АНАЛІЗ ВПЛИВУ РІВНЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ЛІКАРЯ-СТОМАТОЛОГА

С. В. Березка, А. М. Кузнецова

Анотація


Професійна діяльність медичних працівників базується на навичках спілкування та вміннях встановлювати контакт з клієнтом, це є важливим інструментом успішної роботи стоматолога. Вміння спілкуватись з клієнтами, швидко знаходити підхід до кожної особистості, створювати позитивну атмосферу взаємодії та довіри, впливати на емоційний стан клієнта, безумовно, є характеристиками комунікативно компетентного лікаря-стоматолога. У статті розкрито феномен «комунікативної компетентності». Проаналізовано підходи до його вивчення в психолого-педагогічній літературі. Наведено власне визначення комунікативної компетентності стоматологів. Визначено основні компоненти та рівні розвитку комунікативної компетентності у лікарів-стоматологів. Проаналізовано вплив рівня комунікативної компетентності стоматолога на успішність його діяльності шляхом організації експериментального дослідження. Для визначення рівня сформованості комунікативної компетентності лікарів-стоматологів та впливу комунікативної компетентності на успішність діяльності стоматолога нами було використано такі методи: стандартизована методика КСК, анкета для клієнтів стоматологів, аналіз динаміки відвідувань пацієнтами лікарів-стоматологів. Наше дослідження показало, що стоматологи з високим рівнем комунікативної компетентності швидко і чітко вміють налагодити ділові та дружні контакти з людьми, лікарі товариські, добре знають особливості комунікації і вміють використовувати ці знання на практиці, мають високий рівень самоконтролю та мають більше клієнтів та їх позитивних відгуків. За результатами проведеного дослідження розроблено та висвітлено рекомендації щодо розвитку комунікативних навичок. Перспективу подальших наукових досліджень бачимо у поглибленому вивченні особливостей розвитку комунікативної компетентності стоматологів та розробці програми її формування у студентів – майбутніх стоматологів.


Ключові слова


комунікативна компетентність; рівні та складові комунікативної компетентності; діяльність лікаря-стоматолога

Повний текст:

PDF

Посилання


Айер У. Психологія в стоматологічній практиці / У. Айер. – СПб. : Пітер, 2008. – 219 с.

Березка С., Кузнецова А. Розвиток комунікативної компетентності майбутніх практичних психологів засобами тренінгової діяльності / С. Березка, А. Кузнецова // Гуманізація навчально-виховного процесу. – Харків: ТОВ «Видавництво НТМТ», 2020. – 350 с.

Емельянов Ю. И. Теория формирования и практика совершенствования коммуникативной компетентности / Ю. И. Емельянов. – М.: Просвещение, 1995. – 183 с.

Savignon S. Evolution of Communicative Competence The ACTFL Provisional Proficiency Guidelines / S. Savignon // The Modern Language Journa, 1995. –Vol. 95. – P. 129–134.

Gumperz J. Communicative Comptence Revisisted. Meaning, Form and Use in Context: Linguistic Applications / J. Gumperz. – Cambridge : Univ. Press, 1984. – P. 278–289.

Пузь І. Значення комунікативної компетентності у професійному становленні майбутніх психологів / І. Пузь // Психолінгвістика: Зб. наук. праць ДВНЗ «ПереяславХмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Переяслав-Хмельницький: ПП «СКД», 2018. – Вип 4 (14). – С. 149–164.

Шубкина О.Ю. Формирование коммуникативной компетентности студентов технических направлений подготовки: автореферат дис. кандидата пед. наук / О. Ю. Шубкина. – Красноярск, 2016. – 24 с.

Корніяка О. М. Вивчення розвитку комунікативної компетентності студентів / О. М. Корніяка // Психолінгвістика: Зб. наук. праць ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Переяслав-Хмельницький: ПП «СКД», 2009. – Вип.3. – С. 60–69.

Referenсеs

Aier, U. (2008). Psychology in dental practice. St. Petersburg, Russia. (in Russian).

Berezka, S., Kuznetsova, A. (2020). Development of communicative competence of future practical psychologists by means of training activity. Humanization of the educational process, Vol. 1(99), 343–350.

Emelianov, YU. (1995). The formation theory and practice of improving communicative competence. Mоscow, Russia. (in Russian).

Savignon, S. (1995). Evolution of Communicative Competence The ACTFL Provisional Proficiency Guidelines. The Modern Language Journal, Vol. 95, 129–134.

Gumperz, J. (1984). Communicative Comptence Revisisted. Meaning, Form and Use in Context: Linguistic Applications. Cambridge: Univ. Press.

Puz, І. (2018). The value of communicative competence in the professional development of future psychologists. Psycholinguistics: PereyaslavKhmelnytsky state pedagogical university named after Grigory Skovoroda. Pereyaslav-Khmelnytskyi, Ukraine, 4, 149–164.

Shubkyna, O. (2016). Formirovanie kommunikativnoj kompetentnosti studentov tehnicheskih napravlenij podgotovki. [Formation of communicative competence of students in technical areas]. Extended abstract of candidate’s thesis. Krasnoyars: PPV (in Russian).

Kornyaka, O. (2009). Studying the development of students’ communicative competence. Psycholinguistics: a collection of scientific papers “Pereyaslav-Khmelnitsky State Pedagogical University named after Grigory Skovoroda”. Pereyaslav-Khmelnytskyi, Ukraine, 3, 60–69.
DOI: https://doi.org/10.34142/2312-2471.2019.62.02

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.