, R. (1996). Obshchee uchenie o cheloveke kak osnova pedahohiki. Moscow : Parsifal. (in Russian)

Steiner, R. (n.d.). Prakticheskaya vyrabotka myshleniya. Retrieved from bdn-steiner.ru/modules.php?name=Ga_Book&Id=108&Bid=3 (in Russian)

Steiner, R. (1992). Kak dostignut poznaniya vyschyh mirov?. Yerevan: Noah. (in Russian)

Houten, C. V. (1999). Awaking the Will. Principles and process in Adult Learning. London: Tempe LODGE.

Houten, C. V. (2000). Practising Destiny. Principles and process in Adult Learning. London: Tempe LODGE.

Houten, C. V. (2009). Creative Spiritual Research. Awakening the Individual Human Spirit. London: Tempe LODGE.

Ionova, E., & Partola, V. (2017). Salutogenetic approach in adult education. Pedagogyand Psychology of Sport, 3(2), 4–17.
DOI: https://doi.org/10.34142/2312-2471.2019.61.07

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.